Τμήμα Φορολογίας | Εγκύκλιοι που εκδόθηκαν μέχρι 31/12/2021
     

       Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:00      

Τμήμα Φορολογίας

Εγκύκλιοι που εκδόθηκαν μέχρι 31/12/2021


Αρ. Εγκυκλίου Ημερ. Έκδοσης Θέμα Σχετική Νομοθεσία Σχόλια Έγγραφο
ΕΕ 57 2021/11/29 Τρόπος χειρισμού περιπτώσεων που κλείνουν λογαριασμούς σε ημερομηνίες άλλες από την 31η Δεκεμβρίου Φόρος Εισοδήματος - άρθρο 7 Acrobat Reader File
ΕΕ 55 2021/11/10 Οδηγία του Συμβουλίου της ΕΕ για την υποχρεωτικη αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας σχετικά με τις δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις (DAC6) Περί Διοικητικής Συνεργασίας στον Τομέα της Φορολογίας Νόμων Acrobat Reader File
ΕΕ 56 2021/11/12 Αποζημίωση που καταβάλλεται για επίταξη ακίνητης ιδιοκτησίας Φόρος Εισοδήματος - Εισφορά ΓεΣΥ Acrobat Reader File
ΕΕ 54 Βεβαίωση και Είσπραξη Φόρων 2021/10/19 Επιβολή πρόσθετου φόρου 10% σε μισθωτούς με άλλα εισοδήματα, πέραν από τις αποδοχές τους από μισθωτές υπηρεσίες Βεβαίωση και Είσπραξη Φόρων Acrobat Reader File
ΕΕ 53 2021/10/12 Κατάργηση της εγκυκλίου με αρ.1987/21, ημερομηνίας 23 Ιουλίου 1987, με τίτλο "Real Estate Developers & Contractors" Acrobat Reader File
ΕΕ 52 2021/10/11 Πλαίσιο Φορολογικών Ελαφρύνσεων για Αναδιαθρώσεις Δανείων Φόρος Εισοδήματος/Κεφαλαιουχικά Κέρδη/ΕΑΕ/Χαρτοσήμων/Είσπραξη Φόρων/Φ.Π.Α Acrobat Reader File
ΕΕ 51 2021/08/26 Εφαρμογή των φορολογικών κινήτρων για μείωση ενοικίων ενόψει κατάστασης COVID19 Φόρος Εισοδήματος /Έκτακτη Αμυντική Εισφορά Acrobat Reader File
ΕΕ 50 2021/06/30 Εξαίρεση από τον Φόρο Κεφαλαιουχικών Κερδών της διάθεσης μεριδίων σε συλλογικά επενδυτικά ταμεία που είναι εισηγμένα σε αναγνωρισμένο Χρηματιστήριο Αξιών Περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμος Acrobat Reader File
ΕΕ 48 2021/07/20 Φορολογικός Χειρισμός Κρατικής Χορηγίας λόγω COVID 19 Acrobat Reader File
ΕΕ 49 2021/07/20 Φορολογικός Χειρισμός Επιδομάτων που παραχωρούνται από το Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Acrobat Reader File
ΕΕ 47 2021/01/11 Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Κύπρου και Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου Acrobat Reader File
ΕΕ 46 2020/08/28 Τροποποίηση των περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμων αποσύρθηκε (βλπ εφαρμοστική οδηγία 5/2020 Acrobat Reader File
ΕΕ 45 2020/07/22 Πλαίσιο φορολογικών ελαφρύνσεων για αναδιαρθρώσεις τραπεζικών δανείων Περι Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος Acrobat Reader File
ΕΕ 44 2020/06/22 Φορολογικός χειρισμός επιδομάτων που παραχωρούνται απο το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Acrobat Reader File
ΕΕ 43 2020/06/03 Διευκρινήσεις αναφορικά με την πίστωση φόρου που προνοείται στο άρθρο 9Ε του περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμου (N118 (I)2002), όπως τροποποιήθηκε Πίστωση φόρου για ιδιοκτήτες που ενοικιάζουν την ακίνητη τους ιδιοκτησία σε φυσικά πρόσωπα και προβαίνουν σε εθελούσια μείωση του εισπρακτέου ενοικίου Acrobat Reader File
ΕΕ 42 2020/03/10 Αποζημίωση Κοινοταρχών Φορολογία Εισοδήματος (Ν.118(I)/2002) Αντικαθιστά την ΕΕ 38 η οποία καταργήθηκε Acrobat Reader File
ΕΕ 40 2020/03/09 Διευκρινήσεις σε σχέση με την Εγκύκλιο 2015/12 ημερομηνίας 29/07/2015 Φορολόγηση της σύνταξης χηρείας σύμφωνα με τις τροποποιήσεις της νομοθεσίας που ισχύουν από το φορολογικό έτος 2014 Φορολογία Εισοδήματος (Ν.118(I)/2002) Acrobat Reader File
ΕΕ 41 2020/03/04 Σύμβαση αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Κύπρου και Καζακστάν Φορολογία Εισοδήματος (Ν.118(I)/2002) Acrobat Reader File
ΕΕ 39 2020/02/10 Πρωτόκολο που τροποποιεί τη Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Κύπρου και Ηνωμένου Βασιλείου Acrobat Reader File
ΕΕ 38 2019/07/15 Αποζημίωση Κοινοταρχών Φορολογία Εισοδήματος (Ν.118(I)/2002) καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε με την ΕΕ 42 Acrobat Reader File
1997/10 1197/11/10 Αποζημίωση Κοινοταρχών Acrobat Reader File
ΕΕ 37 2019/04/15 Ερωτήσεις και Απαντήσεις που σχετίζονται με το Ενημερωτικό Έντυπο "Παροχές σε Είδος" που εκδόθηκε τον 10/2018 Φορολογία Εισοδήματος (Ν.118(I)/2002) Acrobat Reader File
ΕΕ4- ΦΠΑ και Φόρος Εισοδήματος 2019/03/22 Μισθώσεις Σκαφών Αναψυχής Περί Φ.Π.Α. /Φορολογίας Εισοδήματος Νομοθεσία Αποσύρθηκε Acrobat Reader File
ΕΕ 35 2019/02/27 Σύμβαση για την Αποφυγή Διπλής Φορολογίας μεταξύ Κύπρου και Ανδόρας Φορολογία Εισοδήματος (Ν.118(I)/2002) Acrobat Reader File
