Πιστωτικό ίδρυμα Ανάληψη μετρητών - Κατάστημα τράπεζας Ανάληψη μετρητών - ΑΤΜ ίδιας Τράπεζας Ανάληψη μετρητών - ΑΤΜ άλλης Τράπεζας Μεταφορά πίστωσης - Κατάστημα τράπεζας Μεταφορά πίστωσης - Ηλεκτρονική Τραπεζική Συναλλαγή με χρεωστική κάρτα Τελευταία ενημέρωση
Alpha Bank Κύπρου 1% με min: €10 και max: €1.000 ΔΕ €0 1% με min: €10 και max: €1.000 1% με min: €10 και max: €1.000 €0 02/05/2023 10:00
Ancoria Bank 1,50% με min: €5 ΔΕ ΔΕ 0,30% με min: €5 και max: €400 0,30% με min: €5 και max: €400 ΔΕ 30/09/2022 10:00
AstroBank Από λ/σμό σε €: 1,15% με min: €2,50 και max: €40
Από λ/σμό σε ξένο νόμισμα: 0,80% με min: €2 και max: €150
2,9% 2,9% 0,45% με min: €6 και max: €500 0,40% με min: €5 και max: €300 2,9% 21/6/2021 10:00
Cyprus Development Bank ΔΕ ΔΕ ΔΕ ΔΕ ΔΕ ΔΕ 20/05/2024 10:00
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Περιλαμβάνονται στην Ανάληψη Μετρητών ΔΕ 3% επί του ποσού Περιλαμβάνονται στη Μεταφορά πίστωσης εκτός SEPA σε ευρώ και Μεταφορά πίστωσης εκτός SEPA σε άλλο νόμισμα Περιλαμβάνονται στη Μεταφορά πίστωσης εκτός SEPA σε ευρώ και Μεταφορά πίστωσης εκτός SEPA σε άλλο νόμισμα 3% επί του ποσού 10/01/2022 10:00
Ελληνική Τράπεζα Μέχρι €35.000: 0,6% επί του ποσού με min: €6
Πέραν των €35.000: 0,4% επί του ποσού με min: €215 και max: €500

Πελάτες Κέντρων Διεθνών Επιχειρήσεων: 0,25% επί του ποσού με min: €10 και max: €500
ΔΕ 2,90% επί του ποσού (εκτός EUR & SEK) Μέχρι €35.000: €5 + 0,6% επί του ποσού με min: €6
Πέραν των €35.000: €5 + 0,4% επί του ποσού με min: €215 και max: €500

Πελάτες Κέντρων Διεθνών Επιχειρήσεων: €5 + 0,25% επί του ποσού με min: €10 και max: €500
Μέχρι €35.000: 0,6% επί του ποσού με min: €6
Πέραν των €35.000: 0,4% επί του ποσού με min: €215 και max: €500

Πελάτες Κέντρων Διεθνών Επιχειρήσεων: 0,25% επί του ποσού με min: €10 και max: €500
2,90% επί του ποσού (εκτός EUR & SEK) 02/01/2024 10:00
Eurobank Κύπρου ΔΕ ΔΕ ΔΕ ΔΕ ΔΕ ΔΕ 31/10/2022 10:00
Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης ΔΕ ΔΕ ΔΕ ΔΕ ΔΕ ΔΕ 01/11/2020 10:00
Τράπεζα Κύπρου 1% με min: €2 και max: €40 0,5% με min: €1 και max: €20 3% 0,4% με min: €5 και max €400 0,4% με min: €5 και max €400 3% 15/02/2022 10:00

Σημείωση: (1) Σε περίπτωση ανάληψης μετρητών, ενδεχομένως να υφίσταται και τέλος ανάληψης μετρητών. Βλέπε κατηγορία Ανάληψη μετρητών,
                 (2) Σε περίπτωση μεταφοράς Πίστωσης, ενδεχομένως να υφίσταται και τέλος διεκπεραίωσης. Βλέπε κατηγορία Μεταφορές Πίστωσης.
ΔΕ = Δεν Εφαρμόζεται.