Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:00      

Τμήμα Φορολογίας

Εγκύκλιοι που εκδόθηκαν μέχρι 31/12/2021


Αρ. Εγκυκλίου Ημερ. Έκδοσης Περιγραφή Θέματος Σχόλια Έγγραφο
ΕΕ 52_ Άμεση Φορολογία και ΦΠΑ 2021/10/11 Πλαίσιο Φορολογικών Ελαφρύνσεων για Αναδιαρθώσεις Τραπεζικών Δανείων Acrobat Reader File
ΕΕ 244 2020/09/03 Υπηρεσίες Πρόσβασης σε Εκπαιδευτικές Εκδηλώσεις Acrobat Reader File
ΕΕ 243 2020/09/01 Εγγραφή σε σχέση με φορολογητέες συναλλαγές:Μη Εγκατεστημένα στη Δημοκρατία Πρόσωπα Acrobat Reader File
ΕΕ 242 2020/08/27 Τροποποιητικός Νόμος 122 (Ι) 2020 Acrobat Reader File
ΕΕ 241 2020/07/10 Διοργάνωση Καλλιτεχνικής Εκδήλωσης Acrobat Reader File
ΕΕ 198 Αποσύρθηκε
ΕΕ 239 2020/01/13 Υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των άμεσων αναγκών των αεροσκαφών αντικατέστησε την ΕΕ236 η οποία αποσύρθηκε Acrobat Reader File
ΕΕ 240 2019/12/23 Μισθώσεις Σκαφών Αναψυχής αντικαθιστά την ΕΕ238 Acrobat Reader File
ΕΕ 238 2019/10/29 Μισθώσεις Σκαφών Αναψυχής αποσύρεται και αντικαθίσταται με την ΕΕ240 Acrobat Reader File
ΕΕ 237 2019/07/17 Παροχές Υπηρεσιών από Οίκους Ευγηρίας Acrobat Reader File
ΕΕ 236 2019/07/10 Υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των άμεσων αναγκών των αεροσκαφών αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε με τη ΕΕ239 Acrobat Reader File
ΕΕ 235 2019/07/09 Φορολογικός Χειρισμός Κουπονιών Acrobat Reader File
ΕΕ 234 2019/06/13 Απαλλαγή Επισφαλών Χρεών αντικαθιστά την ΕΕ 204 η οποία αποσύρεται Acrobat Reader File
ΕΕ 233 2019/04/02 Παράδοση μη Ανεπτυγμένης Οικοδομήσιμης Γης αντικαθιστά την ΕΕ 219 Acrobat Reader File
ΕΕ 4- ΦΠΑ και Φόρος Εισοδήματος 2019/03/22 Μισθώσεις Σκαφών Αναψυχής Αποσύρεται (βλπ ΕΕ 238) Acrobat Reader File
ΕΕ 230 2019/02/20 Συναλλαγές σε σχέση με προπληρωμένα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής Acrobat Reader File
ΕΕ 231 2019/02/21 Δικαίωμα εισόδου σε αθλητικές εγκαταστάσεις και δικαίωμα χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων Η ΕΕ 231 αντικαθιστά την παραγράφο 8 της EE 119 Acrobat Reader File
ΕΕ 229 2018/12/27 Η κατ΄ουσία μεταβίβαση του δικαιώματος επί ακίνητης ιδιοκτησίας Τροποποιητικός Νόμος 39(Ι)2018 Acrobat Reader File
ΕΕ 228 2018/12/20 Υποχρεωτική Έκδοση Αποδείξεων Φ.Π.Α. αποτελεί συνέχεια της ΕΕ 161 Acrobat Reader File
ΕΕ 3- Βεβαίωση και Είσπραξη Φόρων/ΦΠΑ 2018/09/04 Φορολογική Βεβαίωση για σκοπούς Κρατικής Χορηγίας βλπ και Ενιαία ΕΕ 2 Acrobat Reader File
ΕΕ 226 2018/04/23 Παροχές Υπηρεσιών από Οίκους Ευγηρίας αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε από την ΕΕ237 Acrobat Reader File
ΕΕ1 Βεβαίωση και Είσπραξη Φόρων/ΦΠΑ 2018/4/24 Φορολογική Βεβαίωση για σκοπούς Προσφορών αντικαθίσταται από την Ενιαία ΕΕ 2 Acrobat Reader File
ΕΕ 2: Βεβαίωση και Είσπραξη Φόρων/ΦΠΑ 2018/4/24 Φορολογική Βεβαίωση για σκοπούς Προσφορών αντικαθιστά την Ενιαία ΕΕ 1- Βεβαίωση και Είσπραξη Φόρων/ΦΠΑ Acrobat Reader File
ΕΕ 183 2014/03/04 Αλλαγή του χρόνου παροχής Υπηρεσιών Δικηγόρων - Εναρμόνιση με την οδηγία 2010/45/ΕΚ Acrobat Reader File
ΕΕ 200 2016/01/22 Εκπαίδευση Acrobat Reader File
ΕΕ 219 2017/12/29 Παράδοση μη Ανεπτυγμένης Οικοδομήσιμης Γης αντικαθίσταται με την ΕΕ 233 Acrobat Reader File
ΕΕ 222 2018/01/09 Εταιρείες Συμμετοχών (Holding Companies) Acrobat Reader File
ΕΕ 210 2017/02/06 Εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 5% στην αγορά ή ανέγερση καινούργιας κατοικίας από 18/11/2016 (Ν.119 (I)/2016) Acrobat Reader File
ΕΕ 221 2018/01/12 Εγγραφή Συγκροτήματος Εταιρειών για σκοπούς Φ.Π.Α. Acrobat Reader File
ΕΕ 202 2016/04/20 Εξαίρεση Υπηρεσιών που παρέχονται από λογοθεραπευτές Acrobat Reader File
