Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:00      

Τμήμα ΦορολογίαςΟι ΠΣΕ θα λαμβάνονται υπόψη ανάλογα με την περίπτωση και τις περιστάσεις αυτής.

H αξία της ΠΣΕ αποτελεί μέρος των μεικτών συνολικών απολαβών και αφού αφαιρεθούν οι απαλλαγές προκύπτει το καθαρό εισόδημα όπου σύμφωνα με αυτό υπολογίζεται το 1/6 ως η συνήθης διαδικασία.

Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία οτιδήποτε περιλαμβάνεται στο άρθρο 5 του περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμου αρ.118(I)/2002, όπως τροποποιήθηκε, συνυπολογίζεται για τον υπολογισμό της εισφοράς του ΓεΣΥ. Συνεπώς, η φορολογητέα αξία της ΠΣΕ θα εμπίπτει για τον εν λόγω υπολογισμό. Όσον αφορά τη μείωση απολαβών, το άρθρο 2 του περί της Μείωσης των Απολαβών και των Συντάξεων των Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμου του 2012 στον όρο «απολαβές» προνοεί τα εξής: «σημαίνει το μισθό ή την αντιμισθία ή την αποζημίωση ή τη χορηγία που καταβάλλεται σε αξιωματούχο ή εργοδοτούμενο της κρατικής υπηρεσίας, του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης και των σχολικών εφορειών, με βάση την καθορισμένη για τη θέση του μισθοδοτική κλίμακα ή πάγιο μισθό ή ωρομίσθιο και περιλαμβάνει οποιαδήποτε γενική αύξηση μισθών και τιμαριθμικό επίδομα, καθώς και οποιαδήποτε αποζημίωση ή επίδομα καταβάλλεται από τον εργοδότη του και λαμβάνεται υπόψη για σκοπούς υπολογισμού του καταβλητέου από αυτόν φόρου εισοδήματος, καθώς και τα κατ΄ αποκοπήν επιδόματα παραστάσεως, φιλοξενίας και γραμματειακών υπηρεσιών·» Συνεπώς και για σκοπούς υπολογισμού της μείωσης απολαβών η φορολογητέα αξία της ΠΣΕ θα συμπεριλαμβάνεται.

Θα λαμβάνεται υπόψη το πραγματικό κόστος αγοράς του αυτοκινήτου, όπως αναφέρεται και στο Ενημερωτικό Έντυπο και ταυτόχρονα θα λαμβάνεται το έτος πρώτης εγγραφής, ανεξάρτητα αν είναι στη Δημοκρατία ή στο εξωτερικό η εν λόγω εγγραφή. Άρα αν το αυτοκίνητο αγοράστηκε μεταχειρισμένο θα ληφθεί υπόψη η πραγματική ηλικία του αυτοκινήτου και θα γίνει ο υπολογισμός με το αντίστοιχο ποσοστό για τον υπολογισμό της αξίας χρήσης αυτοκινήτου. Αν είναι δύσκολος ο εντοπισμός των προαναφερθέντων, μπορείτε να αποταθείτε στο Τμήμα Τελωνείων για περαιτέρω στοιχεία ή να γίνει μία εκτίμηση από εκτιμητή αυτοκινήτων.

Καταρχήν για τον υπολογισμό της αξίας της ΠΣΕ θα λαμβάνεται υπόψη η συνολική αξία του αυτοκινήτου. Αφότου υπολογιστεί η αξία της ΠΣΕ θα πολλαπλασιαστεί με το ποσοστό που έχει συνεισφέρει ο εργοδότης για να εντοπιστεί η φορολογητέα αξία της ΠΣΕ για τον υπάλληλο/δικαιούχο.

Στην αυτή την περίπτωση λαμβάνονται υπόψη οι συνολικές ημέρες κατοχής του αυτοκινήτου και αντίστοιχα γίνεται ο κατάλληλος υπολογισμός. Δηλαδή υπολογίζεται η ετήσια αξία της ΠΣΕ πολλαπλασιάζεται με τις ημέρες που λαμβάνει την ΠΣΕ και διαιρείται με το 365.»Back To Top