Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:00      

Τμήμα Φορολογίας

Γενικές Πληροφορίες - DAC7


Η διασυνοριακή διεύρυνση των υπηρεσιών που προσφέρονται από διάφορους φορείς εκμετάλλευσης πλατφόρμων, έχει δημιουργήσει ένα σύνθετο περιβάλλον στο οποίο είναι δύσκολο να επιβληθούν φορολογικοί κανόνες ώστε να διασφαλιστεί η φορολογική συμμόρφωση. Διαπιστώθηκε χαμηλή φορολογική συμμόρφωση με σημαντική απώλεια φορολογικών εσόδων .

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογράμμισε την ανάγκη επέκτασης του πεδίου της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών έτσι ώστε οι φορολογικές αρχές των κρατών μελών να έχουν στη διάθεση τους ευρύτερο σύνολο εργαλείων συνεργασίας, για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση μορφών φορολογικής απάτης, φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής. Για τον λόγο αυτό, το Συμβούλιο της Ευρώπης τροποποίησε την Οδηγία 2011/16/ΕΕ, με την έκδοση νέας Οδηγίας (ΕΕ) 2021/514 όσον αφορά στην υποχρεωτική ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις διασυνοριακές και μη διασυνοριακές συναλλαγές των φορέων εκμετάλλευσης πλατφορμών.

Στο χώρο αυτό μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες για την εφαρμογή της εν λόγω Οδηγίας.

Νομοθεσία

Ανακοινώσεις

Υποβολή Στοιχείων

Συχνές Ερωτήσεις (FAQs)


Back To Top