ΕΕ 201 2016/02/01 Απαλλαγή Επισφαλών Χρεών Acrobat Reader File
ΕΕ 217 2017/11/08 Εγγραφή συμβούλων αφερεγγυότητας στο Μητρώο ΦΠΑ Acrobat Reader File
ΕΕ 205 2016/10/07 Τροποποίηση της Ε.Ε.151 Acrobat Reader File
ΕΕ 215 δεν εκδόθηκε
ΕΕ 218 2018/01/01 Μίσθωση Ακίνητης Ιδιοκτησίας Αντικαταστάθηκε από την ΕΕ220 Acrobat Reader File
ΕΕ 225 2018/01/31 Διευκρινήσεις επί των Ερμηνευτικών Εγκυκλίων 222 και 224 Acrobat Reader File
ΕΕ 206 2016/11/02 Παράδοση Φαρμάκων Acrobat Reader File
ΕΕ 211 δεν εκδόθηκε
ΕΕ 224 2018/01/22 Υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των άμεσων αναγκών των πλοίων Acrobat Reader File
ΕΕ 220 2018/01/02 Μίσθωση Ακίνητης Ιδιοκτησίας Acrobat Reader File
ΕΕ 204 2016/07/12 Απαλλαγή Επισφαλών Χρεών αποσύρεται - αντικαταστάθηκε με την ΕΕ 234 Acrobat Reader File
ΕΕ 212 2017/03/22 Εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 5% στην αγορά ή ανέγερση καινούργιας κατοικίας από 18/11/2016 (Ν.119(I)/2016 Acrobat Reader File
ΕΕ 207 2016/11/21 Σχέδιο Επιστροφής ΦΠΑ για Λιανική Εξαγωγή Αγαθών από Πρόσωπο που δεν είναι Μόνιμος Κάτοικος της Ευρωπαικής Ένωσης Acrobat Reader File
ΕΕ 203 2016/05/16 Υπηρεσίες διακανονισμού ζημιών που παρέχονται στο όνομα και για λογαριασμό ασφαλιστικής επιχειρήσεως Acrobat Reader File
ΕΕ 213 δεν εκδόθηκε
ΕΕ 214 2017/06/20 Εξαίρεση των υπηρεσιών που παρέχονται από φυσιοθεραπευτές Acrobat Reader File
ΕΕ 223 2018/01/24 Ειδικό Καθεστώς Οργανωτών Τουριστικών Περιηγήσεων Acrobat Reader File
ΕΕ 216 2018/01/ Εξεταστικά Κέντρα Acrobat Reader File
ΕΕ 208 2016/12/22 Σχέδιο Επιστροφής ΦΠΑ για Λιανική Εξαγωγή Αγαθών από Πρόσωπο που δεν είναι Μόνιμος Κάτοικος της Ευρωπαικής Ένωσης Acrobat Reader File
ΕΕ 209 2017/02/02 Πλοία αντικαθιστά την ΕΕ 144 Acrobat Reader File
ΕΕ 057 1998/03/17 Πιστωτικές σημειώσεις αντικαταστάθηκε (βλ. Ε.Ε.152) Acrobat Reader File
ΕΕ 054 1997/11/13 Υπηρεσίες διαφήμισης Acrobat Reader File
ΕΕ 055 1997/11/19 Παραδόσεις στα καταστήματα αδασμολογήτων ειδών Acrobat Reader File
ΕΕ 060 1999/12/29 Ποσά Εκφρασμένα σε ξένο νόμισμα και τιμή μετατροπής συναλλάγματος [άρθρο 23(15) Ν.246.90] ισχύει μέχρι 30/4/2004 Από 1/5/2004 βλ. Ε.Ε.133 βλ. και Ενημερωτικό Έντυπο 10 - παράγραφος 13στ Acrobat Reader File
ΕΕ 059 1999/02/01 Πίστωση φόρου εισροών Acrobat Reader File
ΕΕ 056 1998/02/24 Συνδρομές σε ενώσεις προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με σκοπούς συνδικαλιστικούς Acrobat Reader File
ΕΕ 053 1997/11/12 Πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων τρίτων διευκρινήσεις επί της Ε.Ε. 39 Acrobat Reader File
ΕΕ 052 1997/11/11 Προεξόφληση τιμολογίων Acrobat Reader File
ΕΕ 061 2000/01/21 Προμήθειες εισπρακτέες από μη εγγεγραμμένους χρηματιστές για διεκπεραίωση χρηματιστηριακών πράξεων βλπ και Ε.Ε.63 Acrobat Reader File
ΕΕ 058 1998/05/15 Νερό μη εμφιαλωμένο Acrobat Reader File
ΕΕ 047 1997/07/15 Πίστωση φόρου εισροών αντικαταστάθηκε (βλ. Ε.Ε.59) Acrobat Reader File
ΕΕ 045 1997/07/14 Χρόνος παροχής των υπηρεσιών δικηγόρων Acrobat Reader File
ΕΕ 042 1997/05/06 Υπηρεσίες δικηγόρων αντικαταστάθηκε (βλ. Ε.Ε.51) Acrobat Reader File
ΕΕ 041 1997/04/09 Απόδοση φόρου κατά την ακύρωση της εγγραφής ισχύει για ακύρωση της εγγραφής μέχρι και την 31/01/2002 σύμφωνα με τις πρόνοιες του Ν.246/90 - σχετική η Ε.Ε.75 Acrobat Reader File
ΕΕ 044 1997/07/08 Γεωργικά μηχανήματα αντικατάσταση των παραρτημάτων Α και Β (βλ. επιστολές 23/7/1997 και 24/9/1997) Acrobat Reader File
ΕΕ 043 1997/06/09 Υπηρεσίες εργοδοτουμένων Acrobat Reader File
ΕΕ 040 1997/03/26 Υποχρεωτικά τέλη Acrobat Reader File
ΕΕ 049 1997/08/27 Ειδικό καθεστώς αγροτών Acrobat Reader File
