Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:30      

Τμήμα Φορολογίας

Άλλο Ενημερωτικό Υλικό


ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Για την εγγραφή στο Τμήμα Φορολογίας, θα πρέπει να υποβληθούν είτε στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία είτε με αποστολή μηνύματος στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των κατά τόπους Επ/κών Γραφείων Άμεσης Φορολογίας,τα πιο κάτω έντυπα, υπογραμμένα από τον αιτητή ή από εξουσιοδοτούμενο αντιπρόσωπο μαζί με πρωτότυπη εξουσιοδότηση:

1.Εγγραφή για σκοπούς Άμεσης Φορολογίας: Έντυπο ΤΦ2001
2.Εγγραφή για σκοπούς ΦΠΑ:Έντυπα ΤΦ2001 και ΤΦ1101, καθώς και στοιχεία που να επιβεβαιώνουν την πραγματοποίηση φορολογητέων συναλλαγών στην Κύπρο (π.χ. αντίγραφο συμβολαίου, τιμολόγιο σχετικό με τις δραστηριότητες κλπ).

Για τις παρακάτω περιπτώσεις, παρατίθενται πρόσθετα βασικά στοιχεία που απαιτούνται για ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής:
ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
i)Κύπριος Πολίτης:αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας

     ii)Ευρωπαίος πολίτης - κάτοικος Κύπρου: αντίγραφο «Βεβαίωσης Εγγραφής» από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης (ARC)
     iii)Μη-ευρωπαίος πολίτης - κάτοικος Κύπρου: αντίγραφο «Δελτίου Διαμονής» από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης
     iv)Κάτοικος εξωτερικού: αντίγραφο επίσημου εγγράφου άλλης χώρας στο οποίο να φαίνεται ο αριθμός της φορολογικής σας ταυτότητας ή της πολιτικής σας ταυτότητας ή των κοινωνικών ασφαλίσεωνκαι επιστολή που να εξηγεί τους λόγους για τους οποίους αιτείστε εγγραφή στο Μητρώο.
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
i)Εταιρείες:αντίγραφα πιστοποιητικών Εφόρου Εταιρειών(α) σύστασης εταιρείας (β) διεύθυνσης εγγεγραμμένου γραφείου (γ) Διευθυντών/Γραμματέα (δ) Μετόχων
     ii)Συνεταιρισμός:Αντίγραφο πιστοποιητικού εγγραφής συνεταιρισμού από Έφορο Εταιρειών και Έντυπο ΦΠΑ 102
     iii)Νομικά πρόσωπα τα οποία ΔΕΝ είναι εγγεγραμμένα σε μητρώα κυπριακών Αρχών:στοιχεία ταυτοποίησης (ελληνικά/αγγλικά) από το αρμόδιο, για νομικά πρόσωπα του εξωτερικού, όργανο (πιστοποιητικό σύστασης ή εγγραφής, πιστοποιητικό βεβαίωσης Διευθυντών και Γραμματέα και ενυπόγραφη επιστολή από αιτητή ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της εταιρείας, που να εξηγεί τους λόγους για τους οποίους υποβάλλεται η αίτηση εγγραφής.
     iv)Εταιρείες,εγγεγραμμένες στην Κύπρο, με τις κύριες επιχειρηματικές τους δραστηριότητες να διεξάγονται στο εξωτερικό(μόνο για εγγραφή ΦΠΑ): Συμπλήρωση Ερωτηματολογίoυ
     v)Εμπορική Επωνυμία (μόνο για εγγραφή ΦΠΑ):αντίγραφο πιστοποιητικού εγγραφής Εμπορικής Επωνυμίας


     Περισσότερες πληροφορίες για την εγγραφή στο Μητρώο ΦΠΑ μπορείτε να αναζητήσετε εδώ
Back To Top