Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:00      

Τμήμα Φορολογίας

Φορολογικοί Συντελεστές

Φορολογικοί Συντελεστές Έκτακτης Αμυντικής Εισφοράς από το 1991

Γενικά

 • Πρόσωπο περιλαμβάνει άτομο (φυσικό πρόσωπο) και εταιρεία.
 • Η έκτακτη εισφορά επιβάλλεται ανά εξάμηνο και ο τόκος άρχεται από την επόμενη μέρα της λήξης του εξαμήνου.

1.1.1991-
31.7.1998
1.8.1998-
30.3.2000
1.3.2000-
30.6.2002
1.7.2002-
31.12.2002
2003 μέχρι
30.8.2011
31.8.2011-
28/4/2013
29.4.2013-
31,12,2023
1.1.2024 μέχρι σήμερα
1α. Τόκοι που αποκτά φυσικό πρόσωπο από πιστοποιητικά αποταμιεύσεως, χρεόγραφα αναπτύξεως
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
1β. Τόκοι που αποκτά φυσικό πρόσωπο μέχρι και την 31.12.2003 από καταθέσεις στον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης
3%
3%
3%
3%
3%(βλπ και
σημείωση 1)
3%(βλπ και
σημείωση 1)
3%(βλπ και σημείωση 1)
3%( βλπ και σημείωση1)
1γ. Τόκοι που αποκτά κάθε ταμείο προνοίας ή το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων(2) για τόκους που αποκτά από οιαδήποτε πηγή εντός της Δημοκρατίας
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
1δ. Τόκοι που δεν εμπίπτουν στις πιο πάνω κατηγορίες
3%
4%
3%
10%(βλπ και σημείωση 3)
10%(βλπ και
σημείωση 3,4)
15%
(βλπ και
σημείωση 3,4)
30%
(βλπ και
σημείωση 3,4)
17%
(βλπ και σημείωση 3,4)
2. Μερίσματα(10)
3%
4%
3%
3%
15%(βλπ και
σημείωση 5,9)
17%
(βλπ και
σημείωση 5,10)
17%
( βλπ και
σημείωση 5,10)
17%
(βλπ και σημείωση 5,10)
3. Ενοίκια
3%
4%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
4. Κέρδη
3%
4%
3%
3%(βλπ και σημείωση 11)
3%(βλπ και
σημείωση12)
3%(βλπ και
σημείωση 12)
3%(βλπ και
σημείωση 12)
3%(βλπ και σημείωση 12)