ΕΕ 36 2019/02/22 Έκδοση Πιστοποιητικού Φορολογικής Κατοικίας σύμφωνα με τη νομοθετική διάταξη των 60 ημερών παραμονής στη Δημοκρατία - κατοχή αξιώματος σε εταιρεία Φορολογία Εισοδήματος (Ν.118(I)/2002) Αντικαθιστά την ΕΕ 33 Acrobat Reader File
ΕΕ 34 2019/02/18 Σύμβαση για την Αποφυγή Διπλής Φορολογίας μεταξύ Κύπρου και Σαουδικής Αραβίας Φορολογία Εισοδήματος (Ν.118(I)/2002) Acrobat Reader File
ΕΕ 32 2019/02/05 Τήρηση αρχείων και συναφή έντυπα, σχετικά με τις Παροχές σε Είδος, που αναφέρονται στο Ενημερωτικό Έντυπο που εκδόθηκε τον 8/2018 Φορολογία Εισοδήματος (Ν.118(I)/2002) Ενημερωτικό Έντυπο "Παροχές σε Είδος" (Άμεση Φορολογία- Ενημερωτικά Έντυπα) Acrobat Reader File
ΕΕ 33 2019/01/29 Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας σύμφωνα με τη νομοθετική διάταξη των 60 ημερών παραμονής στη Δημοκρατία - κατοχή αξιώματος σε εταιρεία Φορολογία Εισοδήματος (Ν.118(I)/2002) βλπ και ΕΕ 8 Φόρου Εισοδήματος Acrobat Reader File
ΕΕ 31 2019/01/02 Διευκρινήσεις σε σχέση με την Ερμηνευτική Εγκύκλιος 4-Φόρου Εισοδήματος ημερομηνίας 24/7/2017 Φορολογία Εισοδήματος (Ν.118(I)/2002) Σχετικές οι Εγκύκλιοι ΕΕ4/2017 και ΕΕ17/2018 Acrobat Reader File
ΕΕ 30 2018/11/02 Σύμβαση για την Αποφυγή Διπλής Φορολογίας μεταξύ Κύπρου και Μαυρικίου Φορολογία Εισοδήματος (Ν.118(I)/2002) Acrobat Reader File
ΕΕ 09 2018/10/30 Σύμβαση για την Αποφυγή Διπλής Φορολογίας μεταξύ Κύπρου και Αγίου Μαρίνου Φορολογία Εισοδήματος (Ν.118(I)/2002) Acrobat Reader File
ΕΕ 26 2018/09/07 Φορολογική Μεταχείριση Ασφαλιστικών Αντιπροσώπων Φορολογία Εισοδήματος (Ν.118(I)/2002), ΚΔΠ 340/89 Acrobat Reader File
ΕΕ3 - Βεβαίωση και Είσπραξη Φόρων/ΦΠΑ 2018/09/04 Έκδοση Φορολογικής Βεβαίωσης για σκοπούς Κρατικής Χορηγίας βλπ και Ενιαία ΕΕ 2 Acrobat Reader File
ΕΕ 25 2018/09/03 Φορολογική μεταχείριση μη επιστρεπτέων συνεισφορών κεφαλαίου (non return capital contributions-NRCCs) σε εταιρείες μη κάτοικους στη Δημοκρατία Φορολογία Εισοδήματος (Ν.118(I)/2002) Acrobat Reader File
ΕΕ 23 2018/08/22 Σύμβαση για την Αποφυγή Διπλής Φορολογίας μεταξύ Κύπρου και Λουξεμβούργου Φορολογία Εισοδήματος (Ν.118(I)/2002) Acrobat Reader File
ΕΕ 24 2018/08/22 Σύμβαση για την Αποφυγή Διπλής Φορολογίας μεταξύ Κύπρου και Ηνωμένου Βασιλείου Φορολογία Εισοδήματος (Ν.118(I)/2002) Acrobat Reader File
ΕΕ2 - Βεβαίωση και Είσπραξη Φόρων/ΦΠΑ 2018/4/24 Έκδοση Φορολογικής Βεβαίωσης για σκοπούς Προσφορών Βεβαίωση και Είσπραξη Φόρων/ Φόρος Προστιθέμενης Αξίας Αντικαθιστά την Ενιαία ΕΕ 1 Acrobat Reader File
ΕΕ1 - Βεβαίωση και Είσπραξη Φόρων/ΦΠΑ 2018/4/24 Έκδοση Φορολογικής Βεβαίωσης για σκοπούς Προσφορών Βεβαίωση και Είσπραξη Φόρων/Φόρος Προστιθέμενης Αξίας Ακυρώθηκε - Αντικαθίσταται από την Ενιαία ΕΕ2 Acrobat Reader File
ΕΕ 17 2018/02/09 Διευκρινήσεις σε σχέση με την Ερμηνευτική Εγκύκλιο 2017/4 Φορολογία Εισοδήματος (Ν.118(I)/2002) Σχετικές οι Εγκύκλιοι ΕΕ4/2017 και ΕΕ31/2019 Acrobat Reader File
ΕΕ 21 2018/02/21 Σύμβαση για την Αποφυγή Διπλής Φορολογίας μεταξύ Κύπρου και Μπαρμπάντος Φορολογία Εισοδήματος (Ν.118(I)/2002) Acrobat Reader File
ΕΕ 16 2018/02/09 Πρακτική Εφαρμογή του άρθρου 26 του περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμου [118 (Ι)/2002] όπως τροποποιήθηκε Φορολογία Εισοδήματος (Ν.118(I)/2002) Acrobat Reader File
ΕΕ 12 2018/02/21 Σύμβαση για την Αποφυγή Διπλής Φορολογίας μεταξύ Κύπρου και Αιθιοπίας Φορολογία Εισοδήματος (Ν.118(I)/2002) Acrobat Reader File
ΕΕ 22 2018/02/20 Εγκεκριμένα Ταμεία Προνοίας και Ταμεία Ομαδικής Συνταξιοδότησης Κλάδου 7 Φορολογία Εισοδήματος (Ν.118(I)/2002) Acrobat Reader File
ΕΕ 18 2018/02/09 Εφαρμογή του άρθρου 30 (1) (β) του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεων Φόρων Νόμου αρ. 4/78 όπως τροποποιήθηκε Φορολογία Εισοδήματος (Ν.118(I)/2002)
Βεβαίωση και Είσπραξη Φόρων (Ν 4/1978)
Acrobat Reader File
1997 03 1997/03/13 Εγκεκριμένα Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Φόρος Εισοδήματος Acrobat Reader File
ΕΕ 20 2018/02/14 Εγκεκριμένα Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Φορολογία Εισοδήματος (Ν.118(I)/2002) Acrobat Reader File
1981 05 1981/04/02 Ζωγραφικοί πίνακες Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος
(άρθρο 12 - νέο άρθρο 10)
Δεν παραχωρούνται κεφαλαιουχικές εκπτώσεις Acrobat Reader File
1984 21 1984/11/24 Εξισωτική κατάσταση - Άρθρο 12(3) και 12(4) των περί φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος
(άρθρα 12(3), 12(4) - νέα άρθρα 10(3), 10(4))
Κεφαλαιουχικές εκπτώσεις Acrobat Reader File
1987 21 1987/07/23 Επιχειρήσεις ανάπτυξης ακινήτων και Εργολάβοι. Χρόνος αναγνώρισης φορολογητέου κέρδους. Υπολογισμός φορολογητέου κέρδους. Υπολογισμός δαπανών για κεφαλαιουχικές εκπτώσεις. Κ.Δ.Π. 340/89 Εργοληπτικές και αναπτυξιακές επιχειρήσεις

