Τμήμα Φορολογίας | Εγκύκλιοι που εκδόθηκαν από 1/1/2022
     

       Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:00      

Τμήμα Φορολογίας

Εγκύκλιοι που εκδόθηκαν από 1/1/2022


Αρ. Εγκυκλίου Ημερ. Έκδοσης Θέμα Φορολογία Νομοθεσία Σχόλια Έγγραφο
2024/04 2024/07/08 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος της αμοιβής για πρώτη εργοδότητηση που ασκείται στη Δημοκρατία (τροποποιητικός Νόμος 51(I)2023 Άμεση Φορολογία Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος Acrobat Reader File
2024/03 30/05/2024 Φορολογικός Χειρισμός για Ασφάλιστρα και Σχέδια Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης Άμεση Φορολογία Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος Acrobat Reader File
2024/02 27/03/2024 Αξιολόγηση Δαπανών Οικοδομικών Κατασκευών Άμεση Φορολογία Ο Πίνακας με τις κατά προσέγγιση δαπάνες, βρίσκεται στην ιστοσελιδα του Τ.Φ. κάτω από την ενότητα "Άμεση Φορολογία" - "Άλλο Ενημερωτικό Υλικό" Acrobat Reader File
2024/01 01/02/2024 Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Κύπρου και Κροατίας Άμεση Φορολογία Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος Acrobat Reader File
2023/12 2023/12/11 Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Κύπρου και Κάτω Χωρών Άμεση Φορολογία Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος Acrobat Reader File
2023/11 2023/11/28 Επιβολή μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. πέντε τοις εκατόν (5%) στην αγορά ή ανέγερση κατοικίας η οποία χρησιμοποιείται ως κύριος και μόνιμος χώρος διαμονής ΦΠΑ Περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νομοθεσία Acrobat Reader File
2023/09 2023/10/23 Υποβολή Αναθεωρημένων Δηλώσεων Άμεση Φορολογία Περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρος Νόμος (άρθρο 5Β) Acrobat Reader File
2023/08 2023/10/20 Καταχώρηση Ενστάσεων Άμεση Φορολογία Περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεων Φόρων Νόμος, άρθρο 20(1) Acrobat Reader File
2023/10 2023/09/13 Φορολογικός χειρισμός των εισοδημάτων ιδιοκτήτη, από ακίνητα που ενοικιάζονται μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας ή άλλως πως, ως αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα Άμεση Φορολογία Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος Acrobat Reader File
2023/07 2023/07/07 Τιμολόγηση με βάση την αρχή των ίσων αποστάσεων για περιπτώσεις επιχειρήσεων που διεξάγουν συναλλαγές χρηματοδότησης τύπου back to back Άμεση Φορολογία Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος Acrobat Reader File
2023/05 2023/07/05 Κανόνας περιορισμού του "Υπερβαίνοντος Κόστους Δανεισμού" Άμεση Φορολογία Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος, άρθρο 11(16) Acrobat Reader File
2023/06 2023/07/06 Μέτρα απλούστευσης για πρόσωπα που απαλλάσσονται από την υποχρέωση Τήρησης Κυπριακού Φακέλλου Τεκμηρίωσης Ελεγχόμενων Συναλλαγών με βάση το εδάφιο 9(α) του άρθρου 33 του περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμου Άμεση Φορολογία Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος, άρθρο 33 εδάφιο 9(α) Acrobat Reader File
2023/02 2023/03/31 Καταβολή Τέλους αναφορικά με μεταβιβάσεις ακίνητης ιδιοκτησίας και μετοχών περί του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Βαρών (Σύσταση, Σκοποί , Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή Θέματα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021 Άμεση Φορολογία Ν12(I)2021

Ν172(Ι)2022
Acrobat Reader File
2023/04 2023/04/24 Έκδοση πιστοποιητικού Τ.Φ.703 για εκχωρημένο ασφαλιστήριο συμβόλαιο αποβιωσάντων προσώπων Άμεση Φορολογία Ν.78 (I)/2000 Acrobat Reader File
2023/03 2023/04/24 Ο περί Περιουσίας Αποθανόντων Προσώπων (φορολογικές διατάξεις) Νόμος αρ.Ν.78 (I)2000- Έντυπο Τ.Φ. 705Α Άμεση Φορολογία Ν.78 (I)/2000 Acrobat Reader File
2023/01 2023/01/05 Τερματισμός της εφαρμοφής των εγκυκλίων Άμεση Φορολογία Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος Acrobat Reader File
2022/11 2022/12/06 Υπηρεσίες Εστιατορίου και Εστίασης ΦΠΑ Περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμοθεσία Acrobat Reader File
2022/10 2022/11/01 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος της αμοιβής για πρώτη εργοδότητηση που ασκείται στη Δημοκρατία Άμεση Φορολογία Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος Acrobat Reader File
2022/08 2022/09/29 Πιστοποιητικό Απαλλαγής από τον ΦΠΑ και/ή τους άλλους Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης και /ή τους Εισαγωγικούς Δασμούς ΦΠΑ Περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμοθεσία Acrobat Reader File
2022/07 2022/09/27 Μίσθωση Ακίνητης Ιδιοκτησίας από και προς κρατικές αρχές, αρχές τοπικής διοίκησης και άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου ΦΠΑ Περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νομοθεσία Ακυρώθηκε και αντικαταστάθηκε από την Εγκύκλιο 09/2022 Acrobat Reader File
2022/09 2022//09/30 Μίσθωση Ακίνητης Ιδιοκτησίας από και προς κρατικές αρχές, αρχές τοπικής διοίκησης και άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου ΦΠΑ Περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμοθεσία Acrobat Reader File
2022/06 2022/05/22 Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Κύπρου και Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας Άμεση Φορολογία Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος Acrobat Reader File
2022/05 2022/02/28 Έκδοση Εξουσιοδότησης βάσει του άρθρου 5(3) του περί Περιουσίας Αποθανόντων Προσώπων Νόμου 78(Ι)/2000, έντυπο ΤΦ 70, για καταναγκαστικές πωλήσεις ακίνητης ιδιοκτησίας Άμεση Φορολογία Περί Περιουσίας Αποθανόντων Προσώπων Νόμος 78(Ι)/2000 Acrobat Reader File
2022/04 2022/02/15 Φορολογικός χειρισμός αποζημίωσης πληρωτέας για αναδρομικό διορισμό ή προαγωγή στο Δημόσιο Τομέα, ως αποτέλεσμα ακυρωτικής δικαστικής απόφασης Άμεση Φορολογία Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος Acrobat Reader File
2022/01 2022/02/01 Φορολογική κατοικία σύμφωνα με τη νομοθετική διάταξη των 60 ημερών παραμονής στη Δημοκρατία (περί φορολογίας Άμεση Φορολογία Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος (άρθρο 2) Acrobat Reader File
2022/02 2022/02/02 Πρωτόκολλο που τροποποιεί τη Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Κύπρου και Γερμανίας Άμεση Φορολογία Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος Acrobat Reader File
2022/03 2022/02/03 Πρωτόκολλο που τροποποιεί τη Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Κύπρου και Ελβετίας Άμεση Φορολογία Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος Acrobat Reader File
Back To Top