ΕΕ 048 1997/08/01 Απαλλαγή επισφαλών χρεών βλ. και Ενημερωτικό Έντυπο 14 "Απαλλαγή Επισφαλών Χρεών" Acrobat Reader File
ΕΕ 051 1997/11/11 Υπηρεσίες δικηγόρων Acrobat Reader File
ΕΕ 046 1997/07/14 Χρόνος παροχής άδειας κατοχής ή χρήσης Acrobat Reader File
ΕΕ 050 1997/08/28 Αφερεγγυότητα, θάνατος, ψυχική ασθένεια Acrobat Reader File
ΕΕ 028 1997/01/15 Προμήθειες Acrobat Reader File
ΕΕ 034 1997/02/28 Γνωστοποίηση παύσης των εργασιών Acrobat Reader File
ΕΕ 029 2001/01/29 Νερό μη εμφιαλωμένο αντικαταστάθηκε (βλ. Ε.Ε.58) Acrobat Reader File
ΕΕ 038 1997/03/21 Τιμολόγια διεθνών μεταφορέων Acrobat Reader File
ΕΕ 033 1997/02/27 Χρόνος παράδοσης στην οικοδομική βιομηχανία Acrobat Reader File
ΕΕ 039 1997/03/21 Πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων τρίτων βλπ και Ε.Ε. 53 Acrobat Reader File
ΕΕ 031 1997/01/29 Φάρμακα Acrobat Reader File
ΕΕ 032 1997/02/27 Δωρεάν παραχώρηση γευμάτων και/ή ποτών Acrobat Reader File
ΕΕ 036 1997/03/06 Πιστωτικές σημειώσεις γενικά αντικαταστάθηκε (βλ. Ε.Ε. 152) Acrobat Reader File
ΕΕ 035 1997/03/06 Παράδοση αγαθών: Κυριότητα και κατοχή Acrobat Reader File
ΕΕ 030 1997/01/29 Τρόφιμα για συμπληρώματα Διατροφής βλ. Ε.Ε.116 Acrobat Reader File
ΕΕ 037 1997/03/20 Δαπάνες που δεν παρέχουν δικαίωμα προς πίστωση: εργασίες σε ακίνητη ιδιοκτησία αντικαταστάθηκε (βλ. Ε.Ε.67) Acrobat Reader File
ΕΕ 018Α 2004/09/27 Πλοία βλπ και Ε.Ε. 120 (τροποποίησης στην ερμηνεία του όρου "ναύλωση") Acrobat Reader File
ΕΕ 021 1997/01/08 Εκχώρηση δικαιωμάτων Acrobat Reader File
ΕΕ 026 1997/01/15 Αστικά και αγροτικά λεωφορεία Acrobat Reader File
ΕΕ 020 1996/12/13 Διαχείριση πλοίων Acrobat Reader File
ΕΕ 019 1996/12/13 Αεροσκάφη Acrobat Reader File
ΕΕ 025 1997/01/15 Εφημερίδες, περιοδικά και βιβλία Acrobat Reader File
ΕΕ 023 1997/01/08 Διάθεση προσωπικού Acrobat Reader File
ΕΕ 017 1996/12/13 Επεξεργασία κινητών Acrobat Reader File
ΕΕ 027 1997/01/15 Λιπάσματα Acrobat Reader File
ΕΕ 024 1997/01/08 Μίσθωση κινητών πραγμάτων Acrobat Reader File
ΕΕ 018 1996/12/13 Πλοία αντικαστάθηκε (βλ. Ε.Ε.18Α ) Acrobat Reader File
ΕΕ 022 1997/01/08 Υπηρεσίες συμβούλων Acrobat Reader File
ΕΕ 007 1996/11/19 Οδοντοτεχνίτες και οδοντίατροι Acrobat Reader File
ΕΕ 008 1996/11/19 Κοινωνική πρόνοια Acrobat Reader File
ΕΕ 011 1996/11/22 Παράδοση ακίνητης ιδιοκτησίας Acrobat Reader File
ΕΕ 009 1996/11/19 Προστασία παιδιών και νέων Acrobat Reader File
ΕΕ 006 1996/11/19 Ανθρώπινα όργανα, αίμα και γάλα Acrobat Reader File
ΕΕ 014 1996/11/27 Ασφάλειες βλπ και Ε.Ε.72 (95 (I)/ 2000) Acrobat Reader File
ΕΕ 016 1996/12/13 Μεταφορές αγαθών εντός της Δημοκρατίας Acrobat Reader File
ΕΕ 012 1996/11/27 Λαχεία Acrobat Reader File
ΕΕ 015 1996/12/13 Διεθνείς μεταφορές βλπ και Ε.Ε.78, Ε.Ε.128, Ε.Ε.129, Ε.Ε.140 (95 (I)/ 2000 μετά την 1/2/2002) Acrobat Reader File
ΕΕ 005 1996/11/25 Ιατρικά και παραϊατρικά επαγγέλματα (Ν.246/90 μέχρι 31/1/2002 ) βλπ ΕΕ 103 (κτηνίατροι) (95 (I)/ 2000 - από 1/2/2002) Acrobat Reader File
ΕΕ 010 1996/11/29 Πολιτιστικές υπηρεσίες Acrobat Reader File
ΕΕ 013 1996/11/27 Αθλητισμός αντικαταστάθηκε (βλ. Ε.Ε.172) Acrobat Reader File
ΕΕ 004 1996/11/19 Νοσοκομεία και κλινικές Acrobat Reader File
ΕΕ 003 1996/11/15 Μίσθωση Ακίνητης Ιδιοκτησίας Acrobat Reader File
ΕΕ 001 1996/09/23 Χρηματοδοτική Μίσθωση (leasing) βλπ ΕΕ074 Acrobat Reader File
ΕΕ 002 1996/12/03 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Acrobat Reader File
ΕΕ 133 2009/02/12 Αξίες συναλλαγών εκφρασμένες σε ξένο νόμισμα τροποποίηση της παραγράφου 13(στ) του ενημερωτικού εντύπου 10 «Γενικός Οδηγός Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», ισχύει από 01/05/2004 και μετά.