Αγγλικά
Acrobat Reader File
1983 30 1983/09/13 Τόκος που πληρώνεται πάνω σε φόρο που επιστρέφεται σε φορολογούμενους (Άρθρο 29(2) των περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμων 1978-79) 1.Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος
(άρθρο 5(1)(γ))
2.Περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμος (Ν. 4/1978)
(άρθρο 26(2))
Τόκος σε επιστροφές φόρου Acrobat Reader File
2007 01 2007/01/15 Φορολογική μεταχείριση των οικονομικών ενισχύσεων/επιδοτήσεων που καταβάλλονται από τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) Άλλα εισοδήματα Acrobat Reader File
2006 16 2006/11/20 Δηλώσεις Εισοδήματος Συνεταίρων και Συνεταιρισμού για το φορολογικό έτος 2006 Περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμοι
(άρθρο 2, 5(1), 30)
Συνεταιρισμοί.

Από 01.01.2006 οι συνεταιρισμοί δεν θεωρούνται "πρόσωπα".

Τροποποιήθηκε η παράγραφος 5 με την Εγκ. 2007/11.
Acrobat Reader File
2006 13 2006/09/08 Εξαίρεση από την φορολογία Κυπρίων που εργάζονται σε αποστολές των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο Απαλλαγές Acrobat Reader File
2006 15 2006/10/04 Έκπτωση για ασφάλιστρα ζωής που πληρώνονται σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις Κράτους Μέλους της Ευρωπαικής Ένωσης ή του Ευρωπαικού Οικονομικού Χώρου καθώς και σε αλλοδαπές ασφαλιστικές επιχειρήσεις Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος
(άρθρο 14(1))
Εκπτώσεις Acrobat Reader File
2006 09 2006/06/17 Παροχή κινήτρων σε ιδιοκτήτες διατηρητέων οικοδομών (Ο περί Διατηρητέων Οικοδομών Νόμος Ν240(Ι)/2002) 1.Περί Διατηρητέων Οικοδομών Νόμος Ν.240(I)/2002
2.Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος
(άρθρα 19(1)-(2), 20, 8, 22, 11(1)(η1) - νέο άρθρο 9(1)(ζ)(i))
Εκπιπτόμενες Δαπάνες.

Συνέχεια των Εγκ. 1993/11,1995/21, 2003/32.
Συνέχεια με την Εγκ. 2009/01.

Διάταγμα με ισχύ για τα φορολογικά έτη από το 2004 μέχρι 2007.
Acrobat Reader File
1989 13 1989/05/09 Ερμηνεία του άρθρου 5(1)(στ) των Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων, 1961-1989 Εισοδήματα από ακίνητη ιδιοκτησία.

Αντικαταστάθηκε από την εγκύκλιο 2007/3 ημερ.19/01/2007
Acrobat Reader File
2007 02 2007/01/16 Αλλαγή του επιτοκίου που χρησιμοποιείται για την επιβολή τόκου πάνω σε οφειλόμενους φόρους, εισφορές και άλλες οφειλές προς και από το Δημόσιο Επιβολή τόκου επι του οφειλόμενου φόρου Acrobat Reader File
2006 17 2006/12/18 Δηλώσεις Εργοδότη (Έντυπο Ε.Πρ.7) για το φορολογικό έτος 2006 Εργοδότες Acrobat Reader File
2006 06 2006/05/25 Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος
(άρθρο 11(1)(στ) - νέο άρθρο 9(1)(στ))
Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Acrobat Reader File
2006 05 2006/04/20 Άρθρο 47Α των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων (1961-2002) και Έκτακτη Αμυντική Εισφορά. 1.Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος (Ν. 118(Ι)/2002)
(άρθρο 39)
2.Περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμος (Ν.117(Ι)/2002)
(άρθρο 3(2)(β)(ii))
Δάνεια και άλλα οφελήματα σε διευθυντές και υπαλλήλους.

Σύμφωνα με την Εγκ. 2003/16, η Εγκ. 1999/15 έχει εφαρμογή μέχρι το 2002.
Η Εγκ. 1999/15 αποσύρθηκε με την Εγκ 2003/30, η οποία διαφοροποιήθηκε με την παρούσα.
Acrobat Reader File
2005 13 2005/08/26 Φορολογική Βεβαίωση (Έντυπο Ε.Πρ.190 Φ) 2005 Βεβαιώσεις Acrobat Reader File
2006 02 2006/01/19 Ο Περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμος Αρ.52 του 1980, όπως αυτός τροποποιήθηκε Ανταλλαγή Ιδιοκτησίας Acrobat Reader File
2005 12 2005/08/11 Τροποποίηση Εγκυκλίου Αρ. 1984/22 ημερομηνίας 26/11/1984 με θέμα "Επιβολή τόκου στις περιπτώσεις που η καθυστέρηση στην επιβολή φορολογίας οφείλεται σε αδικαιολόγητη παράλειψη" Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος
(άρθρο 39(2))
Επιβολή τόκου επι του οφειλόμενου φόρου.

