Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:00      

Τμήμα Φορολογίας

Ανακοινώσεις DAC2


Hide details for [<font class="simpletitle">]2023[</font>]2023
- 01/12/2023 Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Περί Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών DAC2/CRS Διευκρινήσεις για τη Δέουσα Επιμέλεια: Νέοι λογαριασμοί Φυσικών Προσώπων και Λογαριασμοί Οντοτήτων: Αυτοπιστοποίηση
 
- 21/06/2023 FATCA/CRS/DAC2-Registration & Data Submission User Guide
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2022[</font>]2022
- 05/12/2022 Αυτόματη Ανταλλαγή Φορολογικών Πληροφοριών DAC2 /CRS Διευκρινήσεις για ορθή συμπλήρωση του αρχείου XML
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2021[</font>]2021
- 08/11/2021 Εκτός Λειτουργία τα συστήματα FATCA, CRS/DAC2, CbCR/DAC4, DAC6
 
- 18/01/2021 Εκτός λειτουργίας τα συστήματα FATCA/DAC2/CRS και CBCR/DAC4 και νέες προδιαγραφές για την υποβολή στοιχείων
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2020[</font>]2020
- 16/07/2020 Παράταση Ημερομηνίας Υποβολής Στοιχείων DAC2, FATCA και CRS
 
- 24/06/2020 DAC2, CRS, FATCA Παράταση ημερομηνίας υποβολής στοιχείων
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2019[</font>]2019
- 18/10/2019 Μη διαθέσιμο σύστημα για FATCA, CRS/DAC2 και CbCR/DAC4
 
- 29/08/2019 Σύστημα Υποβολής Στοιχείων FATCA, CRS/DAC2 και CbCR/DAC4- εκτός λειτουργίας από 30/08/2019 μέχρι 02/09/2019
 
- 24/06/2019 Παράταση Υποβολής Δηλώσεων Στοιχείων FATCA / CRS /DAC2
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2017[</font>]2017
- 01/02/2017 Οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου
 
Back To Top