Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:30      

Τμήμα Φορολογίας

Γνωστοποιήσεις
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚΔΠ 340/1989:Διοικητικές οδηγίες οι οποίες περιέχονται σε εγκυκλίους και αφορούν οποιεσδήποτε γενικής φύσης εκπτώσεις, χαλαρώσεις ή άλλες παραχωρήσεις που χορηγούνται με βάση τους Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους του 1961 έως 1989 ή τους περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμους του 1988 έως 1988
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚΔΠ 88/1999:Διοικητικές οδηγίες οι οποίες αορούν έκπτωση για ετήσια φθορά που χορηγούνται με βάση τους Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους του 1961 έως 1998
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚΔΠ 823/2003:Τροποποίηση των Διοικητικών οδηγιών που περιέχονται στην Κανονιστική Διοικητική πράξη 340/89 και αφορούν οποιεσδήποτε γενικής φύσης εκπτώσεις, χαλαρώσεις ή άλλες παραχωρήσεις που χορηγούνται με βάση τους Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚΔΠ 87/2007:Σύμβαση για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διορθώσεως των κερδών συνδεδεμένων επιχειρήσεων (90/436/ΕΟΚ)- Ερμηνεία Νόμου 11(ΙΙΙ)2006 με βάση τον κώδικα συμπεριφοράς για την αποτελεσματική εφαρμογή της σύμβασης
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚΔΠ 463/2010:Αναθεωρημένος Κώδικας Δεοντολογίας για εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διορθώσεως των κερδών συνδεδεμενων επιχδειρήσεων - οδηγία 90/486/ΕΟΚ ΕΕ 2009/C 322/01 - Ν.11(ΙΙΙ)/2006 Ε.Ε.4070 ημερομηνιάς 14/4/2006
Back To Top