Πιστωτικό ίδρυμα Σε € Σε ξένο νόμισμα Τελευταία ενημέρωση
Alpha Bank Κύπρου Πελάτες Λιανικής: €28 ανά λ/σμό
Πελάτες Διεθνών Δραστηριοτήτων: €200 ανά πελάτη
ΔΕ
02/4/2021 10:00
Ancoria Bank €0 €0 09/03/2020 10:00
AstroBank €5 €5 31/10/2018 10:00
Cyprus Development Bank €0 €0 05/05/2020 10:00
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) €0
€0
20/05/2020 10:00
Ελληνική Τράπεζα €5 ανά λ/σμό
Πελάτες Κέντρων Διεθνών Επιχειρήσεων: €140
ΔΕ 02/02/2021 10:00
Eurobank Κύπρου ΔΕ ΔΕ 02/01/2019 10:00
Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης €0 για φυσικά πρόσωπα

€6 για νομικά πρόσωπα
ΔΕ
01/11/2020 10:00
RCB Bank ΔΕ ΔΕ 01/11/2019 10:00
Τράπεζα Κύπρου Πελάτες Λιανικής Τραπεζικής: €0
Πελάτες Κέντρων Διεθνών Εργασιών: €100 ανά πελάτη
ΔΕ 01/02/2021 10:00

Σημείωση: ΔΕ = Δεν Εφαρμόζεται.