Βάσει του άρθρου 39(2) η επιβολή πρόσθετης επιβάρυνσης 5% δεν ισχύει από το φορ. έτος 2006 και μετά. Για τα φορολογικά έτη 2006 και μετέπειτα, επιβάλλεται πρόσθετος φόρος 5% σύμφωνα με το άρθρο 50(4) του περί Βεβαιώσεως.
Acrobat Reader File
2006 04 2006/02/24 Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος
(άρθρο 11(1)(στ) - νέο άρθρο 9(1)(στ))
Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Acrobat Reader File
2006 08 2006/06/15 Δαπάνες που δεν εκπίπτουν για σκοπούς Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών Περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμος
(άρθρο 6(β)
Δαπάνες που δεν εκπίπτονται Acrobat Reader File
2006 01 2006/04/10 Έκτακτη εισφορά για την Άμυνα σε Λογιζόμενη Διανομή Μερίσματος και Δήλωση Λογιζόμενης Διανομής μερίσματος (Έντυπο Ε.Πρ.623-2005) 1.Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος
(άρθρο 2)
2.Περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμος
(άρθρα 3(2)α, 3(3), 4(1), 6)
3.Περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμοι
(άρθρο 33(1), 49, 50, 51Α)
Λογιζόμενη διανομή κερδών.

Συνέχεια των Εγκ. 2004/10 και 2005/02.
Τροποποιήθηκε με την Εγκ. 2010/19 και έγινε προσθήκη με την Εγκ. 2011/10.
Acrobat Reader File
2005 04 Δεν εκδόθηκε Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
2005 08 2005/04/21 Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος
(άρθρο 11(1)(στ) - νέο άρθρο 9(1)(στ))
Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Acrobat Reader File
2005 03 Δεν εκδόθηκε Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
2005 06 2005/04/12 Κατάργηση Εγκυκλίου Αρ. 2001/5, 10/12/2001-"Οδοιπορικά και άλλα επιδόματα που καταβάλλονται σε υπαλλήλους" Άλλα εισοδήματα.

Η Εγκ. 2001/15 ισχύει μέχρι και το φορολογικό έτος 2002.
Acrobat Reader File
2005 07 2005/04/12 Διάλυση Εταιρείας- Λογιζόμενη Διανομή Περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμος
(άρθρο 3(3))
Λογιζόμενη διανομή κερδών.

Ισχύει από 01.01.2003.

Τροποποίηση του Εγχειριδίου " Συμπληρωματικές Επεξηγήσεις επί της Φορολογικής Μεταρρύθμισης του 2002 προς χρήση Λειτουργών του ΤΕΠ".
Acrobat Reader File
2005 09 2005/07/06 Φορολογική έκπτωση εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας, τελωνειακών υπαλλήλων Εκπιπτόμενες Δαπάνες

Είναι συνέχεια της Εγκ.2004/3. Τροποποιήθηκε με την Εγκ. 2005/11 και συνέχεια με την Εγκ. 2007/21. Προστίθεται το φορολογικό έτος 2004.
Acrobat Reader File
2005 05 2005/04/15 Εισοδήματα ανηλίκων 1.Περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμος (Ν.117(Ι)/2002)
(άρθρα 3(2)(β)(iii), 4(5))
2.Περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμος (Ν. 4/1978)
(άρθρα 33(2), 33(3))
Άλλα εισοδήματα.

Πιθανή πρακτική φορολόγησης εισπρακτέων τόκων ανηλίκων επ΄ονόματι τους σταματά άμεσα.
Acrobat Reader File
2005 11 2005/08/02 Διόρθωση Εγκυκλίου με Θέμα:-Φορολογική έκπτωση εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας, τελωνειακών υπαλλήλων Εκπιπτόμενες Δαπάνες.

Αρχική Εγκ. 2004/3.
Συνέχεια με την Εγκ. 2005/9, η οποία τροποποιήθηκε, για την έκπτωση που αφορά το φορολογικό έτος 2004, με την Εγκ. 2005/11.
Συνέχεια με την Εγκ. 2007/21.

Έχει ισχύ μέχρι το φορολογικό έτος 2007.
Acrobat Reader File
2005 10 2005/07/29 Σύμβαση για την Αποφυγή Διπλής Φορολογίας μεταξύ Κύπρου και Λιβάνου Συμβάσεις για την αποφυγή διπλής φορολογίας Acrobat Reader File
2004 15 2004/12/03 Βιομηχανικά Κτίρια

(παύση ισχύος παλιάς ερμηνείας του όρου βιομηχανικό κτίριο που καταγράφεται στην Εγκ. 1982/12 και στο Εγχειρίδιο του Τμήματος)
Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος (Ν.118(Ι)/2002)
(άρθρο 10(2)(iii))
Κεφαλαιουχικές εκπτώσεις Acrobat Reader File
2004 10 2004/08/30 Παρακράτηση Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα από Μερίσματα Περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμος
(άρθρα 3(2)α, 3(3), 4(1))
Παρακράτηση άμυνας και φόρου εισοδήματος.

Συνέχεια με την Εγκ. 2005/02 και την Εγκ.2006/01.
Συνέχεια της Εγκ.2006/1 με την Εγκ. 2010/19 και την Εγκ. 2011/10.

Οι διαδικασίες έχουν τροποποιηθεί με την Εγκ. 2015/22 - Νέα Έντυπα/Δηλώσεις για την εξαίρεση φυσικών/νομικών προσώπων από την αποκοπή ΕΕΑ.
Acrobat Reader File
2004 16 2004/12/23 Τρόπος συμπλήρωσης της Δήλωσης Εισοδήματος εκ μέρους των ασφαλιστικών εταιρειών για το έτος 2003 Ασφαλιστικές Εταιρείες Acrobat Reader File
2004 11 2004/09/06 Ο περί Ρύθμισης Φορολογικών Υποχρεώσεων (Ειδικές Διατάξεις) Νόμος 215(Ι)/2004 Περί Ρύθμισης Φορολογικών Υποχρεώσεων Νόμος Φορολογική αμνηστία.

Αφορά φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε σχέση με εισοδήματα ή κέρδη που δεν δηλώθηκαν μέχρι και το φορολογικό έτος 2002.
Acrobat Reader File
2005 02 2005/02/21 Παρακράτηση Έκτακτης Αμυντικής Εισφοράς για την Άμυνα Περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμος
(άρθρα 3(2)α, 3(3), 4(1))
Παρακράτηση άμυνας και φόρου εισοδήματος.

Συνέχεια της Εγκ. 2004/10. Συνέχεια με την Εγκ.2006/1 η οποία τροποποιήθηκε με την Εγκ. 2010/19 και ακολούθησε προσθήκη με την Εγκ. 2011/10.

