Πιστωτικό ίδρυμα Άμεση Χρέωση-Τέλος διεκπεραίωσης Υπέρβαση (επιβάρυνση ή/και χρεωστικό επιτόκιο) Αντίγραφο κατάστασης λογαριασμού - Κατάστημα Τράπεζας Αντίγραφο κατάστασης λογαριασμού - Ηλεκτρονική Τραπεζική Τελευταία ενημέρωση
Alpha Bank Κύπρου €0 ΔΕ €3 ανά σελίδα για τρέχον έτος
με max: €6
€5 ανά σελίδα για προηγούμενα έτη
με max: €50
€0 02/4/2021 10:00
Ancoria Bank €0 ΔΕ €5 ανά κατάσταση €0 09/03/2020 10:00
AstroBank €0 ΔΕ €2 Προσωρινή κατάσταση
€4 Επίσημη κατάσταση

Πελάτες Μονάδας Διεθνών Τραπεζικών Εργασιών:
Πιστοποιημένη Κατάσταση €30 για κάθε εκτύπωση μίας σελίδας και επιπλέον €4 για κάθε πρόσθετη σελίδα
€0 31/10/2018 10:00
Cyprus Development Bank ΔΕ ΔΕ ΔΕ ΔΕ 05/05/2020 10:00
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λ/σμοί ευρώ: €0 11% (εξαιρούνται οι βασικοί λ/σμοί πληρωμών) επί του χρεωστικού υπολοίπου για όσες μέρες διατηρείται το χρεωστικό υπόλοιπο €3 ανά σελίδα με min: €3 max: €30 ΔΕ 20/05/2020 10:00
Ελληνική Τράπεζα €0 ΔΕ €5 ανά κύκλο έκδοσης €0 02/02/2021 10:00
Eurobank Κύπρου ΔΕ ΔΕ ΔΕ ΔΕ 02/01/2019 10:00
Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης € 0 ΔΕ €0 για το τρέχον έτος
€1 ανά σελίδα για παλαιότερα έτη
€0 κατόπιν ηλ. αιτήματος σε συγκεκριμένη ηλ. διεύθυνση
€ 0 01/11/2020 10:00
RCB Bank ΔΕ ΔΕ ΔΕ ΔΕ 01/11/2019 10:00
Τράπεζα Κύπρου €0 ΔΕ €5 €0 01/02/2021 10:00

Σημείωση: ΔΕ = Δεν Εφαρμόζεται.