Πιστωτικό ίδρυμα Τέλος Ανοίγματος Τέλος διεκπεραίωσης εντός τράπεζας Τέλος διεκπεραίωσης προς όφελος λογαριασμών άλλης τράπεζας Τελευταία ενημέρωση
Alpha Bank Κύπρου €5 (κατάστημα)
€0 (ηλεκτρ.τραπεζική)
Πάγια χρέωση €0 πλέον τέλος μετατροπής συναλλάγματος
(βλ. Υπηρεσίες Συναλλάγματος - ισχύουν τα ίδια τέλη μετατροπής ως για αναλήψεις μετρητών από Κατάστημα Τραπέζης)
Βλ. Μεταφορά Πίστωσης SEPA / εκτός SEPA ανάλογα με την περίπτωση 02/05/2023 10:00
Ancoria Bank €10 €0
Εκτέλεση Πάγιας Εντολής σε νόμισμα άλλο από το νόμισμα του λογαριασμού: 0,30% με min: €5 και max: €400
Βλ. Μεταφορά Πίστωσης SEPA / εκτός SEPA ανάλογα με την περίπτωση 30/09/2022 10:00
AstroBank €10 €0 μεταξύ λ/σμών ιδίου πελάτη
€0 μεταξύ λ/σμών διαφορετικών πελατών
Βλ. Μεταφορά Πίστωσης SEPA / εκτός SEPA ανάλογα με την περίπτωση 21/6/2021 10:00
Cyprus Development Bank ΔΕ ΔΕ ΔΕ 05/09/2022 10:00
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Από/σε λ/σμό ίδιου νομίσματος: €6 €0 μεταξύ λ/σμών ιδίου πελάτη
€2 για ποσά πέραν των €1.000 μεταξύ λ/σμών διαφορετικών πελατών
Από λ/σμούς ευρώ (μέσω SEPA):
Μέχρι €2.000: €7,50
Από €2.001 - €15.000: €11
Από €15.001 - €50.000: €15
10/01/2022 10:00
Ελληνική Τράπεζα Κατάστημα Τράπεζας: €10
Τηλεφωνική Τραπεζική: €5
Ηλεκτρονική Τραπεζική: Δωρεάν
Εισπράττεται κόστος χαρτοσήμων (σε όλες τις περιπτώσεις)
€0 Βλ.Τέλος Διεκπεραίωσης Μεταφοράς Πίστωσης SEPA / εκτός SEPA μέσω Ηλεκτρονικής Τραπεζικής, ανάλογα με την περίπτωση 02/01/2024 10:00
Eurobank Κύπρου €0 €0 Βλ. Μεταφορά Πίστωσης SEPA / εκτός SEPA ανάλογα με την περίπτωση 31/10/2022 10:00
Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης Εσωτερικές Μεταφορές: €0
SEPA:
Κατάστημα Οργανισμού: €3 (περιλαμβάνει €1 χαρτόσημο)
Ηλεκτρονική Τραπεζική: €0
€ 0 €2 για μεταφορά σε λ/σμούς άλλων τραπεζών (μέσω SEPA)
€0 μέσω i-Banking
01/11/2020 10:00
Τράπεζα Κύπρου €10
€0 €3
15/02/2022 10:00

Σημείωση: Όπου το νόμισμα της πάγιας εντολής διαφέρει από το νόμισμα του λογαριασμού, ενδέχεται να υφίσταται και τέλος μετατροπής συναλλάγματος. Βλέπε κατηγορία Υπηρεσίες Συναλλάγματος.
ΔΕ = Δεν Εφαρμόζεται.