Οι διαδικασίες έχουν τροποποιηθεί με την Εγκ. 2015/22 - Νέα Έντυπα/Δηλώσεις για την εξαίρεση φυσικών/νομικών προσώπων από την αποκοπή ΕΕΑ.
Acrobat Reader File
2005 01 Δεν εκδόθηκε Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
2004 14 2004/11/02 Διόρθωση Εγκυκλίου με αριθμό 2004/12 ημερομηνίας 14/09/2004 Διαχείρηση περιουσίας αγνοουμένων Acrobat Reader File
2004 13 2004/09/24 Εγκύκλιος με αριθμό 1997/4 και ημερομηνία 23/5/1997 Δαπάνες που δεν εκπίπτονται.

Τερματισμός της εφαρμογής της Εγκ. 1997/4 για τα φορολογικά έτη μετά το 2002.
Acrobat Reader File
2004 07 2004/10/08 Διόρθωση Εγκ. 2003/31 με ημερομηνία 19/12/2003 - Έκπτωση 30% για την αγορά πρώτης έκδοσης μετοχών δυνάμει του Άρθρου 8(κστ) των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος (Ν. 118(Ι)/2002)
(άρθρο 8(κστ))
Απαλλαγές.

Διορθώνει την Εγκ. 2003/31 η οποία είναι συνέχεια της Εγκ. 2003/18.
Acrobat Reader File
2003 33 Δεν εκδόθηκε Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
2004 03 2004/02/20 Έκπτωση ταξιδιωτικών εξόδων τελωνειακών υπαλλήλων Εκπιπτόμενες Δαπάνες.

Συνέχεια με την Εγκ.2005/9, η οποία τροποποιήθηκε με την Εγκ. 2005/11 και συνέχεια με την Εγκ. 2007/21.
Αφορά τα φορολογικά έτη 1998 - 2003.
Acrobat Reader File
2004 06 2004/05/06 Μείωση Κεφαλαίου για σκοπούς "Λογιζόμενης Διανομής Μερισμάτων" 1.Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος (άρθρο 13)
2.Περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμος
(άρθρο 3(8))
Μείωση Κεφαλαίου Acrobat Reader File
2004 12 2004/09/14 Διαχείριση Περιουσίας Αγνοουμένων Διαχείρηση περιουσίας αγνοουμένων.

Διορθώνεται με την Εγκ.2004/14.
Acrobat Reader File
2004 09 Δεν εκδόθηκε Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
2004 04 2004/03/15 Φορολογία Αναδρομικών που αφορούν τα έτη 2001-2002 και εισπράχθηκαν το έτος 2003 Επιβολή φορολογίας Acrobat Reader File
2003 34 2003/12/10 Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος
(άρθρο 11(1)(στ) - νέο άρθρο 9(1)(στ))
Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Acrobat Reader File
2003 35 2003/12/15 Άρθρο 11 Ν.118(Ι)/2002 (όπως τροποποιήθηκε). Ο Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας δεν εκπίπτεται του εισοδήματος Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος (Ν.118(Ι)/2002)
(άρθρο 11)
Δαπάνες που δεν εκπίπτονται.

Ισχύει για τα φορολογικά έτη 2003 και μετά.
Acrobat Reader File
2004 05 2004/03/16 Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος
(άρθρο 11(1)(στ) - νέο άρθρο 9(1)(στ))
Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Acrobat Reader File
2003 28 2003/09/18 Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος
(άρθρο 11(1)(στ) - νέο άρθρο 9(1)(στ))
Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Acrobat Reader File
2003 22 2003/07/15 Έξοδα παραστάσεως των Δημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων Περι Προϋπολογισμού Νόμος 2013 (Ν. 59(II)/2012)
(άρθρο 18)
Εκπιπτόμενες Δαπάνες.

Τροποποιήθηκε με την επιστολή του Διευθυντή ημερ. 27/04/2004 και καταργήθηκε με την Εγκ. 2013/12.

Η Εγκ. 2003/22 ισχύει μέχρι και το φορολογικό έτος 2012.
Acrobat Reader File
2003 32 2003/11/27 Παροχή κινήτρων σε ιδιοκτήτες διατηρητέων οικοδομών και συναφή με τη διατήρηση τους θέματα. (Ο περί Διατηρητέων Οικοδομών Νόμος αρ.68(I)/92,71(I) και 133(I) του 1999) 1.Περί Διατηρητέων Οικοδομών Νόμος Ν.68(I)/92,71(I) και 133(I) του 1999.
2.Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος
(άρθρα 19(1) και (2), 20, 8, 22, 11(1)(η1) - νέο άρθρο 9(1)(ζ)(i))
Εκπιπτόμενες Δαπάνες.

Είναι συνέχεια των Εγκ. 1993/11 και Εγκ. 1995/21.
Συνέχεια με τις Εγκ. 2006/09 και 2009/01.

Διάταγμα με ισχύ για τα φορολογικά έτη 2000 μέχρι 2003.
Acrobat Reader File
2003 31 2003/12/19 Έκπτωση 30% για την αγορά πρώτης έκδοσης μετοχών δυνάμει του Άρθρου 8(κστ) των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος (Ν. 118(Ι)/2002)
(άρθρο 8(κστ))
Απαλλαγές

Είναι συνέχεια της Εγκ. 2003/18 και διορθώθηκε με την Εγκ 2004/07.
Acrobat Reader File
2003 18 2003/06/04 Έκπτωση 30% για την αγορά πρώτης έκδοσης μετοχών δυνάμει του Άρθρου 8(κστ) των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος (Ν. 118(Ι)/2002)
(άρθρο 8(κστ))
Απαλλαγές

Συνέχεια με την Εγκ. 2003/31, η οποία διορθώθηκε με την Εγκ. 2004/07
Acrobat Reader File
2003 30 2003/11/14 ΄Αρθρο 47Α των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων (1961-2002) και Έκτακτη Αμυντική Εισφορά. 1.Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος (Ν. 118(Ι)/2002)
(άρθρο 39)
2.Περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμος (Ν.117(Ι)/2002)
(άρθρο 3(2)(β)(ii))
Δάνεια και άλλα οφελήματα σε διευθυντές και υπαλλήλους

Σύμφωνα με την Εγκ. 2003/16, η Εγκ. 1999/15 έχει εφαρμογή μέχρι το 2002.
Η Εγκ. 1999/15 αποσύρθηκε με την παρούσα η οποία διαφοροποιήθηκε με την Εγκ. 2006/05.
Acrobat Reader File
2003 23 2003/07/22 Βεβαιώσεις που εκδίδει το ΤΕΠ σχετικά με τη φορολογική κατάσταση νομικών και φυσικών προσώπων Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος
(άρθρα 2, 5(1) και 5(2)
άρθρο 28 - νέο άρθρο 18 )
Βεβαιώσεις.

