Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:00      

Τμήμα Φορολογίας

Άλλο Ενημερωτικό Υλικό


ΤΟΚΟΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ

Παράλειψη ή καθυστέρηση στην εξόφληση ληξιπρόθεσμης φορολογικής οφειλής ή χρέους οφειλόμενου από ή προς το Δημόσιο, υπόκειται σε τόκο (Τόκος Υπερημερίας).


ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ
Φόρος Εισοδήματος

1. Εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης
I) Για φορολογίες /αυτοφορολογίες που εκδόθηκαν / πληρώθηκαν πριν την 1/7/2011
ii) Μέχρι το φορολογικό έτος 2005 επιβαλλόταν ποσοστό 5% πάνω στο ποσό του οφειλόμενου φόρου ως και τόκος αν η δήλωση εισοδήματος υποβληθεί μετά την προθεσμίας που καθορίζεται από την σχετική Νομοθεσία και η.
iii)Για τα φορολογικά έτη 2006 και 2007, επιβαλλόταν χρηματική επιβάρυνση ύψους £30 και από το 2008 και μετά €51, αν η δήλωση εισοδήματος υποβληθεί μετά την προθεσμία που καθορίζεται από την σχετική Νομοθεσία.Ο τόκος επιβαλλόταν 01/07 του επομένου έτους για αυτοεργοδοτούμενους χωρίς εξελεγμένους λογαριασμούς και 01/08 του επόμενου έτους για άλλα άτομα και νομικά πρόσωπα.
II)Από 1/7/2011, ανεξάρτητα φορολογικού έτους επιβάλλεται χρηματική επιβάρυνση €100.

2.Μη έγκαιρη εξόφληση φόρου:
I) Από το φορολογικό έτος 2006 επιβάλλεται πρόσθετος φόρος 5% στις περιπτώσεις που οφείλεται ποσό φόρου και δεν εξοφληθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την τελευταία ημερομηνία πληρωμής φόρου.
II)Από την 1/7/2011, για όλα τα φορολογικά έτη, επιβάλλεται χρηματική επιβάρυνση 5% όταν πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) παραλείψει να καταβάλει οφειλόμενο φόρο μέχρι την ημερομηνία που καθορίζεται από το Νόμο ή μέχρι τη προθεσμία που καθορίζεται σε ειδοποίηση του Διευθυντή.

Back To Top