Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:00      

Τμήμα Φορολογίας

Ιστορικό


Ιστορικό

Τo Τμήμα Φορολογίας (Τ.Φ.) ιδρύθηκε την 1η Ιουλίου του 2014, με βάση τον Νόμο Ν. 70(Ι)/2014, που προνοεί την ενοποίηση του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων και της Υπηρεσίας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. Η ίδρυση του νέου αυτού Τμήματος έγινε στο πλαίσιο των διαρθρωτικών αλλαγών, για εξορθολογισμό της Δημόσιας Διοίκησης και καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Η ενοποίηση των δύο Φορολογικών Τμημάτων γίνεται σταδιακά και δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Η ενοποίηση, σε συνάρτηση με την ενδυνάμωση του νομοθετικού πλαισίου, την απλοποίηση των διαδικασιών και τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων πληροφορικής, αναμένεται να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα του νέου Τμήματος Φορολογίας. Βελτίωση στις παρεχόμενες υπηρεσίες, αύξηση των φορολογικών εσόδων, μείωση του κόστους συμμόρφωσης, και δίκαιη μεταχείριση των φορολογουμένων, είναι μόνο μερικά οφέλη που αναμένεται να προκύψουν μέσα από το ενιαίο Τμήμα Φορολογίας.

Οι δύο οργανωτικές δομές της Υπηρεσίας ΦΠΑ και του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων αποσυγκροτήθηκαν και το προσωπικό μεταφέρεται, σταδιακά, στη νέα οργανωτική δομή του Τμήματος, με σκοπό τη στελέχωση των νέων Μονάδων. Τον Δεκέμβριο 2015, το Τμήμα ήταν στελεχωμένο με 540 Λειτουργούς Τ.Ε.Π./Φ.Π.Α. Στο Τμήμα εργάζεται επίσης γραμματειακό και ωρομίσθιο προσωπικό το οποίο υπάγεται στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού.

Το Τμήμα Φορολογίας είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή των Νομοθεσιών που αφορούν την Άμεση Φορολογία και την Έμμεση Φορολογία Φ.Π.Α., την είσπραξη των κρατικών εσόδων που απορρέουν από τις Νομοθεσίες αυτές, την εφαρμογή των Συμβάσεων για Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας μεταξύ Κύπρου και άλλων Κρατών, την Ανταλλαγή Πληροφοριών σε Φορολογικά Θέματα με βάση Ευρωπαϊκές Οδηγίες και άλλες Διεθνείς Συμβάσεις.


Έφοροι Φορολογίας

κ. Σωτήρης Μαρκίδης : Από 01.07.2022

κ. Γιώργος Παντελή : Από 07.07.2021 μέχρι 30.06.2022 (ως Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών ασκούσε τις εξουσίες και τα καθήκοντα του Εφόρου Φορολογίας_ Ν116/2021)

κ. Γιάννης Τσαγκάρης : Από 21.02.2016 μέχρι 06.07.2021

κ. Γιαννάκης Λαζάρου : Από 01.07.2014 μέχρι 20.02.2016


Back To Top