Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:30      

Τμήμα Φορολογίας

Πληροφορίες για το Κοινό

Μειωμένος Συντελεστής ΦΠΑ 5% στην αγορά ή ανέγερση κατοικίας


Σύμφωνα με τις διατάξεις του Πίνακα Γ του Πέμπτου Παραρτήματος του περί Φ.Π.Α. Νόμου Ν. 119(Ι) του 2016 ο μειωμένος συντελεστής Φ.Π.Α. πέντε τοις εκατόν (5%) για αγορά ή ανέγερση κατοικίας, εφαρμόζεται για τα πρώτα διακόσια (200) τετραγωνικά μέτρα δομήσιμου εμβαδού κατοικιών, όπως καθορίζεται με βάση το συντελεστή δόμησης, σύμφωνα με τα αρχιτεκτονικά σχέδια οικοδομής που υποβλήθηκαν στην «αρμόδια αρχή» για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας ή όπου αυτή δεν απαιτείται δυνάμει γενικού ή ειδικού διατάγματος βάσει του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου για εξασφάλιση άδειας οικοδομής.

Σχετικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην Ερμηνευτική Εγκύκλιο με αρ.ΕΕ210, ΕΕ212


Για την Υπεύθυνη Δήλωση για την Επιβολή Μειωμένου Συντελεστή ΦΠΑ για την Αγορά ή Ανέγερση Πρώτης Κατοικίας πατήστε εδώ.


Back To Top