Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:30      

Τμήμα Φορολογίας

Άλλο Ενημερωτικό Υλικό


Γενικές Πληροφορίες για τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας
Υποκείμενα στο Φόρο Πρόσωπα
Συντελεστές Φ.Π.Α.
Τόπος και Χρόνος Παράδοσης Αγαθών και Παροχής Υπηρεσιών
Εγγραφή στο Μητρώο Φ.Π.Α.
Ακύρωση Εγγραφής στο Μητρώο Φ.Π.Α.
Μεταβίβαση Δρώσας Οικονομικής Μονάδας
Εισαγωγές
Απόκτηση Μεταχειρισμένων Μεταφορικών Μέσων
Τήρηση Βιβλίων και Αρχείων
Έκδοση Τιμολογίου Φ.Π.Α.
Βεβαίωση Φόρου
Μέτρα Είσπραξης Φ.Π.Α.
Διαφωνία με απόφαση του Εφόρου Φορολογίας για θέματα Φ.Π.Α.
Εξουσίες Ελέγχου και Διερεύνησης Φορολογικών Αδικημάτων
Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Φορολουμένων Φ.Π.Α.
Επιχειρήσεις Εγγεγραμμένες στο Εξωτερικό με Δραστηριότητες στην Κύπρο
Επιστροφή Φ.Π.Α. σε εμπορευόμενους άλλων Κρατών Μελών
Εφαρμογή Μειωμένου Συντελεστή Φ.Π.Α. (5%) στην αγορά ή ανέγερση κατοικίας από 1/10/2011Back To Top