Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:30      

Τμήμα Φορολογίας

INTRASTATΣκοπός του INTRASTAT
Το Σύστημα Στατιστικών Ενδοκοινοτικού Εμπορίου γνωστό ως INTRASTAT (Intra community Statistics) αφορά τη συλλογή πληροφοριών, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα και εγκυρότητα των στατιστικών του ενδοκοινοτικού εμπορίου, μετά την κατάργηση των Ενιαίων Διοικητικών Εγγράφων (ΕΔΕ), τα οποία αποτελούσαν τη βάση για τη συλλογή πληροφοριών και στατιστικών του εξωτερικού εμπορίου. Οι στατιστικές πληροφορίες που απαιτούνται από το σύστημα INTRASTAT παρέχονται με περιοδικές δηλώσεις που υποβάλλονται από τον υπόχρεο παροχής των στατιστικών πληροφοριών στις αρμόδιες εθνικές υπηρεσίες και καλύπτουν τη διακίνηση εμπορευμάτων που εγκαταλείπουν το κράτος-μέλος αποστολής και τη διακίνηση εμπορευμάτων που εισέρχονται στο κράτος-μέλος άφιξης.

Η εισαγωγή του συστήματος αυτού έχει θέσει την ευθύνη στα εγγεγραμμένα στο Μητρώο ΦΠΑ πρόσωπα που πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές να υποβάλλουν περιοδικές δηλώσεις. Η δήλωση INTRASTAT υποβάλλεται για κάθε μήνα και αφορά τόσο τις αφίξεις αγαθών από άλλα κράτη-μέλη όσο και τις αποστολές αγαθών σε άλλα κράτη-μέλη.


Υποχρεώσεις εμπορευομένων σύμφωνα με το INTRASTAT
Από την 1η Μαΐου 2004 κάθε πρόσωπο εγγεγραμμένο στο Μητρώο ΦΠΑ που αποστέλλει αγαθά σε ή/ και παραλαμβάνει αγαθά από άλλα κράτη-μέλη, η αξία των οποίων υπερβαίνει τα στατιστικά κατώφλια/ όρια απαλλαγής που ισχύουν για τον εκάστοτε χρόνο, υποχρεούται να υποβάλλει κάθε μήνα στην Υπηρεσία Φ.Π.Α. τη δήλωση INTRASTAT τόσο για τις αποστολές όσο και για τις αφίξεις αγαθών.

Τα στατιστικά κατώφλια/ όρια απαλλαγής είναι τα εκφραζόμενα σε αξία όρια των αφίξεων αγαθών ή των αποστολών αγαθών. Το Υπουργικό Συμβούλιο με διάταγμα του, καθορίζει ετησίως αυτά τα στατιστικά κατώφλια, γεγονός που συνεπάγεται ότι τα στατιστικά κατώφλια πιθανόν να αλλάζουν κάθε χρόνο.

Τα στατιστικά κατώφλια που υιοθετούνται κάθε χρόνο διακρίνονται σε «όρια απαλλαγής» και «όρια απλούστευσης». Για το 2018, το «όριο απαλλαγής» για τις αποστολές είναι €55.000 και για τις αφίξεις είναι €130.000. Το όριο «απλούστευσης» για τις αποστολές είναι €5.800.000 και για τις αφίξεις είναι €2.300.000. Για το 2019, το «όριο απαλλαγής» για τις αποστολές είναι €55.000 και για τις αφίξεις είναι €160.000. Το όριο «απλούστευσης» για τις αποστολές είναι €5.800.000 και για τις αφίξεις είναι €2.700.000.

Τα «όρια απαλλαγής» καθορίζουν ποιοι εμπορευόμενοι έχουν υποχρέωση παροχής πληροφοριών που απαιτούνται στο σύστημα INTRASTAT (και ως εκ τούτου υποβολής της δήλωσης INTRASTAT) και ποιοι εμπορευόμενοι εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής των δηλώσεων.

Η δήλωση INTRASTAT πρέπει να υποβάλλεται στην Υπηρεσία Φ.Π.Α. όχι αργότερα από τη δεκάτη ημέρα που ακολουθεί το τέλος του μήνα στον οποίο η δήλωση INTRASTAT αναφέρεται.


Χρηματικές Επιβαρύνσεις /Ποινικές Διώξεις
Για τις δηλώσεις Intrastat που αφορούν τις περιόδους μέχρι 31/12/2009, εμπορευόμενος ο οποίος παραλείπει, αρνείται ή καθυστερεί να υποβάλει τη δήλωση INTRASTAT τόσο για τις αποστολές όσο και για τις αφίξεις, υπόκειται σε διοικητικό πρόστιμο €8 για κάθε εργάσιμη ημέρα για την οποία διαρκεί η άρνηση ή η παράλειψη ή η καθυστέρηση, για τη μέγιστη περίοδο των 30 εργάσιμων ημερών. Από 1/1/2010, εμπορευόμενος ο οποίος παραλείπει, αρνείται ή καθυστερεί να υποβάλει τη δήλωση INTRASTAT τόσο για τις αποστολές όσο και για τις αφίξεις, υπόκειται σε διοικητικό πρόστιμο €15. Αν ο εμπορευόμενος συνεχίζει να παραλείπει, αρνείται ή καθυστερεί να υποβάλει τη δήλωση INTRASTAT τόσο για τις αποστολές όσο και τις αφίξεις πέραν της περιόδου των 30 εργάσιμων ημερών, τότε υπόκειται σε ποινική δίωξη (άρθρο 15 του Ν38(Ι)/2004) και σε περίπτωση καταδίκης, σε πρόστιμο μέχρι €2.562.

