Τα Δελτία Τελών των Πιστωτικών Ιδρυμάτων παρέχονται σε ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδες των πιστωτικών ιδρυμάτων και μπορούν να βρεθούν στις πιο κάτω σελίδες:
Alpha Bank Κύπρου
Ancoria Bank
AstroBank
Cyprus Development Bank
Eurobank Κύπρου
RCB Bank
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου)
Ελληνική Τράπεζα
Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης
Τράπεζα Κύπρου
Also available in English
The fee information documents of the Credit Institutions are provided in electronic form on the Credit Institutions' websites and can be found at:
Alpha Bank Cyprus
Ancoria Bank
AstroBank
Bank of Cyprus
Cyprus Development Bank
Eurobank Cyprus
Hellenic Bank
Housing Finance Corporation (only available in Greek)
National Bank of Greece (Cyprus)
RCB Bank

Back To Top