Για τέλη βλέπετε τις Εγκ. 2009/07 και 2009/09.
Acrobat Reader File
1999 15 1999/12/31 Άρθρο 47Α των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων και Έκτακτη Αμυντική Εισφορά 1.Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος
(άρθρο 47A - νέο άρθρο 39)
2.Περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμος
Δάνεια και άλλα οφελήματα σε διευθυντές και υπαλλήλους.

Σύμφωνα με την Εγκ. 2003/16, η Εγκ. 1999/15 έχει εφαρμογή μέχρι το 2002.
Αποσύρθηκε με την Εγκ 2003/30, η οποία διαφοροποιήθηκε με την Εγκ. 2006/05
Acrobat Reader File
2003 17 2003/05/08 Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος
(άρθρο 11(1)(στ) - νέο άρθρο 9(1)(στ))
Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Acrobat Reader File
2003 16 2003/04/22 Άρθρο 39 του περί του Εισοφήματος Νόμου αρ.118(Ι)/2002 , (πρώην Άρθρο 47Α) 1.Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος (Ν. 118(Ι)/2002)
(άρθρο 39)
2.Περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμος (Ν.117(Ι)/2002)
(άρθρο 3(2)(β)(ii))
Δάνεια και άλλα οφελήματα σε διευθυντές και υπαλλήλους.

Σύμφωνα με την Εγκ. 2003/16, η Εγκ. 1999/15 έχει εφαρμογή μέχρι το 2002.
Η Εγκ.1999/15 αποσύρθηκε με την Εγκ 2003/30, η οποία διαφοροποιήθηκε με την Εγκ. 2006/05
Acrobat Reader File
2003 11 2003/03/11 Αιτήματα εταιρειών για απαλλαγή των τόκων εξωτερικών δανείων, που έχουν συνάψει, από τη φορολογία του εισοδήματος βάσει του Άρθρου 10(2) των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων 1961-2002 Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος
(άρθρο 10(2) - νέο άρθρο 46)
Εκπτώσεις.

Η απαλλαγή καταργήθηκε με ισχύ από 09/01/2003.
Acrobat Reader File
2003 10 Δεν εκδόθηκε Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
2003 08 2003/05/19 (α)Περί Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.118(Ι)/2002) -άρθρο 8(19) (β) Περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα (Ν.117(Ι)/2002) - άρθρο 3(2)(β)(Ι) 1.Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος (Ν. 118(Ι)/2002)
(άρθρο 8(19))
2.Περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμος (Ν.117(Ι)/2002)
(άρθρο 3(2)(β)(i))
Απαλλαγές Acrobat Reader File
2003 03 2003/02/14 Εισαγωγή ξένου συναλλάγματος από παροχή μισθωτών υπηρεσιών εκτός της Δημοκρατίας- ΄Αρθρο 8(κδ) των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 1961-2001 Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος
(άρθρο 8(κδ))
Απαλλαγές Acrobat Reader File
2003 09 Δεν εκδόθηκε Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
2003 06 Δεν εκδόθηκε Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
1989 29 1989/08/02 Εισόδημα Εξωτερικού Άλλα εισοδήματα Acrobat Reader File
2003 01 2003/01/29 Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος
(άρθρο 11(1)(στ) - νέο άρθρο 9(1)(στ))
Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Acrobat Reader File
1993 29 1993/12/21 Προμήθειες σε μη εγγεγραμμένους κτηματομεσίτες Εκπιπτόμενες Δαπάνες Acrobat Reader File
1999 03 1999/04/05 Κεφαλαιουχικές Εκπτώσεις Πλοίων 1.Περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Τέλη και Φορολογικές Διατάξεις) Νόμος (Ν. 38(I)/1992)
2.Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος
(άρθρο 12 - νέο άρθρο 10)
3.Κ.Δ.Π. 340/89
Κεφαλαιουχικές εκπτώσεις Acrobat Reader File
1989 19 1989/06/16 Τρόπος χειρισμού περιπτώσεων που κλείνουν λογαριασμούς σε ημερομηνίες άλλες από την 31 Δεκεμβρίου Κ.Δ.Π. 340/89 Λογαριασμοί Acrobat Reader File
1990 23 1991/01/09 Φορολογική μεταχείριση συναλλαγματικών διαφορών Εκπιπτόμενες Δαπάνες Acrobat Reader File
1993 11 1993/07/19 Παροχή κινήτρων σε ιδιοκτήτες διατηρητέων οικοδομών και συναφή με τη διατήρηση τους θέματα (Νόμος αρ. 68 (Ι)/92) 1.Περί Διατηρητέων Οικοδομών Νόμος αρ.68(1)/92
2.Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος (άρθρο 11 (1) (η1) - νέο άρθρο 9(1)(ζ)(i))
Απαλλαγές

Σχετικές οι Εγκύκλιοι 1995/21, 2003/32, 2006/09, 2009/01
Acrobat Reader File
1996 03 1996/02/16 Αδρανείς Εταιρείες - Ζημιά προς μεταφορά Εκπιπτόμενες Δαπάνες Acrobat Reader File
1997 08 1997/10/10 Φορολογική μεταχείριση Κυβερνητικών Επιχορηγήσεων προς τις βιομηχανίες Άλλα εισοδήματα Acrobat Reader File
1995 21 1995/06/15 Δαπάνες για συντήρηση Διατηρητέας Οκοδομής 1.Περί Διατηρητέων Οικοδομών Νόμος αρ.68(1)/92
2.Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος
(άρθρο 11 (1) (η1) - νέο άρθρο 9(1)(ζ)(i))
Απαλλαγές.

Συνέχεια της Εγκ. 1993/11.
Συνέχεια με Εγκ. 2003/32, 2006/09, 2009/01.
Acrobat Reader File
2011 07 2011/07/08 Παρακράτηση 'Εκτακτης Αμυντικής Εισφοράς από Ενοίκια, νέο Έντυπο Ε.Πρ.614 δηλ. Ε.Πρ.614 Απ του 2011 Παρακράτηση άμυνας και φόρου εισοδήματος.

