Πιστωτικό ίδρυμα Με όριο σε € Χωρίς όριο σε € Με όριο ξένο νόμισμα Χωρίς όριο ξένο νόμισμα Τελευταία ενημέρωση
Alpha Bank Κύπρου 1% επί του αναθεωρούμενου ορίου, με min: €30 και max €1.000 Πελάτες Λιανικής: €28 ανά λ/σμό
Πελάτες Διεθνών Δραστηριοτήτων: €200 ανά πελάτη
ΔΕ Πελάτες Λιανικής: €28 ανά λ/σμό
Πελάτες Διεθνών Δραστηριοτήτων: €200 ανά πελάτη
02/4/2021 10:00
Ancoria Bank €10 €0 €10 €0 09/03/2020 10:00
AstroBank Χρέωση ανά λ/σμό:
Μέχρι €5.000: €12
Από €5.001 - €10.000: €20
Από €10.001 - €50.000: €80
Από €50.001 - €100.000: €140
Από €100.001 - €500.000: €400
Από €500.001 - €1.000.000: €700
Πέραν του €1.000.000: €1.600
Πρόσθετη Χρέωση για Πελάτες Μονάδας Διεθνών Τραπεζικών Εργασιών: €140 (για το σύνολο των λ/σμών τους)
Χρέωση ανά λ/σμό:
Κάτοικοι: €0
Μη Κάτοικοι: €100
Πελάτες Μονάδας Διεθνών Τραπεζικών Εργασιών: €140 (για το σύνολο των λ/σμών τους)
Χρέωση ανά λ/σμό:
Μέχρι €5.000: €12
Από €5.001 - €10.000: €20
Από €10.001 - €50.000: €80
Από €50.001 - €100.000: €140
Από €100.001 - €500.000: €400
Από €500.001 - €1.000.000: €700
Πέραν του €1.000.000: €1.600
Πρόσθετη Χρέωση για Πελάτες Μονάδας Διεθνών Τραπεζικών Εργασιών: €140 (για το σύνολο των λ/σμών τους)
Χρέωση ανά λ/σμό:
Κάτοικοι: €0
Μη Κάτοικοι: €100
Πελάτες Μονάδας Διεθνών Τραπεζικών Εργασιών: €140 (για το σύνολο των λ/σμών τους)
31/10/2018 10:00
Cyprus Development Bank €50 ετήσια χρέωση ανά πελάτη (φυσικά πρόσωπα) Πελάτες Διεθνούς Εταιρικής Τραπεζικής: €10 ανά μήνα
Υπόλοιποι πελάτες (φυσικά πρόσωπα): €0
ΔΕ Πελάτες Διεθνούς Εταιρικής Τραπεζικής: €10 ανά μήνα
Υπόλοιποι πελάτες (φυσικά πρόσωπα): €0
05/05/2020 10:00
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Μέχρι €15.000: €40
Από €15.001 μέχρι €50.000: €80
Πέραν των €50.000: €100
Για υπόλοιπο λ/σμού<€1.000: €0,10 ανά συναλλαγή με min: €2 ανά τρίμηνο και max: €45 ανά τρίμηνο ΔΕ €0 20/05/2020 10:00
Ελληνική Τράπεζα min: €24 και max: €84
Πελάτες Κέντρων Διεθνών Επιχειρήσεων: €140
min: €24 και max: €84
Πελάτες Κέντρων Διεθνών Επιχειρήσεων: €140
min: €24 και max: €84
Πελάτες Κέντρων Διεθνών Επιχειρήσεων: €140
min: €24 και max: €84
Πελάτες Κέντρων Διεθνών Επιχειρήσεων: €140
02/02/2021 10:00
Eurobank Κύπρου Πελάτες Διεθνών Δραστηριοτήτων: €60 (για το σύνολο των λ/σμών τους)
Υπόλοιποι Πελάτες: €0 (για το σύνολο των λ/σμών τους)
Πελάτες Διεθνών Δραστηριοτήτων: €60 (για το σύνολο των λ/σμών τους)
Υπόλοιποι Πελάτες: €0 (για το σύνολο των λ/σμών τους)
Πελάτες Διεθνών Δραστηριοτήτων: €60 (για το σύνολο των λ/σμών τους)
Υπόλοιποι Πελάτες: €0 (για το σύνολο των λ/σμών τους)
Πελάτες Διεθνών Δραστηριοτήτων: €60 (για το σύνολο των λ/σμών τους)
Υπόλοιποι Πελάτες: €0 (για το σύνολο των λ/σμών τους)
02/01/2019 10:00
Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης €12 για φυσικά πρόσωπα
€24 για νομικά πρόσωπα
€12 για φυσικά πρόσωπα
€24 για νομικά πρόσωπα
ΔΕ ΔΕ 01/11/2020 10:00
RCB Bank €0 (εάν οι μηνιαίες συναλλαγές της κάρτας είναι τουλάχιστο €1.000 ή το μέσο μηνιαίο υπόλοιπο όλων των προθεσμιακών καταθέσεων και λογαριασμών προειδοποίησης είναι τουλάχιστον €20.000
€60 (€5/μήνα) εάν δεν πληρείται τουλάχιστο ένα εκ των πιο πάνω κριτηρίων
€0 (εάν οι μηνιαίες συναλλαγές της κάρτας είναι τουλάχιστο €1.000 ή το μέσο μηνιαίο υπόλοιπο όλων των προθεσμιακών καταθέσεων και λογαριασμών προειδοποίησης είναι τουλάχιστον €20.000
€60 (€5/μήνα) εάν δεν πληρείται τουλάχιστο ένα εκ των πιο πάνω κριτηρίων
€0 (εάν οι μηνιαίες συναλλαγές της κάρτας είναι τουλάχιστο €1.000 ή το μέσο μηνιαίο υπόλοιπο όλων των προθεσμιακών καταθέσεων και λογαριασμών προειδοποίησης είναι τουλάχιστον €20.000
€60 (€5/μήνα) εάν δεν πληρείται τουλάχιστο ένα εκ των πιο πάνω κριτηρίων
€0 (εάν οι μηνιαίες συναλλαγές της κάρτας είναι τουλάχιστο €1.000 ή το μέσο μηνιαίο υπόλοιπο όλων των προθεσμιακών καταθέσεων και λογαριασμών προειδοποίησης είναι τουλάχιστον €20.000
€60 (€5/μήνα) εάν δεν πληρείται τουλάχιστο ένα εκ των πιο πάνω κριτηρίων
01/11/2019 10:00
Τράπεζα Κύπρου Μέχρι €3.000: €24
Από €3.001 - €10.000: €40
Από €10.001 - €100.000: €2000
Από €100.001 - €1.000.000: €800
Πέραν των €1.000.001: €2.000
Πελάτες Λιανικής Τραπεζικής: €24 ανά λ/σμό
Πελάτες Κέντρων Διεθνών Εργασιών: €100 ανά πελάτη
Μέχρι €3.000: €24
Από €3.001 - €10.000: €40
Από €10.001 - €100.000: €200
Από €100.001 - €1.000.000: €800
Πέραν των €1.000.001: €2.000
Πελάτες Λιανικής Τραπεζικής: €24 ανά λ/σμό

Πελάτες Κέντρων Διεθνών Εργασιών: €100 ανά πελάτη
01/02/2021 10:00


Σημείωση: ΔΕ = Δεν Εφαρμόζεται.