Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:00      

Τμήμα Φορολογίας

Νομοθεσία


1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚΔΠ 434/2020: Περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως (Ανταλλαγή Πληροφοριών) στα πλαίσια της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών, Διάταγμα του 2020
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΔιάταγμα Κοινού Προτύπου Αναφοράς(Common Reporting Standard Decree)
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚΔΠ Μάιος 2020: Τροποποίηση των παραγράφων 34 και 50 της ΚΔΠ 408/2017: Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών - Καθοδηγητικές Σημειώσεις (βλπ Ενημερωτικά έντυπα _ Οδηγός)
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚΔΠ 408/2017: Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών - Καθοδηγητικές Σημειώσεις
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚΔΠ 477/2015:Ανταλλαγή Πληροφοριών στα πλαίσια της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμοδίων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚΔΠ 161/2016:Διάταγμα Κοινού Προτύπου Αναφοράς (Common Reporting Standard Decree-2016)
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΠολυμερής Συμφωνία των Αρμόδιων Αρχών (The Multilateral Competent Authority Agreement)


Back To Top