Πιστωτικό ίδρυμα ΑΤΜ ίδιας τράπεζας σε € ΑΤΜ ίδιας τράπεζας σε νόμισμα εκτός από € Από το ταμείο ίδιας τράπεζας σε € Από το ταμείο ίδιας τράπεζας σε νόμισμα εκτός από € ΑTM άλλης τράπεζας σε € ΑΤΜ άλλης τράπεζας σε νόμισμα εκτός από € Τελευταία ενημέρωση
Alpha Bank Κύπρου €0 ΔΕ Από λ/σμο σε Ευρώ:
Μέχρι €5.000: 0,1% επί του ποσού με min: €1 και max: €4
Από €5.000,01 - €50.000: 0,1% επί του ποσού με min: €5 και max: €7
Πέραν των €50.000: 0,1%

Από λ/σμο διαφορ. νομίσματος:
0,50% πλέον τέλος μετατροπής συναλλάγματος
Από λ/σμο σε Ευρώ:
0,50% πλεόν τέλος μετατροπής συναλλάγματος

Από λ/σμό ιδίου νομίσματος: 0,50%

Από λ/σμό διαφορ. νομίσματος: 0,50% πλεόν τέλος μετατροπής συναλλάγματος
Enter Mastercard EUR: €2,50
Άλλες χρεωστικές κάρτες: 3,33% με min: €2,50/$2,50
Enter Mastercard EUR: €2,50
Άλλες χρεωστικές κάρτες: 3,33% με min: €2,50/$2,50
02/4/2021 10:00
Ancoria Bank €0 ΔΕ 0,10% min: €2 Από λογαριασμό ιδίου νομίσματος 0,50% με ελάχιστο €5. Από λογαριασμό σε ευρώ ή σε διαφορετικό νόμισμα 0,50% με ελάχιστο €5 πλέον προμήθεια μετατροπής συναλλάγματος. €2,50 (από ΑΤΜ στην Κύπρο οι 5 πρώτες δωρεάν) €2,50 και επιπλέον για αναλήψεις εκτός ΕΟΧ 1,50% στο ποσό με min: €2,50 με συνολικό ελάχιστο ποσό χρέωσης €5 09/03/2020 10:00
AstroBank €0 ΔΕ Μέχρι €10.000: €0
Πέραν των €10.000: 0,1%
Από λ/σμό ιδίου νομίσματος: 0,80% με min: €2 και max: €100 €2 3,33% επί του ποσού με min: €4,20 31/10/2018 10:00
Cyprus Development Bank €0 ΔΕ Μέχρι €10.000: €0
Πέραν των €10.000: 0,1%
0,5% με min: €5 Aπό ΑΤΜ άλλων τραπεζών στην Κύπρο και στην Ευρωζώνη: €0
Από οποιαδήποτε ΑΤΜ στο εξωτερικό (εκτός από την Ευρωζώνη): 3,33% με min €4
Από οποιαδήποτε ΑΤΜ στο εξωτερικό (εκτός από την Ευρωζώνη): 3,33% με min €4 05/05/2020 10:00
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) €0 ΔΕ Συναλλαγή σε κέρματα από λ/σμό ευρώ:
Μέχρι €50: €0
Πέραν των €50: 1% με min: €3,50

Από λ/σμό ξένου νομίσματος:
Μέχρι €35.000: 0,5% επί του ποσού ανάληψης με min: €5
(περιλαμβανομένης της χρέωσης υπηρεσιών συναλλάγματος)
Πέραν των €35.000: 0,4% επί του ποσού ανάληψης με min. €175
(περιλαμβανομένης της χρέωσης υπηρεσιών συναλλάγματος)
Από λ/σμό ιδίου νομίσματος:
Mέχρι €500: €0
Πέραν των €500: 0,25%Από λ/σμό άλλου νομίσματος:
1% με min: €5 (περιλαμβανομένης της χρέωσης υπηρεσιών συναλλάγματος)
€2,50 3,33% επί του ποσού με min: €4,20 20/05/2020 10:00
Ελληνική Τράπεζα €0 ΔΕ Μέχρι €10.000: €2,00
Για ηλικίες πέραν των 65 ετών €1,00

Πέραν των €10.000: €5,00
Aπό λογαριασμό ιδίου ή διαφορετικού ξένου νομίσματος: 0,5% επί του ποσού με min €5
Από λογαριασμό σε ευρώ: 1,25% επί του ποσού με min: €3 και max: €40
€2,50 3,33% επί του ποσού με min: €4,20 02/02/2021 10:00
Eurobank Κύπρου ΑΤΜ της τράπεζας Κύπρου/ JCC στην Κύπρο €0 ΑΤΜ της τράπεζας Κύπρου/ JCC στην Κύπρο €0 Μέχρι €10.000: €0
Πέραν των €10.000: 0,1%
Μέχρι €2.000 ισόποσο: €0
Πέραν των €2.000 ισόποσο: 0,4% με min: €3
ΑΤΜ όλων των υπολοίπων τραπεζών στην Κύπρο και στο εξωτερικό €4 (εάν ο λ/σμός είναι €) και $5 (εάν ο λ/σμός είναι σε USD) ΑΤΜ όλων των υπολοίπων τραπεζών στην Κύπρο και στο εξωτερικό €4 (εάν ο λ/σμός είναι €) και $5 (εάν ο λ/σμός είναι σε USD) 02/01/2019 10:00
Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης ΔΕ ΔΕ Μέχρι €2.000: €0
Πέραν των €2.000: 0,1% επί του ποσού ανάληψης
ΔΕ ΔΕ ΔΕ 01/11/2020 10:00
RCB Bank €0 ΔΕ Για €:
0,1% με min €1
Για άλλα νομίσματα: 0.5% με min: 5 USD/GBP/CHF, 350 RUB 2 πρώτες συναλλαγές μηνιαίως: €0

Από την 3η συναλλαγή και κάθε επιπλέον συναλλαγή:2% με min: €2
3% με min: €3 01/11/2019 10:00
Τράπεζα Κύπρου €0 0,5% με min: €1 και max: €20 0,1% με min: €0,05 και max: €2 1% με min: €2 και max: €40 €3 3.33% με min: €5 01/02/2021 10:00

Σημείωση: Όπου το νόμισμα της ανάληψης μετρητών διαφέρει από το νόμισμα του λογαριασμού, ενδέχεται να υφίσταται και τέλος μετατροπής συναλλάγματος. Βλέπε κατηγορία Υπηρεσίες Συναλλάγματος.
ΔΕ = Δεν Εφαρμόζεται.