Οι διαδικασίες έχουν τροποποιηθεί με την Εγκ. 2015/22 - Νέα Έντυπα/Δηλώσεις για την εξαίρεση φυσικών/νομικών προσώπων από την αποκοπή ΕΕΑ.
Acrobat Reader File
2011 11 2011/11/14 Σύμβαση για την αποφυγή Διπλής Φορολογίας μεταξύ Κύπρου και Σλοβενίας Συμβάσεις για την αποφυγή διπλής φορολογίας Acrobat Reader File
2011 13 2011/12/08 Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος
(άρθρα11(1)(στ) - νέο άρθρο 9(1)(στ))
Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Acrobat Reader File
2007 03 2007/01/19 Άρθρο 5(1)(ε) και 5(1)(δ) του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου Ν118(Ι)/2002 όπως τροποποιήθηκε. Αντικατάσταση της Εγκυκλίου 1989/13 με ημερομηνία 9/5/1989. Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος (Ν.118(Ι)/2002)
(άρθρα 10, 10(2)(iii), 10(5))
Εισοδήματα από ακίνητη ιδιοκτησία.

Σχετίζεται με την Εγκ. 2012/15.
Acrobat Reader File
2011 09 2011/11/14 Συμφωνία για την αποφυγή Διπλής Φορολογίας μεταξύ Κύπρου και Δανίας Συμβάσεις για την αποφυγή διπλής φορολογίας Acrobat Reader File
2011 10 2011/09/13 Έκτακτη εισφορά για την άμυνα σε λογιζόμενη διανομή και δήλωση λογιζόμενης διανομής Περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμου
(άρθρο 3(3))
Λογιζόμενη διανομή κερδών.

Είναι συνέχεια της Εγκ. 2006/01.
Acrobat Reader File
2011 12 2011/11/14 Συμφωνία για την αποφυγή Διπλής Φορολογίας μεταξύ Κύπρου και Αρμενίας Συμβάσεις για την αποφυγή διπλής φορολογίας Acrobat Reader File
2011 05 2011/06/20 Φορολογική Βεβαίωση Ανεξάρτητου Ελεγκτή/ Φορολογικού συμβούλου επί των προσδιορισμών φορολογητέου εισοδήματος αναφορικά με αδρανείς εταιρείες που δεν υποβάλλουν λογαριασμούς Λογαριασμοί.

Συνέχεια της Εγκ. 2011/01 και συνέχεια με την Εγκ. 2014/02.
Acrobat Reader File
2011 01 2011/02/15 Φορολογική Βεβαίωση ανεξάρτητου ελεγκτή/ Φορολογικού συμβούλου επί των προσδιορισμών φορολογητέου εισοδήματος Λογαριασμοί.

Συνέχεια με την Εγκ. 2011/05.

Από 1/4/2001 απαιτείται να υποβάλλεται στο Τμήμα φορολογική βεβαίωση ελεγκτή ανεξάρτητα από το φορολογικό έτος στο οποίο η Δήλωση αναφέρεται.
Από 1/7/2011 οι Δηλώσεις Εισοδήματος Εταιρείας και Αυτοεργοδοτούμενου με κύκλο εργασιών πέραν των €70.000, για τα φορολογικά έτη 2010 και μετά, υποβάλλονται ηλεκτρονικά
Acrobat Reader File
2011 08 2011/08/18 Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος
(άρθρα11(1)(στ) - νέο άρθρο 9(1)(στ))
Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Acrobat Reader File
2011 03 2011/07/11 Επεξήγηση του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός Νόμος του 2010 Ν136(Ι)/2010, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας Ε.Ε.4267 στις 31/12/2010 Περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμοι
(άρθρα 5Α, 6(7), 12Β, 13, 20, 28, 30, 35(1), 37, 38, 44(2), 44(3), 50, 50(4), 50Α)
Επεξηγήσεις τροποποιητικών νόμων.

Ισχύει για ενέργειες που λαμβάνει ή φορολογίες που εκδίδει το Τμήμα από 1.7.2011 και μετά για οποιοδήποτε φορολογικό έτος.
Acrobat Reader File
2010 19 2010/12/15 Τροποποίηση της Εγκ. 2006/01 ημερ. 10/04/2006 με θέμα "Έκτακτη εισφορά για την Άμυνα σε Λογιζόμενη Διανομή Μερίσματος και Δήλωση Λογιζόμενης Διανομής μερίσματος (Έντυπο Ε.Πρ.623-2005) 1.Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος
(άρθρο 2)
2.Περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμος
(άρθρο 3(2)α)
3.Περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμοι
(άρθρο 33(1))
Λογιζόμενη διανομή κερδών.

Τροποποιείται εν μέρει η Εγκ. 2006/01.

Η Λογιζόμενη Δ.Μ. εφαρμόζεται και στα κέδρη Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου.
Acrobat Reader File
2011 04 2011/07/11 Επεξήγηση των Νόμων Ν.132(Ι)/2010 μέχρι Ν.135(Ι)/2010 που δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας Ε.Ε.4267 στις 31/12/2010. 1.Περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός )(Αρ. 2) Νόμος του 2010 Ν. 133(Ι)/2010
(άρθρα 9, 21-24, 33, 39)
2.Περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός)(Αρ.2) Νόμος του 2010 Ν.132(Ι)/2010.
(άρθρα 3, 3(8), 7Β)
3.Περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμοι (άρθρα 360(1), 50Α(α), 50Α(ε)) 4.Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010 Ν.135(Ι)/2010
(άρθρο 23Α)
5.Περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010 Ν.134(Ι)/2010
(άρθρο 21Α)
Επεξηγήσεις τροποποιητικών νόμων.

Οι περί Φορολογίας του Εισοδήματος πρόνοιες ισχύουν από το φορολογικό έτος 2011 και μετά.

Ο περί ΕΕΑ Νόμος - ισχύει για πράξεις διάθεσης οποιουδήποτε είδους από 1.1.2011. Για τα υπόλοιπα ο νόμος σχύει από 1.7.2011
Acrobat Reader File
2010 20 2010/12/28 Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος
(άρθρο 11(1)(στ) - νέο άρθρο 9(1)(στ))
Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Acrobat Reader File
2010 14 2010/11/03 Προσχώρηση της Κύπρου και άλλων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Σύμβαση για την Εξάλειψη της Διπλής Φορολογίας σε Περίπτωση Διορθώσεως των Κερδών Συνδεδεμένων Επιχειρήσεων και των Πρακτικών Υπογραφής (Κυρωτικός) Νόμος του 2006 ΑΡ. 11(ΙΙΙ)/2006, ο οποίος δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 14/04/2006 Ε.Ε.Παρ.Ι(ΙΙΙ). Αρ.4070. Συμβάσεις για την αποφυγή διπλής φορολογίας.

