Πιστωτικό ίδρυμα Κατάστημα Τράπεζας - πάγια χρέωση ή/και % επί του ποσού μεταφοράς Ηλεκτρονική Τραπεζική - πάγια χρέωση ή/και % επί του ποσού μεταφοράς Τελευταία ενημέρωση
Alpha Bank Κύπρου Με χρέωση λ/σμού σε Ευρώ:
Μέχρι €1.000: €6
Από €1.000,01 - €5.000: €10
Από €5.000,01 - €10.000: €12
Από €10.000,01 - €30.000: €15
Από €30.000,01 - €50.000: €20
Πέραν των €50.000: €25 πλέον 0,2% με min: €7 και max: €500

Με χρέωση λ/σμού σε άλλο νόμισμα:
Μέχρι €1.000: €6
Από €1.000,01 - €5.000: €10
Από €5.000,01 - €10.000: €12
Από €10.000,01 - €30.000: €15
Από €30.000,01 - €50.000: €20
Πέραν των €50.000: €25 πλέον τέλος μετατροπής συναλλάγματος
Με χρέωση λ/σμού σε Ευρώ:
Μέχρι €1.000 : €3
Από €1.000,01 - €10.000: €5
Από €10.000,01 - €50.000: €6
Πέραν των €50.000: €22 πλέον 0,2% με min: €7 και max: €500Με χρέωση λ/σμού σε άλλο νόμισμα:
Μέχρι €1.000 : €3
Από €1.000,01 - €10.000: €5
Από €10.000,01 - €50.000: €6
Πέραν των €50.000: €22 πλέον τέλος μετατροπής συναλλάγματος
20/09/2019 10:00
Ancoria Bank Για όλα τα ποσά: 0,15% με min: €5 και max: €10
Πρόσθετη προμήθεια για ποσά >€50.000: 0,15% επί του ποσού με min €7,50 και max: €500
Για όλα τα ποσά: 0,10% με min: €2,50 και max: €5
Πρόσθετη προμήθεια για ποσά >€50.000: 0,10% επί του ποσού με max: €250
09/03/2020 10:00
AstroBank Εμβάσματα στην ΕΕ σε Ευρώ:
Μέχρι €50.000: €0 πλέον 0,15% επί του ποσού με min: €6 και max: €12
Πέραν των €50.000: €20 πλέον 0,20% επί του ποσούμε min: €100 και max: €500
Εμβάσματα στην ΕΕ σε Ευρώ:
Μέχρι €50.000: €0 πλέον 0,10% επί του ποσού με min: €3 και max: €8
Πέραν των €50.000: €20 πλέον 0,15% επί του ποσού με min: €75 και max: €400
31/10/2018 10:00
Cyprus Development Bank Για ποσά μέχρι €50.000
Έξοδα διεκπεραίωσης:
Μέχρι €5.000: €6
Από €5.000 - €50.000: €12

Για ποσά πέραν των €50.000
Έξοδα εμβάσματος: 0,20% με min: €5 και max: €400
πλέον έξοδα διεκπεραίωσης €20
Για ποσά μέχρι €50.000
Έξοδα διεκπεραίωσης:
Μέχρι €5.000: €6
Από €5.000 - €50.000: €10

Για ποσά πέραν των €50.000
Έξοδα εμβάσματος: 0,15% με min: €5 και max: €250
πλέον έξοδα διεκπεραίωσης €10
05/05/2020 10:00
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Από λ/σμό ευρώ:
Μέχρι €2.000: €7,50
Από €2.001 - €15.000: €11
Από €15.001 - €50.000: €15
Από λ/σμό ευρώ:
Μέχρι €2.000: €5
Από €2.001 - €15.000: €7
Από €15.001 - €50.000: €10
17/07/2019 10:00
Ελληνική Τράπεζα Μέχρι €50.000:
Τέλος Δημιουργίας: 0,15% επί του ποσού με min: €5 και max: €12
Tέλος διεκπεραίωσης: €0
Πέραν των €50.000:
Τέλος Δημιουργίας: 0,15% επί του ποσού min: €20 max: €450
Τέλος Διεκπεραίωσης €0

Πελάτες Κέντρων Διεθνών Επιχειρήσεων:
Μέχρι €50.000:
Τέλος Δημιουργίας: 0,15% επί του ποσού min: €2 και max: €5, πλέον €6
Τέλος Διεκπεραίωσης: €0

