Ο οριστικός κατάλογος των πλέον αντιπροσωπευτικών υπηρεσιών που συνδέονται με λογαριασμό πληρωμών και υπόκεινται στην καταβολή τέλους σε εθνικό επίπεδο, παρατίθεται στο Παράρτημα Α της Οδηγίας της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (Κ.Δ.Π. 264/2018), που εκδόθηκε δυνάμει των άρθρων 4(3) και 32 του περί της Συγκρισιμότητας των Τελών, της Αλλαγής Λογαριασμού Πληρωμών και της Πρόσβασης σε Λογαριασμούς Πληρωμών Νόμου του 2017:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Υπηρεσία
Ορισμός
Τήρηση του λογαριασμούΟ πάροχος του λογαριασμού διαχειρίζεται τον λογαριασμό που χρησιμοποιεί ο πελάτης.
Παροχή χρεωστικής κάρταςΟ πάροχος του λογαριασμού παρέχει κάρτα πληρωμών που συνδέεται με τον λογαριασμό του πελάτη. Το ποσό για κάθε συναλλαγή που γίνεται με την κάρτα αυτή λαμβάνεται απευθείας και εξολοκλήρου από τον λογαριασμό του πελάτη.
Παροχή πιστωτικής ΚάρταςΟ πάροχος του λογαριασμού παρέχει κάρτα πληρωμών που συνδέεται με τον λογαριασμό πληρωμών του πελάτη. Το συνολικό ποσό των συναλλαγών που πραγματοποιούνται με την κάρτα αυτή κατά τη διάρκεια συμφωνηθείσας περιόδου λαμβάνεται είτε εξολοκλήρου είτε εν μέρει από τον λογαριασμό πληρωμών του πελάτη σε συμφωνημένη ημερομηνία. Η σύμβαση πίστωσης μεταξύ του παρόχου και του πελάτη προσδιορίζει αν ο πελάτης θα επιβαρύνεται από τόκους για τον δανεισμό χρημάτων. 
Ανάληψη μετρητώνΟ πελάτης προβαίνει σε ανάληψη μετρητών από τον λογαριασμό του.
Παραχώρηση Βιβλιαρίου ΕπιταγώνΈκδοση Βιβλιαρίου Επιταγών για πληρωμές με χρέωση του λογαριασμού του εντολέα.
Μεταφορά πίστωσης SEPAΟ πάροχος του λογαριασμού μεταφέρει χρήματα, βάσει των εντολών του πελάτη, από τον λογαριασμό του πελάτη σε άλλο λογαριασμό, μέσω SEPA.
Μεταφορά πίστωσης εκτός SEPAΟ πάροχος του λογαριασμού μεταφέρει χρήματα, βάσει των εντολών του πελάτη, από τον λογαριασμό του πελάτη σε άλλο λογαριασμό, μέσω άλλου καναλιού εκτός SEPA.
Πάγια εντολήΟ πάροχος του λογαριασμού πραγματοποιεί τακτικές μεταφορές, βάσει των εντολών του πελάτη, ενός συγκεκριμένου ποσού χρημάτων από τον λογαριασμό του πελάτη σε άλλο λογαριασμό.
Άμεση χρέωσηΟ πελάτης εξουσιοδοτεί άλλο πρόσωπο (τον αποδέκτη) να αναθέσει στον πάροχο του λογαριασμού τη μεταβίβαση χρημάτων από τον λογαριασμό του πελάτη προς τον εν λόγω αποδέκτη. Ο πάροχος του λογαριασμού μεταφέρει στη συνέχεια τα χρήματα στον αποδέκτη την ημερομηνία ή τις ημερομηνίες που έχουν συμφωνηθεί από τον πελάτη και τον αποδέκτη. Το ποσό μπορεί να κυμαίνεται.
Επιστροφή επιταγής λόγω ανεπαρκούς υπολοίπου
Άρνηση πληρωμής επιταγής λόγω ανεπαρκούς υπολοίπου του προς χρέωση λογαριασμού.
Υπηρεσίες συναλλάγματοςΜετατροπή του νομίσματος του λογαριασμού στο νόμισμα μεταφοράς / ανάληψης.
Υπερανάληψη Ο πάροχος του λογαριασμού και ο πελάτης συμφωνούν εκ των προτέρων ότι ο πελάτης μπορεί να δανείζεται χρήματα όταν δεν υπάρχουν χρήματα στον λογαριασμό του. Η συμφωνία καθορίζει το μέγιστο ποσό δανεισμού χρημάτων, και κατά πόσον τα τέλη και οι τόκοι θα χρεώνονται στον πελάτη. 
ΥπέρβασηΣιωπηρή αποδοχή υπερανάληψης στο πλαίσιο της οποίας ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών διαθέτει σε πελάτη χρηματικά ποσά που υπερβαίνουν το τρέχον υπόλοιπο του λογαριασμού πληρωμών του πελάτη ή τη συμφωνημένη δυνατότητα υπερανάληψης.
Αντίγραφο κατάστασης λογαριασμούΕπανέκδοση κατάστασης λογαριασμού.
Σχετικές Συνδέσεις:
Ο περί της Συγκρισιμότητας των Τελών, της Αλλαγής Λογαριασμού Πληρωμών και της Πρόσβασης σε Λογαριασμούς Πληρωμών Νόμου του 2017 (Ν. 64(Ι)/2017)
Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, με βάση τα άρθρα 5(3), 6(2) και 7, σε συνδυασμό με το άρθρο 32, του περί της Συγκρισιμότητας των Τελών, της Αλλαγής Λογαριασμού Πληρωμών και της Πρόσβασης σε Λογαριασμούς Πληρωμών Νόμου του 2017 (Κ.Δ.Π 225/2017)
Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, με βάση τα άρθρα 4(3) και 32 του περί της Συγκρισιμότητας των Τελών, της Αλλαγής Λογαριασμού Πληρωμών και της Πρόσβασης σε Λογαριασμούς Πληρωμών Νόμου του 2017 (Κ.Δ.Π. 264/2018)Back To Top