Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:00      

Τμήμα Φορολογίας

Άλλο Ενημερωτικό Υλικό


Βασικές Φορολογικές Υποχρεώσεις

i. Πρόσωπα Εγγεγραμμένα στο Μητρώο Άμεσης Φορολογίας
 • Άτομα / Μισθωτοί
 • Να υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω της Υπηρεσίας TAXISnet τη Δήλωση Εισοδήματος Μισθωτού (ΤΦ1)
 • Να καταβάλλουν τυχόν φόρο που θα προκύψει από την αυτοφορολογία ("Υπολογισμός Φόρου" στο τελευταίο μέρος της Δήλωσης) μέσω της υπηρεσίας JCCsmart
 • Να φυλάσσουν τα στοιχεία και αρχεία που υποστηρίζουν τη Δήλωση για περίοδο 6 ετών
 • Αυτοεργοδοτούμενοι των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών ΔΕΝ υπερβαίνει τις €70000
 • Να εκδίδουν τιμολόγια και αποδείξεις και τηρούν λογιστικά βιβλία και αρχεία·
 • Να υποβάλλουν, μέσω TAXISnet, τη Δήλωση Εισοδήματος Αυτοεργοδοτούμενου (ΤΦ1 αυτ.)
 • Να καταβάλλουν/υποβάλλουν προσωρινή φορολογία , κατά τη διάρκεια του τρέχοντος φορολογικού έτους σε δύο εξάμηνα (31/07 και 31/12 έκαστου έτους) . Η πληρωμή γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας JCCsmart
 • Να υποβάλλουν αυτοφορολογία και να καταβάλλουν τον οφειλόμενο φόρο μέχρι τις 30/06 του έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος που αφορά ή μέχρι την ημερομηνία παράτασης που ορίζει ο Έφορος Φορολογίας. Η πληρωμή γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας JCCsmart.
 • Αυτοεργοδοτούμενοι των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών υπερβαίνει τις €70000
 • Να εκδίδουν τιμολόγια και αποδείξεις και τηρούν λογιστικά βιβλία και αρχεία·
 • Να ετοιμάζουν εξελεγμένες οικονομικές καταστάσεις μέσω εγκεκριμένου ελεγκτή·
 • Να υποβάλλουν,μέσω TAXISnet τη Δήλωση Εισοδήματος Αυτοεργοδοτούμενου (ΤΦ1 ΛΟΓ)
 • Να καταβάλλουν/υποβάλλουν προσωρινή φορολογία , κατά τη διάρκεια του τρέχοντος φορολογικού έτους σε δύο εξάμηνα (31/07 και 31/12 έκαστου έτους) . Η πληρωμή γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας JCCsmart.
 • Να υποβάλλουν 'Αυτοφορολογία Ατόμου' και να καταβάλλουν το φόρο που προκύπτει σύμφωνα με τον δικό τους προσδιορισμό μέχρι την 1 Αυγούστου του έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος που αφορά. Η πληρωμή γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας JCCsmart
 • Νομικά Πρόσωπα
 • Nα εκδίδουν τιμολόγια και αποδείξεις και να τηρούν λογιστικά βιβλία και αρχεία·
 • Nα ετοιμάζουν εξελεγμένες οικονομικές καταστάσεις μέσω εγκεκριμένου ελεγκτή·
 • Nα υποβάλλουν μέσω TAXISnet, τη Δήλωση Εισοδήματος Εταιρείας (ΤΦ4)
 • Να καταβάλλουν/υποβάλλουν προσωρινή φορολογία , κατά τη διάρκεια του τρέχοντος φορολογικού έτους σε δύο εξάμηνα (31/07 και 31/12 έκαστου έτους) . Η πληρωμή γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας JCCsmart.
 • Να υποβάλλουν 'Αυτοφορολογία Εταιρειών και άλλων Οργανισμών' και να καταβάλλουν το φόρο που προκύπτει σύμφωνα με τον δικό τους προσδιορισμό μέχρι την 1 Αυγούστου του έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος που αφορά. Η πληρωμή γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας JCCsmart
 • Εργοδότες
 • Να υποβάλουν ηλεκτρονικά μέσω της Υπηρεσίας TAXISnet Έντυπο 'Δήλωσης Εργοδότη' μέχρι την 30η Απριλίου του επόμενου φορολογικού έτους ή μέχρι την ημερομηνία παράτασης που ορίζει ο Έφορος Φορολογίας·
 • Να υποβάλουν Μηνιαία Κατάσταση Παρακρατήσεων Εργοδότη για το Φόρο και τις Εισφορές που παρακρατήθηκαν από τους εργαζόμενους και να πληρώσουν τον φόρο που παρακρατήθηκε μέχρι τέλος του επόμενου μήνα, που ακολουθά το μήνα για τον οποίο έγινε η παρακράτηση. Η πληρωμή γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας JCCsmart.
ιι. Πρόσωπα Εγγεγραμμένα στο Μητρώο ΦΠΑ
    • Όλα τα εγγεγραμμένα στο Μητρώο ΦΠΑ πρόσωπα, υποχρεούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά μέσω της Υπηρεσίας TAXISnet το Έντυπο ΤΦ1004 'Φορολογική Δηλώση ΦΠΑ' και να πληρώνουν τον οφειλόμενο φόρο μέχρι την 10η ημέρα του μεθεπόμενου μήνα που ακολουθεί το τέλος της φορολογικής τους δήλωσης.
    • να εκδίδουν τιμολόγια και νόμιμες αποδείξεις
    • να τηρούν βιβλία και αρχεία τα οποία να φυλάττουν για περίοδο 6 ετών
ΠΡΟΣΟΧΗ Καθυστέρηση στην υποβολή των δηλώσεων ή/και στην πληρωμή των φόρων, συνεπάγεται την επιβολή πρόσθετου φόρου, επιβαρύνσεων, τόκων κλπ σύμφωνα με την εκάστοτέ, σε ισχύ, νομοθεσία.

Back To Top