τροποποιείται με την Ε.Ε.180 στην έκταση που αφορά την παράγραφο ΣΤ - Μετατροπή νομίσματος για αποκτήσεις αγαθών από άλλα Κράτη Μέλη.
Acrobat Reader File
ΕΕ 136 2010/01/08 Τροποποίηση της Γνωστοποίησης Κ.Δ.Π. 555/2005, η οποία εκδόθηκε με βάση τον Κανονισμό 88 των περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Γενικών) Κανονισμών του 2001 μέχρι 2008 αντικαταστάθηκε από την Ε.Ε. 137 Acrobat Reader File
ΕΕ 138 2010/01/12 Υπηρεσίες εστιατορίου και άλλες παρόμοιες υπηρεσίες επισιτισμού Acrobat Reader File
ΕΕ 132 2009/01/23 Υπηρεσίες ανακαίνισης και επισκευής ιδιωτικών κατοικιών Διευκρινίζει τις Ε.Ε. 119 και Ε.Ε. 118.

βλπ και η Ε.Ε. 192.

αποσύρθηκε από 4/12/2015 (βλ. Ε.Ε.199).
Acrobat Reader File
ΕΕ 137 2010/01/11 Διόρθωση Ερμηνευτικής Εγκυκλίου με αρ. 136 με ημερομηνία 8/1/2010 με τίτλο «Τροποποίηση της Γνωστοποίησης Κ.Δ.Π. 555/2005, η οποία εκδόθηκε με βάση τον Κανονισμό 88 των περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Γενικών) Κανονισμών του 2001 μέχρι 2008» αντικαθιστά την Ε.Ε. 136. Acrobat Reader File
ΕΕ 139 2010/03/03 Αλλαγή των κανόνων του τόπου παροχής υπηρεσιών από 1.1.2010 Acrobat Reader File
ΕΕ 135 2009/11/27 Υπηρεσίες Οδικής Βοήθειας έναντι σταθερής αμοιβής αναδρομική ισχύ από 01/05/2004.
αντικαθιστά την Ε.Ε. 112.
Acrobat Reader File
ΕΕ 062 2000/06/28 Υπηρεσίες ξενοδοχείων και παραδόσεις αγαθών στα πλαίσια δραστηριότητας επισιτισμού Acrobat Reader File
ΕΕ 134 2009/04/23 Υπηρεσίες ξενοδοχείων και παρόμοιων καταλυμάτων διακοπών Συντελεστής 5% από 01/05/2009 - 30/04/2010.
βλπ και Ε.Ε.106.
Acrobat Reader File
ΕΕ 127 2009/05/28 Έκπτωση φόρου εισροών στην περίπτωση εφαρμογής της αντίστροφης χρέωσης Acrobat Reader File
ΕΕ 126 2008/09/23 Εισαγωγές, παραδόσεις και αποκτήσεις αγαθών που προορίζονται να τεθούν σε ελεύθερη ζώνη. Acrobat Reader File
ΕΕ 123 2008/08/06 Σχέδιο Οργανωτών Τουριστικών Περιηγήσεων βλπ και Ε.Ε.82.
η τροποποίηση των κανονισμών ισχύει από 20/06/2008.
αποσύρονται οποιεσδήποτε προηγούμενες εγκρίσεις έχουν δοθεί σε υ.φ.π. από τον Έφορο Φ.Π.Α..
Acrobat Reader File
ΕΕ 128 2008/10/30 Μεταφορά αποσκευών επιβατών σε διεθνή μεταφορά επιβατών Υ.Φ.Π. που δεν απέδιδαν Φ.Π.Α. από 01.02.2002 μέχρι την ημερομηνία της εγκυκλίου μπορούν να προβούν σε διόρθωση στο λογαριασμό Φ.Π.Α..

αντικαταστάθηκε (βλ. Ε.Ε.129).
Acrobat Reader File
ΕΕ 122 2008/01/09 Αντιστοιχία ποσών και ορίων που περιλαμβάνονται στη νομοθεσία περί Φ.Π.Α. Acrobat Reader File
ΕΕ 130 2009/09/15 Τροποποίηση της ερμηνευτικής εγκυκλίου με αρ. 18Α, ημερομηνίας 27.09.2004. με θέμα τα πλοία Acrobat Reader File
ΕΕ 129 2008/11/06 Μεταφορά αποσκευών επιβατών σε διεθνή μεταφορά επιβατών Υ.Φ.Π. που δεν απέδιδαν Φ.Π.Α. από 01.05.2004 μέχρι την 31.10.2008 μπορούν να προβούν σε διόρθωση στο λογαριασμό Φ.Π.Α..

αντικαθιστά την Ε.Ε. 128.

αντικαταστάθηκε από την Ε.Ε. 140)
Acrobat Reader File
ΕΕ 125 2008/08/07 Επιβολή μειωμένου συντελεστή (5%) των δραστηριοτήτων επισιτισμού από σχολικές καντίνες. Προηγούμενη εγκύκλιος η Ε.Ε. 99. Acrobat Reader File
ΕΕ 124 2008/08/22 Υπηρεσίες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων συμπληρώνεται με την Ε.Ε. 143.

αντικαταστάθηκε από την Ε.Ε.197).
Acrobat Reader File
ΕΕ 121 2008/02/12 Ερμηνευτική Εγκύκλιος 116: Είδη που περιλαμβάνονται στον όρο τρόφιμα και υπόκεινται στο μηδενικό συντελεστή Φ.Π.Α. συμπληρωματική της Ε.Ε.116. Acrobat Reader File
ΕΕ 117 2007/07/31 Απαλλαγή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τις εγχώριες αγορές τους αντικατάσταση πιστοποιητικό απαλλαγής της Ε.Ε. 90 με νέα έντυπα

Το Παράρτημα Β αντικαταστάθηκε με νέα έντυπα (βλ. Ε.Ε. 154).
Acrobat Reader File
ΕΕ 120 2007/12/12 Τροποποίηση της ερμηνευτικής εγκυκλίου με αρ. 18Α, ημερ. 27.9.2004 με θέμα τα πλοία (αντικαθιστά την αναφορά στη ναύλωση που εμπεριέχεται στην Ε.Ε. 18Α ημερομηνίας 27/09/2004) Acrobat Reader File
ΕΕ 119 2007/11/19 Πέμπτο Παράρτημα των περί Φ.Π.Α. Νόμων του 2000 μέχρι 2007 (α) αναφέρεται σε αλλαγές από 19/10/2007.
(β) η Ε.Ε. 116 για τα συμπληρώματα διατροφής εξακολουθεί να ισχύει – παράγρ. 3 της Ε.Ε. 119.
(γ) διευκρινίζεται με την Ε.Ε. 132.
(δ) βλπ και Ε.Ε. 192, για υπηρεσίες ανακαίνισης και επισκευής ιδιωτικών κατοικιών.
(ε) η παράγραφος 12 αποσύρεται από τις 4/12/2015 (βλ. Ε.Ε.199).
(στ) η παράγραφος 8 αντικαθίσταται με την ΕΕ 231
Acrobat Reader File
ΕΕ 115 2007/05/30 Τιμολόγια αγορών που υποχρεούνται να τηρούν υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα τα οποία εφαρμόζουν Σχέδιο Περιθωρίου Κέρδους για μεταχειρισμένα αγαθά και άλλα δικαιούχα αγαθά. Acrobat Reader File
ΕΕ 116 2007/06/26 Είδη που περιλαμβάνονται στον όρο τρόφιμα και υπόκεινται στο μηδενικό συντελεστή Φ.Π.Α. αποσύρεαι η αναφορά για συμπληρώματα διατροφής, που περιέχεται στην Ε.Ε. 30.
Συμπληρώνεται με την Ε.Ε. 121.
Acrobat Reader File
ΕΕ 118 2007/10/18 Επιβολή μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. (5%) στις υπηρεσίες ανακαίνισης και επισκευής ιδιωτικών κατοικιών. διευκρινίζεται με την Ε.Ε. 132.

βλπ και η Ε.Ε. 192.

