Πιστωτικό ίδρυμα Άμεση Χρέωση-Τέλος διεκπεραίωσης Υπέρβαση (επιβάρυνση ή/και χρεωστικό επιτόκιο) Αντίγραφο κατάστασης λογαριασμού - Κατάστημα Τράπεζας Αντίγραφο κατάστασης λογαριασμού - Ηλεκτρονική Τραπεζική Τελευταία ενημέρωση
Alpha Bank Κύπρου €0 ΔΕ €4 ανά σελίδα για τρέχον έτος
με max: €8
€5 ανά σελίδα για προηγούμενα έτη
με max: €50
€0 02/05/2023 10:00
Ancoria Bank €0 ΔΕ €0 €0 30/09/2022 10:00
AstroBank €0 ΔΕ €5 Προσωρινή κατάσταση
€5 Επίσημη κατάσταση

Πελάτες Μονάδας Διεθνών Τραπεζικών Εργασιών:
Πιστοποιημένη Κατάσταση €30 για κάθε εκτύπωση μίας σελίδας και επιπλέον €4 για κάθε πρόσθετη σελίδα
€0 21/6/2021 10:00
Cyprus Development Bank ΔΕ ΔΕ ΔΕ ΔΕ 20/05/2024 10:00
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λ/σμοί ευρώ: €0 11% (εξαιρούνται οι βασικοί λ/σμοί πληρωμών) επί του χρεωστικού υπολοίπου για όσες μέρες διατηρείται το χρεωστικό υπόλοιπο €3 ανά σελίδα με min: €3 max: €30 ΔΕ 10/01/2022 10:00
Ελληνική Τράπεζα €0 ΔΕ €5 ανά κύκλο έκδοσης €0 02/01/2024 10:00
Eurobank Κύπρου ΔΕ ΔΕ ΔΕ ΔΕ 31/10/2022 10:00
Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης € 0 ΔΕ €0 για το τρέχον έτος
€1 ανά σελίδα για παλαιότερα έτη
€0 κατόπιν ηλ. αιτήματος σε συγκεκριμένη ηλ. διεύθυνση
€ 0 01/11/2020 10:00
Τράπεζα Κύπρου €0 ΔΕ €5 €0 15/02/2022 10:00

Σημείωση: ΔΕ = Δεν Εφαρμόζεται.