Πιστωτικό ίδρυμα Με όριο σε € Χωρίς όριο σε € Με όριο ξένο νόμισμα Χωρίς όριο ξένο νόμισμα Τελευταία ενημέρωση
Alpha Bank Κύπρου 1% επί του αναθεωρούμενου ορίου, με min: €30 και max €1.000 Πελάτες Λιανικής: €36 ανά λ/σμό
Πελάτες Διεθνών Δραστηριοτήτων: €200 ανά πελάτη
ΔΕ Πελάτες Λιανικής: €28 ανά λ/σμό
Πελάτες Διεθνών Δραστηριοτήτων: €200 ανά πελάτη
02/05/2023 10:00
Ancoria Bank €20 €12 (εξαιρουμένων των λογαριασμών κατόχων προθεσμιακών )καταθέσεων)(δεν υπάρχει χρέωση για το ημερολογιακό τρίμηνο εντός του οποίου ανοίχθηκε ο λογαριασμός) €20 €12 (εξαιρουμένων των λογαριασμών κατόχων προθεσμιακών )καταθέσεων)(δεν υπάρχει χρέωση για το ημερολογιακό τρίμηνο εντός του οποίου ανοίχθηκε ο λογαριασμός) 30/09/2022 10:00
AstroBank Χρέωση ανά λ/σμό:
Μέχρι €5.000: €12
Από €5.001 - €10.000: €20
Από €10.001 - €50.000: €80
Από €50.001 - €100.000: €140
Από €100.001 - €500.000: €400
Από €500.001 - €1.000.000: €700
Πέραν του €1.000.000: €1.600
Πρόσθετη Χρέωση για Πελάτες Μονάδας Διεθνών Τραπεζικών Εργασιών: €140 (για το σύνολο των λ/σμών τους)
Χρέωση ανά λ/σμό:
Κάτοικοι: €24
Μη Κάτοικοι: €100
Πελάτες Μονάδας Διεθνών Τραπεζικών Εργασιών: €140 (για το σύνολο των λ/σμών τους)
Χρέωση ανά λ/σμό:
Μέχρι €5.000: €12
Από €5.001 - €10.000: €20
Από €10.001 - €50.000: €80
Από €50.001 - €100.000: €140
Από €100.001 - €500.000: €400
Από €500.001 - €1.000.000: €700
Πέραν του €1.000.000: €1.600
Πρόσθετη Χρέωση για Πελάτες Μονάδας Διεθνών Τραπεζικών Εργασιών: €140 (για το σύνολο των λ/σμών τους)
Χρέωση ανά λ/σμό:
Κάτοικοι: €24
Μη Κάτοικοι: €100
Πελάτες Μονάδας Διεθνών Τραπεζικών Εργασιών: €140 (για το σύνολο των λ/σμών τους)
21/6/2021 10:00
Cyprus Development Bank Χρέωση ανά τριμηνία ανά πελάτη (φυσικά πρόσωπα)
Μέχρι €100.000: €30
Πέραν €100.000 - €1.000.000: €50
Πέραν €1.000.000: €150
Πελάτες Διεθνούς Εταιρικής Τραπεζικής: €10 ανά μήνα
Υπόλοιποι πελάτες (φυσικά πρόσωπα): €0
ΔΕ Πελάτες Διεθνούς Εταιρικής Τραπεζικής: €10 ανά μήνα
Υπόλοιποι πελάτες (φυσικά πρόσωπα): €0
05/09/2022 10:00
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Μέχρι €15.000: €40
Από €15.001 μέχρι €50.000: €80
Πέραν των €50.000: €100
€3 ανά τρίμηνο ΔΕ €0 10/01/2022 10:00
Ελληνική Τράπεζα Βάσει του παραχωρηθέντος ορίου:
≤ €5.000: €48
€5.001-10.000: €72
€10.001-€50.000: €180
€50.001-100.000: €300
€100.001-500.000: €600
> €500.000: €1.080
€34,80
Πελάτες Κέντρων Διεθνών Επιχειρήσεων: €140
Βάσει του παραχωρηθέντος ορίου:
≤ €5.000: €48
€5.001-10.000: €72
€10.001-€50.000: €180
€50.001-100.000: €300
€100.001-500.000: €600
> €500.000: €1.080
€34,80
Πελάτες Κέντρων Διεθνών Επιχειρήσεων: €140
02/01/2024 10:00
Eurobank Κύπρου Πελάτες Διεθνών Δραστηριοτήτων: €100 (για το σύνολο των λ/σμών τους)
Υπόλοιποι Πελάτες: €0 (για το σύνολο των λ/σμών τους)
Πελάτες Διεθνών Δραστηριοτήτων: €100 (για το σύνολο των λ/σμών τους)
Υπόλοιποι Πελάτες: €0 (για το σύνολο των λ/σμών τους)
Πελάτες Διεθνών Δραστηριοτήτων: €100 (για το σύνολο των λ/σμών τους)
Υπόλοιποι Πελάτες: €0 (για το σύνολο των λ/σμών τους)
Πελάτες Διεθνών Δραστηριοτήτων: €100 (για το σύνολο των λ/σμών τους)
Υπόλοιποι Πελάτες: €0 (για το σύνολο των λ/σμών τους)
31/10/2022 10:00
Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης €12 για φυσικά πρόσωπα
€24 για νομικά πρόσωπα
€12 για φυσικά πρόσωπα
€24 για νομικά πρόσωπα
ΔΕ ΔΕ 01/11/2020 10:00
Τράπεζα Κύπρου Μέχρι €3.000: €48
Από €3.001 - €10.000: €80
Από €10.001 - €100.000: €300
Από €100.001 - €500.000: €1.000
Από €500.001 - €1.000.000: €1.200
Πέραν των €1.000.001: €2.000
Πελάτες Λιανικής Τραπεζικής: €24 ανά λ/σμό
Πελάτες Κέντρων Διεθνών Εργασιών: €100 ανά πελάτη
Μέχρι €3.000: €48
Από €3.001 - €10.000: €80
Από €10.001 - €100.000: €300
Από €100.001 - €500.000: €1.000
Από €500.001 - €1.000.000: €1.200
Πέραν των €1.000.001: €2.000
Πελάτες Λιανικής Τραπεζικής: €24 ανά λ/σμό

Πελάτες Κέντρων Διεθνών Εργασιών: €100 ανά πελάτη
15/02/2022 10:00


Σημείωση: ΔΕ = Δεν Εφαρμόζεται.