αποσύρεται από τις 4/12/2015 (βλ. Ε.Ε.199).
Acrobat Reader File
ΕΕ 114 2007/05/09 Δικαίωμα διεκδίκησης φόρου εισροών σε μεταγενέστερη περίοδο Acrobat Reader File
ΕΕ 131 2008/12/18 Φορολογική μεταχείριση εντύπων για κατάθεση προσφοράς Acrobat Reader File
ΕΕ 112 2007/03/07 Υπηρεσίες Οδικής Βοήθειας έναντι σταθερής συνδρομής ισχύει από 07/03/2007. αντικαταστάθηκε από την Ε.Ε. 135). Acrobat Reader File
ΕΕ 104 2005/12/15 Αυτοπαραδόσεις Καινούριων Ακινήτων Acrobat Reader File
ΕΕ 113 2007/05/09 Υπηρεσίες που εμπίπτουν στην παράγραφο 3 του Τρίτου Παραρτήματος των περί Φ.Π.Α. Νόμων του 2000 μέχρι 2006 η πρώτη πρόταση της παραγράφου 12.6 του ενημερωτικού εντύπου 13 (έκδοση Αύγουστος 2005), αποσύρεται. Acrobat Reader File
ΕΕ 110 2007/01/25 Παραδόσεις αγαθών σε δικαιούχο προσωπικό των Βρετανικών Βάσεων Αποσύρει τον κατάλογο προϊόντων που περιέχεται στη ΔΕ 12. Acrobat Reader File
ΕΕ 107 2006/05/02 Αναπροσαρμογή στην αφαίρεση του φόρου εισροών επί κεφαλαιουχικών στοιχείων βλπ και ΕΕ 170 Acrobat Reader File
ΕΕ 108 2006/10/02 Συναλλαγές μεταξύ προσώπων που ανήκουν σε διαφορετικά Κράτη Μέλη αλλά αποτελούν το ίδιο νομικό πρόσωπο Acrobat Reader File
ΕΕ 109 2006/11/30 Παράδοση ακίνητης ιδιοκτησίας και πολεοδομική άδεια Acrobat Reader File
ΕΕ 106 2006/04/18 Επιβάρυνση με συντελεστή 8% των υπηρεσιών επισιτισμού, διαμονής σε ξενοδοχείο και θαλάσσιας εγχώριας μεταφοράς επιβατών Συντελεστής ΦΠΑ 8% ισχύει από 01/01/2006.
βλπ και ΕΕ134 για αλλαγή συντελεστή σε υπηρεσίες ξενοδοχείων και παρόμοιων καταλυμάτων διακοπών.
Acrobat Reader File
ΕΕ 105 2006/03/17 Αντιπαροχές στην Οικοδομική Βιομηχανία Acrobat Reader File
ΕΕ 111 2007/05/24 Παράδοση καινούριων κοινοτικών μεταφορικών μέσων ενόσω βρίσκονται εναποτιθέμενα σε φορολογική αποθήκη για σκοπούς αναστολής της πληρωμής του Φόρου Κατανάλωσης Acrobat Reader File
ΕΕ 095 2005/06/14 Παράδοση αγαθών ως εφόδια πλοίων Acrobat Reader File
ΕΕ 103 2005/12/22 Ιατρικά και παραϊατρικά επαγγέλματα αντικαθιστά την Ε.Ε. 77. Acrobat Reader File
ΕΕ 100 2006/09/12 Παράδοση ακίνητης ιδιοκτησίας και αιτήσεις για έκδοση πολεοδομικής άδειας Acrobat Reader File
ΕΕ 097 2005/08/09 Παράδοση μεταχειρισμένων μεταφορικών μέσων τα οποία προέρχονται από άλλα Κράτη μέλη πριν την καταβολή του Φόρου Κατανάλωσης Acrobat Reader File
ΕΕ 096 2005/07/06 Έκπτωση φόρου εισροών που σχετίζεται με έξοδα που επιβαρύνονται εταιρείες που προβαίνουν, στην έκδοση μετοχών για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με απόφαση ΔΕΚ, εφαρμογή αναδρομικά, από 01/05/2004. Acrobat Reader File
ΕΕ 102 2005/12/13 Παράδοση αγαθών σε πρόσωπο που είναι επισκέπτης από το εξωτερικό και υπόκειται στο μηδενικό συντελεστή από 02/12/2005 αποσύρεται η Γνωστοποίηση Κ.Δ.Π. 11/2002 και αντικαθίσταται με τη Γνωστοποίηση Κ.Δ.Π. 555/2005, η οποία τροποποιήθηκε με τη Γνωστοποίηση Κ.Δ.Π. στις 11/12/2009.
βλπ και Ε.Ε. 136 και 137.
Acrobat Reader File
ΕΕ 098 2005/08/11 Δικαίωμα έκπτωσης του φόρου για εργασίες σε ακίνητη ιδιοκτησία Acrobat Reader File
ΕΕ 099 2005/10/11 Παραδόσεις τροφίμων από τις σχολικές καντίνες (κυλικεία) μείωση συντελεστή ΦΠΑ από 8% σε 5% από τις 25/07/2008 - Ε.Ε.125. Acrobat Reader File
ΕΕ 093 2004/11/23 Τόπος παροχής Υπηρεσιών – Αλλαγές μετά την 1 Μαΐου, 2004 αντικαθιστά το μέρος Ε της Ε.Ε. 86. Acrobat Reader File
ΕΕ 101 2005/11/14 Πωλήσεις κτιρίων μαζί με το συνεχόμενο οικόπεδο Acrobat Reader File
ΕΕ 089 2004/06/21 Ένσταση προς στον Έφορο Φ.Π.Α. Acrobat Reader File
ΕΕ 092 2004/08/12 Συναλλαγές που εμπίπτουν στην παράγραφο 1 και υποπαραγράφους (α) μέχρι (8ε) της παραγράφου 3 του Πίνακα Β του Εβδόμου Παραρτήματος εφόσον ο λήπτης είναι εγκατεστημένος εκτός των Κρατών Μελών αναδρομική ισχύς διάταξης 21(2)(γ) από 01/02/2002 μέχρι 30/4/2004. Acrobat Reader File
ΕΕ 090 2004/07/28 Πιστοποιητικό απαλλαγής το πιστοποιητικό απαλλαγής αντικαταστάθηκε με άλλα έντυπα - βλπ ΕΕ 117. Acrobat Reader File
ΕΕ 084 2004/05/03 Πωλήσεις αγαθών πάνω σε πλοία και αεροπλάνα βλπ και Ε.Ε. 84Α Acrobat Reader File
ΕΕ 087 2004/07/02 Χρήση Σχεδίων Περιθωρίου Κέρδους σε σχέση με ενδοκοινοτικές συναλλαγές Acrobat Reader File
ΕΕ 084Α 2004/07/02 Πωλήσεις αγαθών πάνω σε πλοία και αεροπλάνα (διευκρινίζει την Ε.Ε. 84 ημερομηνίας 03/05/2004) Acrobat Reader File
ΕΕ 088Α 2004/08/27 Ειδοποίηση για εφαρμογή απλοποιημένων διαδικασιών για σκοπούς ενδοκοινοτικών συναλλαγών Σε συνέχεια της Ε.Ε.88. Acrobat Reader File
ΕΕ 094 2005/06/29 Καινούρια Μεταφορικά Μέσα: Μετακίνηση σε άλλο Κράτος Μέλος Acrobat Reader File
ΕΕ 086 2004/06/04 Τόπος παροχής Υπηρεσιών – Αλλαγές μετά την 1η Μαΐου 2004 το μέρος Ε αντικαταστάθηκε (βλπ Ε.Ε. 93). Acrobat Reader File
ΕΕ 088 2004/06/04 Απλοποιημένες διαδικασίες που εφαρμόζονται για σκοπούς ενδοκοινοτικών συναλλαγών βλπ και Ε.Ε. 88Α. Acrobat Reader File
ΕΕ 091 2004/07/23 Μεταβατικές Διατάξεις για μεταφορικά μέσα που έχουν υπαχθεί σε ανασταλτικά τελωνειακά καθεστώτα πριν την 1 Μαΐου, 2004 Acrobat Reader File
ΕΕ 077 2002/07/24 Υπηρεσίες που παρέχονται από κτηνιάτρους μέσα στα πλαίσια άσκησης επιχείρησης αντικαταστάθηκε (βλ. Ε.Ε. 103) Acrobat Reader File
ΕΕ 080 2003/01/30 Τροποποίηση του Πέμπτου και Έκτου Παραρτήματος του Ν.95(Ι)/2000 Acrobat Reader File
ΕΕ 081 2003/02/17 Παραδόσεις προϊόντων που χρησιμοποιούνται συνήθως για τη συμπλήρωση ζωοτροφών Acrobat Reader File
ΕΕ 082 2004/01/26 Φορολογική μεταχείριση οριζόμενων ταξιδιωτικών υπηρεσιών Εφαρμογή από 01/03/2004 της αναθεωρημένης ερμηνείας που δόθηκε από την Υπηρεσία Φ.Π.Α. για τη φορολογική μεταχείριση των εν λόγω υπηρεσιών.

