Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:00      

Τμήμα Φορολογίας

Γενικές Πληροφορίες - DAC6


Τα κράτη μέλη της Ευρωπαικής Ένωσης, αντιμετωπίζουν διαρκώς όλο και περισσότερες δυσκολίες να προστατεύσουν τις εθνικές φορολογικές βάσεις τους από τη διάβρωση, επειδή οι ρυθμίσεις φορολογικού σχεδιασμού εξελίσσονται ιδιαίτερα πολύπλοκες. Οι ρυθμίσεις αυτές συνήθως αφορούν διαφορετικές φορολογικές δικαιοδοσίες και αποσκοπούν είτεστη μεταφορά των φορολογητέων κερδών σε ευνοϊκότερα φορολογικά καθεστώτα, είτε στη μείωση της συνολικής φορολογικής εισφοράς των φορολογουμένων. Κατά συνέπεια, μειώνονται σημαντικά τα φορολογικά έσοδα των κρατών μελών, γεγονός που τα εμποδίζει να εφαρμόσουν ευνοϊκές για την ανάπτυξη φορολογικές πολιτικές. Είναι επομένως ζωτικής σημασίας να λαμβάνουν οι φορολογικές αρχές των κρατών μελών πλήρεις και κατάλληλες πληροφορίες για δυνητικά επιθετικές φορολογικές ρυθμίσεις. Οι εν λόγω πληροφορίες θα έδιναν στις αρχές τη δυνατότητα να αντιδρούν άμεσα σε επιζήμιες φορολογικές πρακτικές και να λαμβάνουν μέτρα για την κάλυψη των νομοθετικών κενών, θεσπίζοντας νομοθεσία ή εκπονώντας κατάλληλες αξιολογήσεις κινδύνων και διενεργώντας φορολογικούς ελέγχους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με ανακοίνωσή της ημερομηνίας 6 Δεκεμβρίου 2012, υπογράμμισε την ανάγκη δυναμικής προώθησης της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών σε φορολογικά θέματα, ως μελλοντικό ευρωπαϊκό και διεθνές πρότυπο διαφάνειας. Στο πλαίσιο αυτό, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τροποποίησε την οδηγία 2011/16/ΕΕ με την έκδοση νέας Οδηγίας 2018/822, όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις.

Στο χώρο αυτό μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες για την εφαρμογή της εν λόγω Οδηγίας.


Ανακοινώσεις

Υποβολή Στοιχείων

Ενημερωτικά Έντυπα

Νομοθεσία

Συχνές Ερωτήσεις (FAQs)


Back To Top