Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:30      

Τμήμα Φορολογίας

Άλλο Ενημερωτικό Υλικό


Για την εγγραφή στο Φορολογικό Μητρώο, θα πρέπει να υποβληθεί το έντυπο ΤΦ2001 μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογηγικά στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία ή με αποστολή email στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Επαρχιακών Γραφείων του Τμήματος


ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

  • Κύπριος Πολίτης: αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας
  • Ευρωπαίος πολίτης - κάτοικος Κύπρου: αντίγραφο «Βεβαίωσης Εγγραφής» από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης (ARC)
  • Μη-ευρωπαίος πολίτης - κάτοικος Κύπρου: αντίγραφο «Δελτίου Διαμονής» από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης
  • Κάτοικος εξωτερικού: αντίγραφο επίσημου εγγράφου άλλης χώρας στο οποίο να φαίνεται ο αριθμός της φορολογικής ταυτότητας ή της πολιτικής ταυτότητας ή των κοινωνικών ασφαλίσεων και επιστολή που να εξηγεί τους λόγους για τους οποίους αιτείστε εγγραφή στο Μητρώο.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  • Εταιρείες: αντίγραφα πιστοποιητικών Εφόρου Εταιρειών(α) σύστασης εταιρείας (β) διεύθυνσης εγγεγραμμένου γραφείου (γ) Διευθυντών/Γραμματέα (δ) Μετόχων
  • Συνεταιρισμός:Αντίγραφο πιστοποιητικού εγγραφής συνεταιρισμού από Έφορο Εταιρειών και Έντυπο ΤΦ102.
  • Νομικά πρόσωπα τα οποία ΔΕΝ είναι εγγεγραμμένα σε μητρώα κυπριακών Αρχών:στοιχεία ταυτοποίησης (ελληνικά/αγγλικά) από το αρμόδιο, για νομικά πρόσωπα του εξωτερικού, όργανο (πιστοποιητικό σύστασης ή εγγραφής, πιστοποιητικό βεβαίωσης Διευθυντών και Γραμματέα και ενυπόγραφη επιστολή από αιτητή ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της εταιρείας, που να εξηγεί τους λόγους για τους οποίους υποβάλλεται η αίτηση εγγραφής.
  • Εταιρείες,εγγεγραμμένες στην Κύπρο, με τις κύριες επιχειρηματικές τους δραστηριότητες να διεξάγονται στο εξωτερικό(μόνο για εγγραφή ΦΠΑ): Συμπλήρωση Ερωτηματολογίoυ
  • Εμπορική Επωνυμία (μόνο για εγγραφή ΦΠΑ):αντίγραφο πιστοποιητικού εγγραφής Εμπορικής Επωνυμίας
Back To Top