Για τροποποίηση των κανονισμών από 20/6/2008 σχετική η Ε.Ε. 123.
Acrobat Reader File
ΕΕ 075 2002/04/03 Απόδοση φόρου κατά την ακύρωση εγγραφής σύμφωνα με τον περί Φ.Π.Α. Νόμο του 2000 ) ισχύει από την 01/02/2002.
μέχρι την 31.01.2002 ισχύει η Ε.Ε.41
Acrobat Reader File
ΕΕ 085 2004/05/03 Παράδοση αγαθών σε υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο σε άλλο Κράτος μέλος Acrobat Reader File
ΕΕ 078 2002/09/18 Υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση επιβατών αεροσκαφών ισχύει από 01/02/2002 σε ότι την μεταφορά αποσκευών - σχετικές οι Ε.Ε.128, Ε.Ε.129 και Ε.Ε.140.
για την περίοδο πριν την 1/2/2002 βλπ και Ε.Ε.15.
Acrobat Reader File
ΕΕ 079 2003/01/30 Αυτοτιμολόγηση για αγορά αγροτικών προϊόντων από αγρότες του Ειδικού Καθεστώτος Φ.Π.Α. Αγροτών Acrobat Reader File
ΕΕ 083 2004/04/28 Παράδοση αγαθών σε πρόσωπο που είναι επισκέπτης από το εξωτερικό και υπόκεινται στο μηδενικό συντελεστή. βλπ και Ε.Ε. 102, Ε.Ε.136, Ε.Ε. 137. Acrobat Reader File
ΕΕ 076 2002/05/10 Αφερεγγυότητα, θάνατος, ψυχική ασθένεια Acrobat Reader File
ΕΕ 074 2002/03/26 Συμβάσεις ενοικιαγοράς αγαθών Acrobat Reader File
ΕΕ 071 2002/02/25 Απαιτήσεις για απαλλαγή από Φ.Π.Α. (κανονισμός 74 - Κ.Δ.Π. 314/2001 Acrobat Reader File
ΕΕ 072 2002/03/19 Ασφάλειες ισχύει από 01/02/2002
βλπ και Ε.Ε.14 πριν την 01/02/2002
Acrobat Reader File
ΕΕ 069 2002/02/14 Χυμοί φρούτων Acrobat Reader File
ΕΕ 067 2002/01/21 Δαπάνες που δεν παρέχουν δικαίωμα προς πίστωση: εργασίες σε ακίνητη ιδιοκτησία Acrobat Reader File
ΕΕ 070 2002/06/20 Απαλλαγή εισαγόμενων αγαθών από τον Φ.Π.Α. (Κ.Δ.Π. 315/01) Acrobat Reader File
ΕΕ 065 2001/08/03 Δώρα που χρησιμοποιούνται για επιχειρηματικούς σκοπούς. Acrobat Reader File
ΕΕ 064 2000/12/05 Ενημερωτικά δελτία/πρόσκληση για εγγραφή (prospectus) που εκδίδονται για εταιρείες σε σχέση με την εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο και ετήσιες εκθέσεις των εταιρειών. Acrobat Reader File
ΕΕ 068 2002/01/28 Υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των άμεσων αναγκών των πλοίων. Acrobat Reader File
ΕΕ 066 2002/01/02 Παραχώρηση περιουσιακών στοιχείων σε τρίτα πρόσωπα χωρίς αντιπαροχή. Acrobat Reader File
ΕΕ 073 2002/03/22 Εγγραφή στο Μητρώο Φ.Π.Α. των Εταιρειών Διεθνών Δραστηριοτήτων Acrobat Reader File
ΕΕ 063 2000/07/13 Εργασίες σε σχέση με μετοχές, μερίδια εταιρειών, ομολογίες και λοιπούς τίτλους Acrobat Reader File
ΕΕ 140 2010/03/03 Μεταφορά αποσκευών επιβατών σε διεθνή μεταφορά επιβατών αντικαθιστά την Ε.Ε. 129. Acrobat Reader File
ΕΕ 192 2015/06/24 Επιβολή μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. (5%) στις υπηρεσίες ανακαίνισης και επισκευής ιδιωτικών κατοικιών. βλπ και Ε.Ε. 118, 119, 132.

αποσύρθηκε 4/12/2015 (βλ. Ε.Ε.199).
Acrobat Reader File
ΕΕ 195 2015/11/18 Απώλειες και Δωρεάν παράδοση τροφίμων αντικαθιστά την Ε.Ε.149. Acrobat Reader File
ΕΕ 191 2015/04/29 Μισθώσεις σκαφών αναψυχής τροποποίεί το σημείο 4 της Ε.Ε.181.

