Τμήμα Φορολογίας | Εγκύκλιοι που εκδόθηκαν από 1/1/2022
     

       Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:30      

Τμήμα Φορολογίας

Εγκύκλιοι που εκδόθηκαν από 1/1/2022


Αρ. Εγκυκλίου Ημερ. Έκδοσης Θέμα Φορολογία Νομοθεσία Σχόλια Έγγραφο
2023/10 2023/09/13 Φορολογικός χειρισμός των εισοδημάτων ιδιοκτήτη, από ακίνητα που ενοικιάζονται μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας ή άλλως πως, ως αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα Άμεση Φορολογία Acrobat Reader File
2023/07 2023/07/07 Τιμολόγηση με βάση την αρχή των ίσων αποστάσεων για περιπτώσεις επιχειρήσεων που διεξάγουν συναλλαγές χρηματοδότησης τύπου back to back Άμεση Φορολογία Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος Acrobat Reader File
2023/05 2023/07/05 Κανόνας περιορισμού του "Υπερβαίνοντος Κόστους Δανεισμού" Άμεση Φορολογία Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος, άρθρο 11(16) Acrobat Reader File
2023/06 2023/07/06 Μέτρα απλούστευσης για πρόσωπα που απαλλάσσονται από την υποχρέωση Τήρησης Κυπριακού Φακέλλου Τεκμηρίωσης Ελεγχόμενων Συναλλαγών με βάση το εδάφιο 9(α) του άρθρου 33 του περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμου Άμεση Φορολογία Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος, άρθρο 33 εδάφιο 9(α) Acrobat Reader File
2023/02 2023/03/31 Καταβολή τέλους αναφορικά με μεταβιβάσεις ακίνητης ιδιοκτησίας και μετοχών (περί του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Βαρών (Σύσταση, Σκοποί , Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021 Άμεση Φορολογία Ν.12(I)2021 Acrobat Reader File
2023/04 2023/04/24 Έκδοση πιστοποιητικού Τ.Φ.703 για εκχωρημένο ασφαλιστήριο συμβόλαιο αποβιωσάντων προσώπων Άμεση Φορολογία Ν.78 (I)/2000 Acrobat Reader File
2023/03 2023/04/24 Ο περί Περιουσίας Αποθανόντων Προσώπων (φορολογικές διατάξεις) Νόμος αρ.Ν.78 (I)2000- Έντυπο Τ.Φ. 705Α Άμεση Φορολογία Ν.78 (I)/2000 Acrobat Reader File
2023/01 2023/01/05 Τερματισμός της εφαρμοφής των εγκυκλίων Άμεση Φορολογία Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος Acrobat Reader File
2022/11 2022/12/06 Υπηρεσίες Εστιατορίου και Εστίασης ΦΠΑ Περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμοθεσία Acrobat Reader File
2022/10 2022/11/01 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος της αμοιβής για πρώτη εργοδότητηση που ασκείται στη Δημοκρατία Άμεση Φορολογία Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος Acrobat Reader File
2022/08 2022/09/29 Πιστοποιητικό Απαλλαγής από τον ΦΠΑ και/ή τους άλλους Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης και /ή τους Εισαγωγικούς Δασμούς ΦΠΑ Περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμοθεσία Acrobat Reader File
2022/07 2022/09/27 Μίσθωση Ακίνητης Ιδιοκτησίας από και προς κρατικές αρχές, αρχές τοπικής διοίκησης και άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου ΦΠΑ Περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νομοθεσία Ακυρώθηκε και αντικαταστάθηκε από την Εγκύκλιο 09/2022 Acrobat Reader File
2022/09 2022//09/30 Μίσθωση Ακίνητης Ιδιοκτησίας από και προς κρατικές αρχές, αρχές τοπικής διοίκησης και άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου ΦΠΑ Περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμοθεσία Acrobat Reader File
2022/06 2022/05/22 Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Κύπρου και Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας Άμεση Φορολογία Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος Acrobat Reader File
2022/05 2022/02/28 Έκδοση Εξουσιοδότησης βάσει του άρθρου 5(3) του περί Περιουσίας Αποθανόντων Προσώπων Νόμου 78(Ι)/2000, έντυπο ΤΦ 70, για καταναγκαστικές πωλήσεις ακίνητης ιδιοκτησίας Άμεση Φορολογία Περί Περιουσίας Αποθανόντων Προσώπων Νόμος 78(Ι)/2000 Acrobat Reader File
2022/04 2022/02/15 Φορολογικός χειρισμός αποζημίωσης πληρωτέας για αναδρομικό διορισμό ή προαγωγή στο Δημόσιο Τομέα, ως αποτέλεσμα ακυρωτικής δικαστικής απόφασης Άμεση Φορολογία Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος Acrobat Reader File
2022/01 2022/02/01 Φορολογική κατοικία σύμφωνα με τη νομοθετική διάταξη των 60 ημερών παραμονής στη Δημοκρατία (περί φορολογίας Άμεση Φορολογία Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος (άρθρο 2) Acrobat Reader File
2022/02 2022/02/02 Πρωτόκολλο που τροποποιεί τη Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Κύπρου και Γερμανίας Άμεση Φορολογία Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος Acrobat Reader File
2022/03 2022/02/03 Πρωτόκολλο που τροποποιεί τη Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Κύπρου και Ελβετίας Άμεση Φορολογία Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος Acrobat Reader File
Back To Top