Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:00      

Τμήμα Φορολογίας

Πληροφορίες για το Κοινό

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις


Δικαιώματα

Το καταναλωτικό κοινό έχει δικαίωμα να γνωρίζει αν οι λιανοπωλητές είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο ΦΠΑ πρόσωπα. Για το λόγο αυτό οι εγγεγραμμένοι λιανοπωλητές οφείλουν να αναρτούν σε περίοπτη θέση το πιστοποιητικό εγγραφής τους στο Μητρώο ΦΠΑ. Αν ο λιανοπωλητής δεν έχει αναρτημένο το πιστοποιητικό εγγραφής, τότε ο καταναλωτής έχει δικαίωμα πριν καταβάλει το ποσό του ΦΠΑ να ζητήσει να δει το πιστοποιητικό.
Ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να γνωρίζει πριν από οποιαδήποτε αγορά την τιμή πώλησης και να βεβαιώνεται ότι σε αυτήν περιλαμβάνεται και το ποσό του ΦΠΑ. Με βάση τον περί Εμπορευμάτων και Υπηρεσιών (Κανονισμός και Έλεγχος) (Τροποποιητικό) Νόμο του 1995 Ν.11(Ι)/95 τα προς πώληση εμπορεύματα πρέπει να φέρουν επιγραφή, που να αναγράφει την τιμή πώλησής τους, στην οποία να περιλαμβάνεται οποιοδήποτε ποσό ΦΠΑ. Αναφορικά με τις παροχές υπηρεσιών, θα πρέπει να εκτίθεται σε εμφανές μέρος η αντιμισθία της υπηρεσίας, στην οποία να περιλαμβάνεται οποιοδήποτε ποσό ΦΠΑ.
Κατά την αγορά αγαθών ή / και υπηρεσιών ο καταναλωτής δικαιούται να απαιτεί όπως του εκδοθεί τιμολόγιο. Με βάση τους περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Έκδοση Τιμολογίων και Αποδείξεων και Τήρηση Αρχείων) Κανονισμούς του 1997 (Κ.Δ.Π. 29/97), κάθε πρόσωπο το οποίο παραδίδει αγαθά ή / και παρέχει υπηρεσίες οφείλει να εκδίδει τιμολόγιο (τιμολόγιο επί πιστώσει ή τιμολόγιο τοις μετρητοίς ή απόδειξη είσπραξης).
Όταν ο καταναλωτής επιστρέφει αγαθά, διότι για παράδειγμα ήταν ελαττωματικά, και εφόσον δικαιούται επιστροφής του χρηματικού ποσού που κατέβαλε κατά την αγορά τους, τότε ο πωλητής, αν είναι εγγεγραμμένο πρόσωπο και επομένως είχε χρεώσει φόρο κατά την παράδοση, θα πρέπει να επιστρέψει στον καταναλωτή ολόκληρο το ποσό που είχε εισπράξει, συμπεριλαμβανομένου και του φόρου.

Υποχρεώσεις

Κάθε πρόσωπο που με οποιαδήποτε ιδιότητα σχετίζεται με την παράδοση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιείται στα πλαίσια μιας επιχείρησης, οφείλει όπως εφοδιάσει τον Έφορο Φορολογίας με πληροφορίες και παρουσιάσει για επιθεώρηση έγγραφα σε περίπτωση που του ζητηθεί από τον Έφορο.

Back To Top