αποσύρθηκε (βλ. Ε.Ε.198).
Acrobat Reader File
ΕΕ 193 2015/10/08 Επιβολή μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. 5% στις παραδόσεις υγραερίου (LPG) σε κυλίδρους (αποσύρεται και αντικαθίσταται με την Ε.Ε.196, ημερομηνίας 21/10/2015) Acrobat Reader File
ΕΕ 199 2015/12/29 Επιβολή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ (5%) στις υπηρεσίες ανακαίνισης και επισκευής ιδιωτικών κατοικών (αποσύρει τις Ε.Ε.118, Ε.Ε.132 και Ε.Ε.192 ημερομηνίας 18/10/2007, 23/01/2009 και 24/06/2015 αντίστοιχα και την παράγραφο 12 της Ε.Ε.119 ημερομηνίας 19/11/2007 από 4/12/2015) Acrobat Reader File
ΕΕ 197 2015/10/26 Υπηρεσίες διαχείρισης αμοβαίων κεφαλαίων αντικαθιστά τις Ε.Ε.124 και Ε.Ε.143. Acrobat Reader File
ΕΕ 194 2015/10/26 Καθορισμός Φορολογικής Μεταχείρισης Συναλλαγών για σκοπούς Έμμεσης Φορολογίας - ΦΠΑ Acrobat Reader File
ΕΕ 196 2015/10/21 Επιβολή μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. 5% στις παραδόσεις υγραερίου (LPG) σε κυλίδρους αντικαθιστά,από 02/10/2015, την Ε.Ε.193 Acrobat Reader File
ΕΕ 188 2014/09/11 Μισθώσεις σκαφών αναψυχής τροποποιεί τα σημεία (ε) και (στ) της παραγράφου 5 της Ε.Ε.181.

αποσύρθηκε (βλ. Ε.Ε.198).
Acrobat Reader File
ΕΕ 189 2014/12/01 Αξίες συναλλαγών εκφρασμένες σε ξένο νόμισμα Acrobat Reader File
ΕΕ 182 2014/02/05 Τροποποίηση της ΕΕ 180 αντικαταστάθηκε (βλ. Ε.Ε.183) Acrobat Reader File
ΕΕ 185 δεν εκδόθηκε
ΕΕ 184 2014/03/12 Απόδοση του ΦΠΑ από τον πελάτη για συναλλαγές που παρέχονται σε σχέση με οικοδομές ή έργα πολιτικής μηχανικής (άρθρο 11Β) διευκρινίζει την Ε.Ε.166, όσον αφορά τα φωτοβολταϊκά πάρκα και πλαίσια. Acrobat Reader File
ΕΕ 181 2014/01/30 Μισθώσεις Σκαφών αναψυχής αποσύρει την Ε.Ε.163

τα σημεία (ε) και (στ) της παραγράφου 5 τροποποίηθηκαν με την Ε.Ε.188.

τροποποείται το σημείο 4 με την Ε.Ε.191.

αποσύρθηκε (βλ. Ε.Ε.198).
Acrobat Reader File
ΕΕ 190 2015/03/24 Μισθώσεις αεροσκαφών Acrobat Reader File
ΕΕ 186 2014/06/25 Μεικτές Συναλλαγές ενδεικτικές μεθόδοι επιμερισμού της αξίας των μεικτών συναλλαγών παρουσιάζονται στο Παράρτημα ΣΤ του Ενημερωτικού Εντύπου 10 «Γενικός Οδηγός Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» Acrobat Reader File
ΕΕ 187 2014/09/01 Καθορισμός φορολογικής μεταχείρισης χρέωσης εξόδων ως μέρος ενιαίας παροχής υπηρεσιών Acrobat Reader File
ΕΕ 177 2013/07/01 Μεταβατικές Διατάξεις για κροατικά αγαθά που έχουν υπαχθεί σε τελωνειακό καθεστώς πριν την 01 Ιουλίου, 2013, ημερομηνία ένταξης της Κροατικής Δημοκρατίας Acrobat Reader File
ΕΕ 176 2013/05/27 Μισθώσεις σκαφών αναψυχής τροποποιεί τα σημεία (ε) και (στ) της παραγράφου 5 της Ε.Ε. 163.

αποσύρεται από την Ε.Ε.181
Acrobat Reader File
ΕΕ 179 2013/10/29 Απόδοση του ΦΠΑ από τον πελάτη για παραδόσεις μεταχειρισμένων μετάλλων ή/και απορριμμάτων μετάλλων Acrobat Reader File
ΕΕ 174 2013/01/30 Απόδοση του Φ.Π.Α. από τον πελάτη για συναλλαγές που παρέχονται σε σχέση με οικοδομές ή έργα πολιτικής μηχανικής (άρθρο 11Β) σχετικές οι Ε.Ε.164 και Ε.Ε. 166. Acrobat Reader File
ΕΕ 180 2014/01/03 Τροποποιήσεις στην περί ΦΠΑ νομοθεσία με σκοπό την εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/45/ΕΚ μεταξύ άλλων:

- οι ειδικές διατάξεις που αφορούν τοv χρόνο παροχής υπηρεσιών από δικηγόρους και τοv χρόνο παροχής υπηρεσιών στην οικοδομική βιομηχανία καταργούνται (σχετική η Ε.Ε.183)

- από τις 20.12.2013, αλλαγή στη μετατροπή αξίας απόκτησης σε ευρώ

- από τις 20.12.2013, εισαγωγή καθεστώτος ταμειακής λογιστικής.

τροποποιεί την Ε.Ε.133 στην έκταση που αφορά την παράγραφο ΣΤ - Μετατροπή νομίσματος για αποκτήσεις αγαθών από άλλα Κράτη μέλη.

τροποποιείται η λέξη "έτους" σε "μήνα " στο μέρος Β παράγραφος 1, 4η γραμμή, με την Ε.Ε.182.
Acrobat Reader File
ΕΕ 170 2012/11/01 Τροποποίηση του Σχεδίου Κεφαλαιουχικών Στοιχείων νέα προσθήκη από 12/10/2012.
η Ε.Ε.107 εξακολουθεί να ισχύει.
Acrobat Reader File
ΕΕ 178 2013/08/27 Τόπος παροχής υπηρεσιών που αφορούν πρόσωπα που έχουν συσταθεί στη Δημοκρατία Acrobat Reader File
ΕΕ 173 2012/12/18 Αλλαγή στον τόπο παροχής υπηρεσιών για μακροχρόνια μίσθωση μεταφορικών μέσων Acrobat Reader File
ΕΕ 172 2012/11/22 Αθλητισμός αντικαθιστά την Ε.Ε.13. Acrobat Reader File
ΕΕ 166 2012/05/14 Υποχρέωση Εγγραφής με Βάση το Άρθρο 11Β (παραθέτει τροποποιήσεις στους Πίνακες Α και Β της Ε.Ε. 165 ημερομηνίας 06/04/2012) Νέες τροποποιήσεις στους Πίνακες Α και Β με την Ε.Ε.169.

H Ε.Ε.174 είναι σχετική, όσον αφορά την έκδοση τιμολογίων.