Για τις δηλώσεις Intrastat που αφορούν τις περιόδους μέχρι 31/12/2009, όταν οποιοδήποτε πρόσωπο υποβάλει στον Έφορο Φ.Π.Α. δήλωση INTRASTAT που περιέχει ουσιώδη παράλειψη ή/ και ανακρίβεια και δεν πληροφορήσει τον Έφορο Φ.Π.Α. σχετικά εντός δύο μηνών από το τέλος της περιόδου αναφοράς υπόκειται σε χρηματική επιβάρυνση πενήντα ένα ευρώ (€51), σύμφωνα με τον περί Στατιστικών των Συναλλαγών Αγαθών μεταξύ Κρατών Μελών (Τροποποιητικό) Νόμο του 2007 [άρθρο 14 (3) (α) του βασικού Νόμου].

Για τις δηλώσεις Intrastat που αφορούν τις περιόδους από 1/1/2010, όταν οποιοδήποτε πρόσωπο υποβάλει στον Έφορο Φ.Π.Α. δήλωση INTRASTAT που περιέχει ουσιώδη παράλειψη ή/ και ανακρίβεια και δεν πληροφορήσει τον Έφορο Φ.Π.Α. σχετικά εντός δύο μηνών από το τέλος της περιόδου αναφοράς υπόκειται σε χρηματική επιβάρυνση δεκαπέντε ευρώ (€15), σύμφωνα με τον περί Στατιστικών των Συναλλαγών Αγαθών μεταξύ Κρατών Μελών (Τροποποιητικό) Νόμο του 2009 [άρθρο 14 (3) (α) του βασικού Νόμου].


Αντιπρόσωποι
Ένας εμπορευόμενος μπορεί να εξουσιοδοτήσει τρίτο πρόσωπο (αντιπρόσωπο) το οποίο θα είναι υπεύθυνο για τη συμπλήρωση ή/ και την υποβολή των δηλώσεων INTRASTAT. Με βάση τον περί Στατιστικών των Συναλλαγών Αγαθών μεταξύ κρατών-μελών (Τροποποιητικός) Νόμο του 2004 (Ν.135(Ι)/2004), στην περίπτωση που οποιοδήποτε πρόσωπο ορίζει αντιπρόσωπο, ο αντιπρόσωπος αυτός πρέπει να είναι τελωνειακός πράκτορας όπως αυτός καθορίζεται στο άρθρο 74 του περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου του 2004.

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι ο ορισμός αντιπροσώπων δεν απαλλάσσει τους εμπορευόμενους από τις υποχρεώσεις τους. Οποιεσδήποτε χρηματικές επιβαρύνσεις και ποινικές κυρώσεις θα επιβάλλονται στον εμπορευόμενο και όχι στον αντιπρόσωπο.

Συμβουλεύονται επίσης οι εμπορευόμενοι να μελετήσουν το Ενημερωτικό Έντυπο 18: «INTRASTAT – Οδηγός για τους εμπορευόμενους» το οποίο περιέχει μεταξύ άλλων οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης INTRASTAT, παραδείγματα τριγωνικών συναλλαγών, δείγματα των εντύπων INTRASTAT, σημεία που πρέπει να προσέχουν οι εμπορευόμενοι κ.λπ. Για να κατεβάσετε το ενημερωτικό έντυπο πατήστε εδώ. Το ενημερωτικό έντυπο βρίσκεται κάτω από την ενότητα «INTRASTAT- Ενημερωτικά Έντυπα».

Από την 1/7/2012 η ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων Intrastat καθίσταται υποχρεωτική. H πρόσβαση θα γίνεται μέσω της ιστοσελίδας http://taxisnet.mof.gov.cy. Προς τον σκοπό αυτό μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το έντυπο TAXISnet 01 - Intrastat (Αίτηση για πρόσβαση στο σύστημα TAXISnet - Πατήστε εδώ για να δείτε το PDF αρχείο). Εάν επιθυμείτε να εξουσιοδοτήσετε αντιπρόσωπο (τελωνειακό πράκτορα) για να υποβάλλει τις δηλώσεις Intrastat πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Taxisnet. Ο αντιπρόσωπος μπορεί να εγγραφεί ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας.


Back To Top