Πέραν των €50.000:
Τέλος Δημιουργίας: €17, πλέον €6
Τέλος Διεκπεραίωσης: 0,15% επί του ποσού min: €10 και max: €300. Πλέον για ποσά
Mέχρι €800.000: €0
Από €800.000 μέχρι €1.500.000: €150
Από €1.500.000 μέχρι €2.500.000: €250
Από €2.500.000 μέχρι €3.500.000: €350
Από €3.500.000 μέχρι €4.500.000: €450
Πέραν των €4.500.000: €500
Μέχρι €50.000:
Τέλος Δημιουργίας:
Μέχρι €1.000: €0
Πέραν των €1.000: 0,15% επί του ποσού με min: €1 και max: €5
Tέλος διεκπεραίωσης: €0
Πέραν των €50.000:
Τέλος Δημιουργίας: 0,10% επί του ποσού min: €10 και max: €200
Τέλος Διεκπεραίωσης: €0

Πελάτες Κέντρων Διεθνών Επιχειρήσεων:
Μέχρι €50.000:
Τέλος Δημιουργίας: 0,15% επί του ποσού min: €2 και max: €5
Τέλος Διεκπεραίωσης: €0

Πέραν των €50.000:
Τέλος Δημιουργίας: €17
Τέλος Διεκπεραίωσης: 0,15% επί του ποσού min: €10 και max: €300. Πλέον για ποσά
Mέχρι €800.000: €0
Από €800.000 μέχρι €1.500.000: €150
Από €1.500.000 μέχρι €2.500.000: €250
Από €2.500.000 μέχρι €3.500.000: €350
Από €3.500.000 μέχρι €4.500.000: €450
Πέραν των €4.500.000: €500
02/04/2020 10:00
Eurobank Κύπρου Μέχρι €2.000: €5
Από €2.001 - €50.000: €10
Πέραν των €50.000: €10 πλέον 0,1% επί του ποσού με min: €5 και max: €340
Μέχρι €2.000: €5
Από €2.001 - €50.000: €10
Πέραν των €50.000: €10 πλέον 0,1% επί του ποσού με min: €5 και max: €340
02/01/2019 10:00
Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης Μέχρι €50.000: €6 πάγια χρέωση Μέχρι €5.000: €3 πάγια χρέωση για μεταφορές εντός Κύπρου
Μέχρι €1.000: €3 πάγια χρέωση για μεταφορές εκτός Κύπρου
31/10/2018 10:00
RCB Bank 0.15% με min €5 και max: €12 0.15% με min €3 και max: €8
μέσω Online Banking
μέσω online Banking
(χωρίς επιπρόσθετη χρέωση για πληρωμές την ίδια μέρα με την εκτέλεση τους)
01/11/2019 10:00
Τράπεζα Κύπρου Πελάτες Λιανικής Τραπεζικής
Από 6/4/2020:
Μέχρι €500: δωρεάν
Από €501- €1.000: €6
Πέραν €1.001 - €5.000: €8
Πέραν €5.001 - €50.000: €12
Πέραν €50.001: 0,20% επί του ποσού μεταφοράς με min: €7 και max: €500 πλέον έξοδα διεκπεραίωσης €15

Πελάτες Κέντρων Διεθνών Εργασιών
Μέχρι €1.000: €10
Πέραν €1.000 - €5.000: €20
Πέραν €5.000 - €50.000: €30
Πέραν €50.000: 0,25% επί του ποσού μεταφοράςμε min: €30 και max: €500 πλέον έξοδα διεκπεραίωσης €50
Πελάτες Λιανικής Τραπεζικής
Από 6/4/2020:
Μέχρι €500: δωρεάν
Από €501- €1.000: €3
Από €1.000 - €50.000: €6
Πέραν €50.000: 0,15% επί του ποσού μεταφοράς με min: €5 και max: €250 πλέον έξοδα διεκπεραίωσης €10


Πελάτες Κέντρων Διεθνών Εργασιών
Μέχρι €1.000: €4
Πέραν €1.000 - €5.000: €6
Πέραν €5.000 - €50.000: €8
Πέραν €50.000: 0,15% επί του ποσού μεταφοράςμε min: €5 και max: €250 πλέον έξοδα διεκπεραίωσης:
€10: για ποσά μέχρι €10.000
€15: για ποσά πέραν των €10.000
06/04/2020 10:00

Σημείωση: Όπου το νόμισμα της μεταφοράς διαφέρει από το νόμισμα του λογαριασμού, ενδέχεται να υφίσταται και τέλος μετατροπής συναλλάγματος. Βλέπε κατηγορία Υπηρεσίες Συναλλάγματος.
ΔΕ = Δεν Εφαρμόζεται.