Πιστωτικό ίδρυμα Τέλος Ανοίγματος Τέλος διεκπεραίωσης εντός τράπεζας Τέλος διεκπεραίωσης προς όφελος λογαριασμών άλλης τράπεζας Τελευταία ενημέρωση
Alpha Bank Κύπρου €5 (κατάστημα)
€0 (ηλεκτρ.τραπεζική)
Πάγια χρέωση €0 πλέον τέλος μετατροπής συναλλάγματος
(βλ. Υπηρεσίες Συναλλάγματος - ισχύουν τα ίδια τέλη μετατροπής ως για αναλήψεις μετρητών από Κατάστημα Τραπέζης)
Βλ. Μεταφορά Πίστωσης SEPA / εκτός SEPA ανάλογα με την περίπτωση 20/09/2019 10:00
Ancoria Bank €10 €0
Εκτέλεση Πάγιας Εντολής σε νόμισμα άλλο από το νόμισμα του λογαριασμού: 0,30% με min: €5 και max: €400
Βλ. Μεταφορά Πίστωσης SEPA / εκτός SEPA ανάλογα με την περίπτωση 09/03/2020 10:00
AstroBank €10 €0 μεταξύ λ/σμών ιδίου πελάτη
€3 μεταξύ λ/σμών διαφορετικών πελατών
Βλ. Μεταφορά Πίστωσης SEPA / εκτός SEPA ανάλογα με την περίπτωση 31/10/2018 10:00
Cyprus Development Bank ΔΕ ΔΕ ΔΕ 05/05/2020 10:00
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Από/σε λ/σμό ίδιου νομίσματος: €6 €0 μεταξύ λ/σμών ιδίου πελάτη
€2 για ποσά πέραν των €1.000 μεταξύ λ/σμών διαφορετικών πελατών
Από λ/σμούς ευρώ (μέσω SEPA):
Μέχρι €2.000: €7,50
Από €2.001 - €15.000: €11
Από €15.001 - €50.000: €15
17/07/2019 10:00
Ελληνική Τράπεζα €1 (κατάστημα)
€0 (ηλεκτρ.τραπεζική)
€0 μεταξύ λογαριασμών ίδιου πελάτη
€3 μεταξύ λογαριασμών διαφορετικών πελατών με την έκδοση πιστωτικής/χρεωστικής σημείωσης
Προς Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης: €1,75 ανά πληρωμή. Προς άλλες τράπεζες (εσωτερικού/εξωτερικού): Βλ.Τέλος Διεκπεραίωσης Μεταφοράς Πίστωσης SEPA / εκτός SEPA ανάλογα με την περίπτωση 02/04/2020 10:00
Eurobank Κύπρου €0 €0 Βλ. Μεταφορά Πίστωσης SEPA / εκτός SEPA ανάλογα με την περίπτωση 02/01/2019 10:00
Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης € 0 € 0 €1,50 για μεταφορά σε λ/σμούς άλλων τραπεζών (μέσω SEPA) 31/10/2018 10:00
RCB Bank €6 €0 Βλ. Μεταφορά Πίστωσης SEPA / εκτός SEPA ανάλογα με την περίπτωση 01/11/2019 10:00
Τράπεζα Κύπρου €10
Από 2/4/2020 δωρεάν
€0 €3
Από 6/4/2020:
Μέχρι €500 δωρεάν
06/04/2020 10:00

Σημείωση: Όπου το νόμισμα της πάγιας εντολής διαφέρει από το νόμισμα του λογαριασμού, ενδέχεται να υφίσταται και τέλος μετατροπής συναλλάγματος. Βλέπε κατηγορία Υπηρεσίες Συναλλάγματος.
ΔΕ = Δεν Εφαρμόζεται.