Πιστωτικό ίδρυμα Κατάστημα Τράπεζας - πάγια χρέωση ή/και % επί του ποσού μεταφοράς: Ηλεκτρονική Τραπεζική - πάγια χρέωση ή/και % επί του ποσού μεταφοράς: Τελευταία ενημέρωση
Alpha Bank Κύπρου Εντός ΕΕ/ΕΟΧ
Μέχρι €1.000 : €8
Από €1.000,01 - €5.000: €13 πλέον τέλος μετατροπής συναλλάγματος
Από €5.000,01 - €10.000: €16 πλέον τέλος μετατροπής συναλλάγματος
Από €10.000,01 - €30.000: €20 πλέον τέλος μετατροπής συναλλάγματος
Από €30.000,01 - €50.000: €26 πλέον τέλος μετατροπής συναλλάγματος
Πέραν των €50.000: 0,1% επί του ποσού με max: €500, πλέον τέλος μετατροπής συναλλάγματος

Εκτός ΕΕ/ΕΟΧ
Μέχρι €50.000: €35
Πέραν των €50.000: 0,1% επί του ποσού με max: €500
Πέραν των €1.000: εισπράττεται πλέον τέλος μετατροπής συναλλάγματος
Εντός ΕΕ/ΕΟΧ
Μέχρι €1.000 : €4
Από €1.000,01 - €10.000: €7 πλέον τέλος μετατροπής συναλλάγματος
Από €10.000,01 - €50.000: €10 πλέον τέλος μετατροπής συναλλάγματος
Πέραν των €50.000: 0,06% επί του ποσού με max: €300, πλέον τέλος μετατροπής συναλλάγματος

Εκτός ΕΕ/ΕΟΧ
Μέχρι €50.000: €30
Πέραν των €50.000: 0,1% επί του ποσού με max: €300
Πέραν των €1.000: εισπράττεται πλέον τέλος μετατροπής συναλλάγματος
11/04/2022 10:00
Ancoria Bank Ανεξαρτήτως ποσού: 0,20% με min: €7 και max: €250 Ανεξαρτήτως ποσού: 0,05% με min: €5 και max: €125 30/09/2022 10:00
AstroBank Εμβάσματα στην ΕΕ σε ξένο νόμισμα και εκτός ΕΕ σε όλα τα νομίσματα: €20 πλέον 0,20% επί του ποσού με min: €10 και max: €500 Εμβάσματα στην ΕΕ σε ξένο νόμισμα και εκτός ΕΕ σε όλα τα νομίσματα: €20 πλέον 0,15% επί του ποσού με min: €5 και max: €400 21/6/2021 10:00
Cyprus Development Bank ΔΕ ΔΕ 05/09/2022 10:00
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Από λ/σμό σε άλλο νόμισμα από το νόμισμα μεταφοράς:
€10 πλέον 0,50% επί του ποσού με min: €25 (περιλαμβανομένης της χρέωσης υπηρεσιών συναλλάγματος)

Από λ/σμό στο ίδιο νόμισμα με το νόμισμα μεταφοράς:
€10 πλέον 0,15% επί του ποσού με min: €25 και max: €410
Από λ/σμό σε άλλο νόμισμα από το νόμισμα μεταφοράς:
0,35% επί του ποσού με min: €22 (περιλαμβανομένης της χρέωσης υπηρεσιών συναλλάγματος)

Από λ/σμό στο ίδιο νόμισμα με το νόμισμα μεταφοράς:
0,10% επί του ποσού με min: €15 και max: €400
10/01/2022 10:00
Ελληνική Τράπεζα Τέλος Δημιουργίας: 0,2% επί του ποσού min: €20 max: €500
Τέλος Διεκπεραίωσης: €0

Πελάτες Κέντρων Διεθνών Επιχειρήσεων:
Τέλος Δημιουργίας:
Μεταφορά USD: $25
Άλλα νομίσματα: €20
Πλέον €6

Τέλος Διεκπεραίωσης:
Μεταφορά USD: 0,20% επί του ποσού με min: $10 και max: $300
Άλλα νομίσματα: 0,20% επί του ποσού με min: €10 και max: €200
Πλέον για ποσά
Mέχρι €800.000: €0
Από €800.000 μέχρι €1.500.000: €150
Από €1.500.000 μέχρι €2.500.000: €250
Από €2.500.000 μέχρι €3.500.000: €350
Από €3.500.000 μέχρι €4.500.000: €450
Πέραν των €4.500.000: €500
Τέλος Δημιουργίας: 0,10% επί του ποσού min: €10 max: €200
Τέλος Διεκπεραίωσης: €0

Πελάτες Κέντρων Διεθνών Επιχειρήσεων:
Τέλος Δημιουργίας:
Μεταφορά USD: $25
Άλλα νομίσματα: €20

Τέλος Διεκπεραίωσης:
Μεταφορά USD: 0,20% επί του ποσού min: $10 max: $300
Άλλα νομίσματα: 0,20% επί του ποσού min: €10 max: €200
Πλέον για ποσά
Mέχρι €800.000: €0
Από €800.000 μέχρι €1.500.000: €150
Από €1.500.000 μέχρι €2.500.000: €250
Από €2.500.000 μέχρι €3.500.000: €350
Από €3.500.000 μέχρι €4.500.000: €450
Πέραν των €4.500.000: €500
03/01/2022 10:00
Eurobank Κύπρου ΔΕ ΔΕ 31/10/2022 10:00
Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης ΔΕ ΔΕ 01/11/2020 10:00
Τράπεζα Κύπρου Πελάτες Λιανικής Τραπεζικής Ανεξαρτήτως ποσού: 0,20% επί του ποσού με min: €7 και max: €500 πλέον έξοδα διεκπεραίωσης €15

Πελάτες Κέντρων Διεθνών Εργασιών
Ανεξαρτήτως ποσού: 0,25% επί του ποσού με min: €30 και max: €500 πλέον έξοδα διεκπεραίωσης €50
Πελάτες Λιανικής Τραπεζικής
Ανεξαρτήτως ποσού 0,15% επί του ποσού μεταφοράς με min: €5 και max: €250 πλέον έξοδα διεκπεραίωσης €10

Πελάτες Κέντρων Διεθνών Εργασιών
Ανεξαρτήτως ποσού 0,15% επί του ποσού μεταφοράς με min: €5 και max: €250 πλέον έξοδα διεκπεραίωσης:
€10: για ποσά μέχρι €10.000
€15: για ποσά πέραν των €10.000
15/02/2022 10:00

Σημείωση: Όπου το νόμισμα της μεταφοράς διαφέρει από το νόμισμα του λογαριασμού, ενδεχομένως να υφίσταται και τέλος μετατροπής συναλλάγματος. Βλέπε κατηγορία Υπηρεσίες Συναλλάγματος.
ΔΕ = Δεν Εφαρμόζεται.