Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:30      

Τμήμα Φορολογίας

Άλλο Ενημερωτικό Υλικό


Στον πιο κάτω πίνακα παρατίθενται τo επιτόκιo απόδοσης Δεκαετούς Κυβερνητικού Ομολόγου κάθε κράτους, το οποίο συνιστά το «επιτόκιο αναφοράς» για σκοπούς παραχώρησης έκπτωσης επί νέων κεφαλαίων, βάσει του άρθρου 9Β του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου Ν.118(Ι)/2002.Back To Top