Πιστωτικό ίδρυμα Άμεση Χρέωση-Τέλος διεκπεραίωσης Επιστροφή επιταγής λόγω ανεπαρκούς υπολοίπου (πρώτη παρουσίαση) Υπερανάληψη - Τέλος διεκπεραίωσης Υπέρβαση - Τέλος υπέρβασης για λογαριασμό με όριο (τόκος υπερημερίας) Υπέρβαση - Τέλος υπέρβασης για λογαριασμό χωρίς όριο (επιβάρυνση ή/και χρεωστικό επιτόκιο) Αντίγραφο κατάστασης λογαριασμού - Κατάστημα Τράπεζας Αντίγραφο κατάστασης λογαριασμού - Ηλεκτρονική Τραπεζική Τελευταία ενημέρωση
Alpha Bank Κύπρου €0 €40 Αξιολόγηση αιτήματος παραχώρησης ορίου: 0,1% με min: €50 και max: €1.000 1,75% επιπλέον του χρεωστικού επιτοκίου επί του ποσού της υπέρβασης για όσο χρόνο παραμένει η υπέρβαση 1,75% επιπλέον του χρεωστικού επιτοκίου επί του ποσού της υπέρβασης για όσο χρόνο παραμένει η υπέρβαση €3 ανά σελίδα για το τρέχον έτος με max: €6
€5 ανά σελίδα για τα προηγούμενα έτη με max: €50
€0 02/4/2021 10:00
Ancoria Bank €0 €30 1,00% με min: €50 2% επιπλέον του χρεωστικού επιτοκίου επί του ποσού της υπέρβασης για όσο χρόνο παραμένει η υπέρβαση 2% επιπλέον του χρεωστικού επιτοκίου επί του ποσού της υπέρβασης για όσο χρόνο παραμένει η υπέρβαση €5 ανά κατάσταση €0 09/03/2020 10:00
AstroBank €0 €35 €0 2% επιπλέον του χρεωστικού επιτοκίου επί του ποσού της υπέρβασης για όσο χρόνο παραμένει η υπέρβαση
πλέον €12 για αποδοχή χρεωστικής συναλλαγής σε λογαριασμό με ανεπαρκές υπόλοιπο
2% επιπλέον του χρεωστικού επιτοκίου επί του ποσού της υπέρβασης για όσο χρόνο παραμένει η υπέρβαση €2 Προσωρινή κατάσταση
€4 Επίσημη κατάσταση

Πελάτες Μονάδας Διεθνών Τραπεζικών Εργασιών:
Πιστοποιημένη Κατάσταση €30 για κάθε εκτύπωση μίας σελίδας και επιπλέον €4 για κάθε πρόσθετη σελίδα
€0 31/10/2018 10:00
Cyprus Development Bank ΔΕ €35 Αξιολόγηση αιτήματος παραχώρησης ορίου: min 0,50% €10 ανά συναλλαγή πλέον 2% επιπλέον του χρεωστικού επιτοκίου επί του ποσού της υπέρβασης για όσο χρόνο παραμένει η υπέρβαση €10 ανά συναλλαγή πλέον 2% επιπλέον του χρεωστικού επιτοκίου επί του ποσού της υπέρβασης για όσο χρόνο παραμένει η υπέρβαση Έκδοση κατάστασης Λογαριασμού με αίτημα του πελάτη:
- Ενεργοί Λ/σμοί: €3 (ανά κατάσταση)
- Κλειστοί/Τερματισμένοι Λογαριασμοί: min €3 με max €50 (ανά κατάσταση)
Για Πελάτες Διεθνούς Εταιρικής Τραπεζικής (για ενεργούς και κλειστούς/τερματισμένους λογαριασμούς: €5 (χρέωση ανά σελίδα)
€0 05/05/2020 10:00
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) €0 €35 Μέχρι €5.000: 0,45% με min. €35
Πέραν των €5.000: 0,45% με min. €50
2% επιπλέον του χρεωστικού επιτοκίου επί του ποσού της υπέρβασης για όσο χρόνο παραμένει η υπέρβαση 11% επί του χρεωστικού υπολοίπου για όσες μέρες διατηρείται το χρεωστικό υπόλοιπο €3 ανά σελίδα με min: €3 και max: €30 ΔΕ 20/05/2020 10:00
Ελληνική Τράπεζα €0 €35 Τέλος πέραν του συμφωνηθέντος επιτοκίου σε εγκεκριμένη υπερανάληψη: €0 2% επιπλέον του χρεωστικού επιτοκίου επί του ποσού της υπέρβασης για όσο χρόνο παραμένει η υπέρβαση
Πλέον €10 την ημέρα για κάθε μέρα που πραγματοποιείται χρεωστική πράξη στους λογαριασμούς, που έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία υπέρβασης ή τη διαφοροποίηση της υπέρβασης
2% επιπλέον του χρεωστικού επιτοκίου επί του ποσού της υπέρβασης για όσο χρόνο παραμένει η υπέρβαση
Πλέον €10 την ημέρα για κάθε μέρα που πραγματοποιείται χρεωστική πράξη στους λογαριασμούς, που έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία υπέρβασης ή τη διαφοροποίηση της υπέρβασης
€5 ανά κύκλο έκδοσης €0 02/02/2021 10:00
Eurobank Κύπρου €0 €20 Ετήσιο ή άλλο κόστος €0 (εξαιρουμένου του χρεωστικού επιτοκίου και τυχόν εξόδων διευθέτησης και ετοιμασίας εγγράφων) 2% επιπλέον του χρεωστικού επιτοκίου επί του ποσού της υπέρβασης για όσο χρόνο παραμένει η υπέρβαση €0 (εξαιρουμένου του χρεωστικού επιτοκίου (ανά λ/σμό) επί του ποσού για όσο χρόνο παραμένει η υπέρβαση €0 €0 02/01/2019 10:00
Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης €0 €15 Ετήσιο ή άλλο κόστος €0 (εξαιρουμένου του χρεωστικού επιτοκίου και τυχόν εξόδων διευθέτησης και ετοιμασίας εγγράφων) 2% επιπλέον του χρεωστικού επιτοκίου επί του ποσού της υπέρβασης για όσο χρόνο παραμένει η υπέρβαση 5% χρεωστικός τόκος επί του ποσού της υπέρβασης για όσο χρόνο παραμένει η υπέρβαση €0 για το τρέχον έτος
€1 ανά σελίδα για προηγούμενα έτη
€0 κατόπιν ηλεκτρονικού αιτήματος σε συγκεκριμένη ηλεκτρονική διεύθυνση
€0 01/11/2020 10:00
RCB Bank €0 €50 €0 2% επιπλέον του χρεωστικού επιτοκίου επί του ποσού της υπέρβασης για όσο χρόνο παραμένει η υπέρβαση 2% επιπλέον του χρεωστικού επιτοκίου επί του ποσού της υπέρβασης για όσο χρόνο παραμένει η υπέρβαση €5 για κάθε κατάσταση €0 01/11/2019 10:00
Τράπεζα Κύπρου €0 €35 Πελάτες Λιανικής Τραπεζικής
1% με min: €25

Πελάτες Κέντρων Διεθνών Εργασιών 1% με min: €100
2% επιπλέον του χρεωστικού επιτοκίου επί του ποσού της υπέρβασης για όσο χρόνο παραμένει η υπέρβαση €12 πλέον 2% επιπλέον του χρεωστικού επιτοκίου επί του ποσού της υπέρβασης για όσο χρόνο παραμένει η υπέρβαση €5 €0 01/02/2021 10:00

Σημείωση: ΔΕ = Δεν Εφαρμόζεται.