Τμήμα Φορολογίας | Εφαρμοστικές Οδηγίες
     

       Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:00      

Τμήμα Φορολογίας

Εφαρμοστικές Οδηγίες


Αρ. Οδηγίας Ημερ. Έκδοσης Θέμα Σχετική Φορολογία Σχετική Νομοθεσία Σχόλια Έγγραφο
20/2021 2021/08/04 Αποδοχή Μέσων Πληρωμής με Κάρτα Άμεση Φορολογία Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμος Acrobat Reader File
18/2021 2021/06/17 Μισθώσεις που εγγράφονται στο Κτηματολόγιο Άμεση Φορολογία Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος Ο περί Φόρου Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμος Acrobat Reader File
16/2021 2021/05/21 Εκποιήσεις Ακινήτων Άμεση Φορολογία Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών Διευκρινήσεις/Διορθώσεις στην Εφαρμοστική Οδηγία 9/2021 Acrobat Reader File
15/2021 2021/05/17 Φορολογικός χειρισμός των επιπτώσεων στους λογαριασμούς προσώπων από την υιοθέτηση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ»):(i) ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα»,(ii) ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες»,(iii) ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» Άμεση Φορολογία Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου Ν.118(I)/2002, όπως τροποποιήθηκε Acrobat Reader File
14/2021 2021/05/10 Παραχώρηση πίστωσης φόρου για το φορολογικό έτος 2021 που προνοείται στο εδάφιο 2 του άρθρου 9Ε του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου Ν.118(I)/2002, όπως τροποποιήθηκε Άμεση Φορολογία Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου Ν.118(I)/2002, όπως τροποποιήθηκε Acrobat Reader File
13/2021 2021/04/15 Δηλώσεις/Στοιχεία/Έγγραφα που πρέπει να προσκομίζονται για τη μεταβίβαση και φορολογία ακινήτων Άμεση Φορολογία Περί Φόρου Ακίνητης Ιδιοκτησίας Νόμος/ Περί Φόρου Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμος Acrobat Reader File
12/2021 2021/02/18 Πρωτόκολλο που τροποποιεί τη Συμφωνία Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Κύπρου και Ρωσίας Άμεση Φορολογία Acrobat Reader File
11/2021 2021/02/17 Χρόνος της συναλλαγής σε σχέση με αντιπαροχές στην Οικοδομική Βιομηχανία ΦΠΑ Όγδοο Παράρτημα της περί ΦΠΑ Νομοθεσίας (Ν.95(Ι)/2000 - προσθήκη παραγράφου 1(β)(iii) [Τροποποιητικός Νόμος (Ν.157(Ι)/2017)] Acrobat Reader File
10/2021 2021/02/15 Έξοδος Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Διορισμός Αντιπροσώπου για σκοπούς ΦΠΑ ΦΠΑ Άρθρο 37- εδάφιο (1), της περί ΦΠΑ Νομοθεσίας (Ν.95(Ι)/2000) Acrobat Reader File
09/2021 2021/02/09 Εκποιήσεις Ακινήτων Άμεση Φορολογία Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών Σχετική και η Εφαρμοστική Οδηγία 16/2021 Acrobat Reader File
08/2021 2021/02/09 Τροποποιήσεις στους περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου και περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεων Φόρων Νόμων Άμεση Φορολογία Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος/ Περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμος Acrobat Reader File
07/2021 2021/01/25 Εφαρμογή των διατάξεων περί φορολογικής κατοικίας και μόνιμης εγκατάστασης σύμφωνα με τον περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου (άρθρο 2) στο πλαίσιο της κρίσης που προκλήθηκε λόγω της πανδημίας COVID-19. Άμεση Φορολογία Ο περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος-άρθρο 2 Σχετική η εφαρμοστική οδηγία 04/2020 Acrobat Reader File
06/2020 2020/11/27 Καντευθυντήριες γραμμές (άρθρο 59) Εφόρου Φορολογίας προς τις Υπόχρεες Οντότητες που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 2Α του Νόμου Ν.188 (I)2007 Άμεση Φορολογία / ΦΠΑ O περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμος (Ν.188 (I)2007), όπως έχει τροποποιηθεί Έφορος Φορολογίας ως Εποπτική Αρχή της Υπόχρεης Οντότητας Acrobat Reader File
05/2020 2020/11/03 Εφαρμογή του Τροποποιητικού Νόμου 126(I) του 2020 Άμεση Φορολογία Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμος, Ν.126(Ι)/2020 Acrobat Reader File
04/2020 2020/10/07 Εφαρμογή των διατάξεων περί φορολογικής κατοικίας και μόνιμης εγκατάστασης σύμφωνα με τον περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου (άρθρο 2) στο πλαίσιο της κρίσης που προκλήθηκε λόγω της πανδημίας COVID-19. Άμεση Φορολογία Ο περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος-άρθρο 2 Acrobat Reader File
03/2020 2020/10/05 Φορολογικός έλεγχος και αναθεώρηση φορολογικών δηλώσεων Άμεση Φορολογία Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμος, άρθρο 5Β Χρόνος υποβολης αναθεωρημένης ΦΔ Acrobat Reader File
02/2020 2020/10/05 Επιστροφή Φ.Π.Α. και Φόρου Εισοδήματος Άμεση Φορολογία / ΦΠΑ i) άρθρο 20_Φ.Π.Α.
ii) άρθρο 35_Περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμος
Με τις τροποποιήσεις που επήλθαν δεν επιστρέφεται οποιοσδήποτε φόρος (Φ.Π.Α./φόρος εισοδήματος), εάν δεν έχουν υποβληθεί οι ΦΔ. Acrobat Reader File
01/2020 2020/09/29 Προσθήκη νέου άρθρου 11Ε ΦΠΑ Άρθρο 4 του τροποποιητικού Νόμου Ν.122(Ι)/2020 Προστέθηκε νέο άρθρο 11Ε Σχετική είναι και η ΕΕ 242 Acrobat Reader File
Back To Top