Σημειώσεις
 1. Από 1.1.2004 οι τόκοι αυτοί εμπίπτουν στην κατηγορία 1δ (Τόκοι που δεν εμπίπτουν στις πιο πάνω κατηγορίες).
 2. Για το Ταμείο Κοινωνικών ασφαλίσεων ισχύει από 1.1.2009
 3. Για φυσικό πρόσωπο, του οποίου το συνολικό ετήσιο εισόδημα περιλαμβανομένων των τόκων δεν υπερβαίνει τις επτά χιλιάδες λίρες (£7.000) ετησίως, και από το 2008 δώδεκα χιλιάδες ευρώ (€12.000), έχει δικαίωμα επιστροφής του ποσού του παρακρατηθέντος φόρου επί των τόκων πέραν του ποσού που αντιστοιχεί στο τρία επί τοις εκατόν (3%).
 4. Τόκος που αποκτά ένα πρόσωπο από τη συνήθη διεξαγωγή της επιχείρησής του, περιλαμβανομένου τόκου που συνδέεται στενά με τη συνήθη διεξαγωγή της επιχείρησης, δε θεωρείται τόκος.
 5. Επιβάλλεται σε κάθε πρόσωπο που είναι κάτοικος στην Δημοκρατία το οποίο λαμβάνει ή λογίζεται ότι λαμβάνει οποιαδήποτε μερίσματα από εταιρεία.
 6. Εταιρεία η οποία είναι κάτοικος στη Δημοκρατία απαλλάσσεται από την καταβολή έκτακτης εισφοράς αναφορικά με μερίσματα τα οποία λαμβάνει από εταιρεία που είναι κάτοικος στη Δημοκρατία.
 7. Μέχρι το 2008 εταιρεία η οποία είναι κάτοικος στη Δημοκρατία (συμπεριλαμβανομένου εταιρείας που δεν είναι κάτοικος στη Δημοκρατία άλλα έχει μόνιμη εγκατάσταση στη Δημοκρατία) η οποία λαμβάνει μερίσματα από εταιρεία η οποία δεν είναι κάτοικος στη Δημοκρατία, στην οποία η εταιρεία η οποία είναι κάτοικος στη Δημοκρατία κατέχει άμεσα τουλάχιστο ένα τοις εκατόν (1%) του μετοχικού κεφαλαίου απαλλάσσεται από την καταβολή έκτακτης εισφοράς επί των εν λόγω μερισμάτων. Η απαλλαγή αυτή δεν εφαρμόζεται- 7 (α) αν η καταβάλλουσα το μέρισμα εταιρεία επιδίδεται άμεσα ή έμμεσα περισσότερο από πενήντα τοις εκατόν (50%) σε δραστηριότητες οι οποίες απολήγουν σε εισόδημα από επένδυση• και 7 (β) η επιβάρυνση του αλλοδαπού φόρου πάνω στο εισόδημα της καταβάλλουσας το μέρισμα εταιρείας είναι σημαντικά λιγότερη από τη φορολογική επιβάρυνση της εταιρείας που είναι κάτοικος στη Δημοκρατία.
 8. Από το 2009 εταιρεία η οποία είναι κάτοικος στη Δημοκρατία (συμπεριλαμβανομένου εταιρείας που δεν είναι κάτοικος στη Δημοκρατία άλλα έχει μόνιμη εγκατάσταση στη Δημοκρατία) η οποία λαμβάνει μερίσματα από εταιρεία η οποία δεν είναι κάτοικος στη Δημοκρατία απαλλάσσεται από την καταβολή έκτακτης εισφοράς επί των εν λόγω μερισμάτων. Η απαλλαγή αυτή δεν εφαρμόζεται- 8 (α) αν η καταβάλλουσα το μέρισμα εταιρεία επιδίδεται άμεσα ή έμμεσα περισσότερο από πενήντα τοις εκατόν (50%) σε δρστηριότητες οι οποίες απολήγουν σε εισόδημα από επένδυση• και 8 (β) η επιβάρυνση του αλλοδαπού φόρου πάνω στο εισόδημα της καταβάλλουσας το μέρισμα εταιρείας είναι σημαντικά λιγότερη από τη φορολογική επιβάρυνση της εταιρείας που είναι κάτοικος στη Δημοκρατία
 9. Μερίσματα που εκδίδονται από εισόδημα που προέρχεται από μερίσματα τα οποία υπέστησαν φόρο εισοδήματος στην πηγή με συντελεστή 20% και η έκδοση των οποίων γίνεται σε περίοδο έξι ετών από την ημερομηνία απόκτησης των, απαλλάσσονται από την καταβολή έκτακτης εισφοράς
 10. Για την περίοδο από 1.1.2012 έως 31.12.2013 ο συντελεστής έχει αυξηθεί σε 20% και θα επανέλθει σε 17% από 1.1.2014
 11. Η εισφορά επιβάλλεται επί των μεικτών ενοικίων μειωμένων κατά ποσοστό εικοσιπέντε τοις εκατόν (25%)
 12. Για νομικά πρόσωπα μόνο
 13. Από 1.1.2003 έως 31.12.2009 μόνο τα κέρδη Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου υπάγονται σε έκτακτη αμυντική εισφορά
 14. Από 29.4.2013 ο συντελεστής έγινε 30%
 15. Από 01/01/2024 ο συντελεστής έγινε 17%


Back To Top