Η Ε.Ε. 184, διευκρινίζει τα φωτοβολταϊκά πάρκα και πλαίσια.
Acrobat Reader File
ΕΕ 168 2012/07/10 Εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ, πέντε τοις εκατόν (5%) στην αγορά ή ανέγερση κατοικίας παραθέτει τροποποιήσεις επί της Ε.Ε. 158 και νέες διαδικασίες για ομοιόμορφη πολιτική. Acrobat Reader File
ΕΕ 171 2012/11/01 Τήρηση Βιβλίων και Αρχείων Acrobat Reader File
ΕΕ 162 δεν εκδόθηκε
ΕΕ 161 2012/01/13 Υποχρεωτική Έκδοση Αποδείξεων Φ.Π.Α. Acrobat Reader File
ΕΕ 163 2012/03/13 Μισθώσεις σκαφών αναψυχής τα σημεία (ε) και (στ) της παραγράφου 5 τροποποιήθηκαν με την Ε.Ε.176.

αποσύρθηκε (βλ. Ε.Ε.181).
Acrobat Reader File
ΕΕ 164 2012/03/21 Απόδοση του Φ.Π.Α. από τον πελάτη για συναλλαγές που παρέχονται σε σχέση με οικοδομές ή έργα πολιτικής μηχανικής σχετική η Ε.Ε.165 για το Παράρτημα της Ε.Ε. 164.

βλπ και Ε.Ε. 174.
Acrobat Reader File
ΕΕ 169 2012/07/16 Απόδοση του Φ.Π.Α. από τον πελάτη για συναλλαγές που παρέχονται σε σχέση με οικοδομές ή έργα πολιτικής μηχανικής (άρθρο 11Β) νέες τροποποιήσεις στους Πίνακες Α και Β της Ε.Ε.166. Acrobat Reader File
ΕΕ 167 2012/06/12 Εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ, πέντε τοις εκατόν (5%) στην αγορά ή ανέγερση κατοικίας από 08/06/2012 επέκταση της εφαρμογής και σε πολίτες χωρών που δεν είναι Κ.Μ.. Acrobat Reader File
ΕΕ 151 2011/05/05 Υπηρεσίες Διάθεσης ή Παραχώρησης Προσωπικού αντικαθιστά τις εγκυκλίους Α115, Α268, Α288. Acrobat Reader File
ΕΕ 154 2011/08/10 Απαλλαγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις εγχώριες αγορές του αντικαθιστά, από 01/05/2011, τα έντυπα που γνωστοποιήθηκαν με την Ε.Ε. 117. Acrobat Reader File
ΕΕ 157 2011/11/11 Διάθεση αγαθών από δικαιούχα πρόσωπα Acrobat Reader File
ΕΕ 152 2011/07/07 Πιστωτικές Σημειώσεις αντικαθιστά τις Ε.Ε. 36 και Ε.Ε. 57. Acrobat Reader File
ΕΕ 159 2011/12/09 Μεταπωλητές αυτοκινήτων Acrobat Reader File
ΕΕ 156 2011/10/11 Υπηρεσίες SWIFT Acrobat Reader File
ΕΕ 150 2011/04/18 Τόπος παροχής υπηρεσιών που σχετίζεται με την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών οι νέοι κανόνες του τόπου εφαρμόζονται από 01/01/2010 και όχι από 01/01/2011 όπως αναγράφεται στην πρώτη παράγραφο Acrobat Reader File
ΕΕ 158 2011/11/14 Εφαρμογή μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α., πέντε τοις εκατόν (5%) στην αγορά ή ανέγερση κατοικίας από 1 Οκτωβρίου 2011 διευκρινίζει την Ε.Ε. 155.

τροποποιείται με την Ε.Ε.168.
Acrobat Reader File
ΕΕ 155 2011/10/07 Εφαρμογή μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α., πέντε τοις εκατόν (5%) στην αγορά ή ανέγερση κατοικίας από 1 Οκτωβρίου 2011 βλπ και Ε.Ε. 158. Acrobat Reader File
ΕΕ 153 2011/07/25 Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης επαύλεων και άλλων τουριστικών καταλυμάτων Acrobat Reader File
ΕΕ 160 2011/12/20 Σχέδιο Μείωσης ή /και Διαγραφής Οφειλών με βάση το άρθρο 59(7) των περί Φ.Π.Α. Νόμων του 2000 μέχρι 2011 Acrobat Reader File
ΕΕ 143 2010/11/19 Υπηρεσίες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων αναδρομική ισχύς της εξαίρεσης - καλύπτει και την περίοδο από την ημερομηνία έκδοσης της Ε.Ε. 124 ημερομηνίας 22/08/2008 μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της Ε.Ε.143).

αντικαταστάθηκε από την Ε.Ε.197
Acrobat Reader File
ΕΕ 149 2011/04/18 Απώλειες και Δωρεάν παράδοση τροφίμων αντικαταστάθηκε από την Ε.Ε.195). Acrobat Reader File
ΕΕ 142 2010/10/25 Πλοία και αεροσκάφη Κατάργηση συγκεκριμένου κριτηρίου για την υπαγωγή στο μηδενικό συντελεστή από 22/10/2010. Acrobat Reader File
ΕΕ 141 2010/09/01 Επιβολή μειωμένου συντελεστή (5%) σε όλων των ειδών τα ντόνατς ισχύει από 01/09/2010. Acrobat Reader File
ΕΕ 148 2011/02/23 Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011, Ν.4(Ι)/2011 Acrobat Reader File
ΕΕ 146Α 2011/01/10 Εφαρμογή μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. στις υπηρεσίες εστιατορίων και εστίασης Αποσύρθηκε Acrobat Reader File
ΕΕ 144 2010/12/15 Πλοία καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε με την ΕΕ209 Acrobat Reader File
ΕΕ 146 2010/12/21 Εφαρμογή μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α., πέντε τοις εκατόν (5%) στα τρόφιμα και φάρμακα από 10/01/2011 εφαρμόζεται ο μειωμένος συντελεστής (5%) στα τρόφιμα και φάρμακα και ο μειωμένος συντελεστής (8%) στις υπηρεσίες εστιατορίου και εστίασης.

Acrobat Reader File
ΕΕ 145 2010/12/17 Αλλαγή στον τόπο παροχής ορισμένων υπηρεσιών από 1 Ιανουαρίου 2011 Acrobat Reader File
ΕΕ 147 2010/12/20 Εφαρμογή μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. στα τρόφιμα και συναλλαγές προσώπων στο Ειδικό Καθεστώς Αγροτών Acrobat Reader File
ΕΕ 175 Δεν εκδόθηκε
Back To Top