Συνέχεια της Εγκ. 2007/05
Acrobat Reader File
2010 13 2010/08/13 Φορολογική/μεταχείριση εισοδήματος από πώληση ηλεκτρικής ενέργειας προς την ΑΗΚ μέσω φωτοβολταϊκών συστημάτων Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος
(άρθρο 5(1)(α))
Εισοδήματα που υπάγονται σε φόρο εισοδήματος Acrobat Reader File
2010 11 2010/08/09 Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος
(άρθρο 11(1)(στ) - νέο άρθρο 9(1)(στ))
Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Acrobat Reader File
2010 09 2010/07/06 Έξοδα που δεν εκπίπτουν για σκοπούς προσδιορισμού του Φορολογητέου εισοδήματος (άρθρο 11 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου) 1. Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος (Ν. 118(Ι)/2002)
(άρθρα 10, 11, 14, 33)
2.Περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμοι
(άρθρο 48)
Δαπάνες που δεν εκπίπτονται.

Η Εγκ. εφαρμόζεται από το φορολογικό έτος 2003 και μετά.
Acrobat Reader File
2010 08 2010/07/06 Τόκοι που δεν εκπίπτουν για σκοπούς προσδιορισμού του φορολογητέου εισοδήματος (άρθρο 11 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου) Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος (Ν. 118(Ι)/2002)
(άρθρα 2, 9(1)(θ), 11, 11(5), 11(15), 33)
Δαπάνες που δεν εκπίπτονται.

Σχετίζεται εν μέρει και με την Εγκ. 2008/03.
Acrobat Reader File
2010 12 2010/08/10 Κεφαλαιουχικές Εκπτώσεις για εξειδικευμένα στοιχεία πάγιου ενεργητικού 1.Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος
(άρθρο 10(2))
2.Κ.Δ.Π. 340/89
Κεφαλαιουχικές εκπτώσεις Acrobat Reader File
2010 16 2010/11/03 Σχέδιο Ρύθμισης Αγροτικών Χρεών Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος (άρθρο 10) Δαπάνες που δεν εκπίπτονται.

Γίνεται και αναφορά στην Εγκ. 2007/01.

Η Εγκ. εφαρμόζεται από το φορολογικό έτος 2006 εντός του οποίου εφαρμόστηκε το Σχέδιο Ρύθμισης Αγροτικών Χρεών
Acrobat Reader File
2009 13 2009/10/23 Φορολογικός χειρισμός επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εμπορίας χρονομεριστικών μεριδίων (time-sharing) 1.Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος
(άρθρα 5(1)(α), 5(2((α), 10)
2.Κ.Δ.Π. 340/89
Ειδικός τρόπος φορολόγησης.

Αναφέρεται στην Εγκ. 1987/21 για την μέθοδο αναγνώρισης κερδών
Acrobat Reader File
2010 03 2010/03/22 Απόρριψη εκπρόθεσμης ένστασης Ενστάσεις.

Τονίζεται η πιστή εφαρμογή στην Εγκ. 2001/1 ημερ. 24/10/2001.
Acrobat Reader File
2010 10 2010/07/06 Φορολογική μεταχείριση της δαπάνης αναφορικά με διάφορες συμβουλευτικές υπηρεσίες Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος
(άρθρα 9(1), 11(5), 11(6), 26-30)
Εκπιπτόμενες Δαπάνες Acrobat Reader File
2009 12 2009/11/18 Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος
(άρθρο 11(1)(στ) - νέο άρθρο 9(1)(στ))
Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Acrobat Reader File
2010 02 2010/02/11 Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος (άρθρο 11(1)(στ) - νέο άρθρο 9(1)(στ)????) Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Acrobat Reader File
2010 04 2010/03/23 Ημερομηνία διάλυσης εταιρείας και εφαρμογής της λογιζόμενης διανομής μερίσματος . Ο περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμο Ν117(Ι)/2002, όπως τροποποιήθηκε. 1.Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος (Ν. 118(Ι)/2002)
(άρθρο 2)
2.Περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμος
(άρθρο 3(3))
Λογιζόμενη διανομή κερδών.

Η Εγκ. εφαρμόζεται από το φορολογικό έτος 2003 και μετά.
Εκδόθηκε μετά από εξασφάλιση σχετικής γνωμάτευσης από το Γενικό Εισαγγελέα.
Acrobat Reader File
2010 01 2010/01/22 Συμφωνία για την Αποφυγή Διπλής Φορολογίας μεταξύ Κύπρου και Κατάρ Συμβάσεις για την αποφυγή διπλής φορολογίας Acrobat Reader File
2009 11 2009/11/17 Φορολογική μεταχείριση της παραχώρησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (ΔΠΑΜ ή warrants) και παρόμοιων παροχών σε υπαλλήλους Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος
(άρθρα 5(1)(β), 5(2)(β))
Δάνεια και άλλα οφελήματα σε διευθυντές και υπαλλήλους Acrobat Reader File
2009 15 2009/12/01 Συμφωνία για την Αποφυγή Διπλής Φορολογίας μεταξύ Κύπρου και Τσεχίας Συμβάσεις για την αποφυγή διπλής φορολογίας Acrobat Reader File
2009 05 2009/05/13 Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος
(άρθρο 11(1)(στ) - νέο άρθρο 9(1)(στ))
Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Acrobat Reader File
2009 09 2009/09/16 Τροποποίηση της Εγκ. 2009/07 ημερ. 29/05/2009 και θέμα: Διάταγμα με τίτλο "Το περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τέλη για την έκδοση Πιστοποιητικού Κατοίκου της Δημοκρατίας) Διάταγμα του 2009" Βεβαιώσεις.

Πρόνοια της Εγκ. 2009/07 για χρήση χαρτοσήμων ακυρώνεται, όπως ακυρώνεται και η παράγραφος 6
Acrobat Reader File
2009 06 2009/05/29 Τροποποίηση της εγκυκλίου με αρ. 2008/13 - Κατάλογος επενδυτικών προϊόντων που συνιστούν "τίτλους" 1.Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος (Ν. 118(Ι)/2002) (άρθρο 33) 2.Περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμος (άρθρο 3(2)) Απαλλαγές

Τροποποιήση της Εγκ. 2008/13
Acrobat Reader File
2009 02 2009/01/29 Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος
(άρθρο 11(1)(στ) - νέο άρθρο 9(1)(στ))
Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Acrobat Reader File
2009 08 2009/07/08 Ημερομηνία επιβολής τόκου στις φορολογίες για το έτος 2006 και εντεύθεν που επιβάλλονται σε μισθωτούς και συνταξιούχους οι οποίοι υποβάλλουν εμπρόθεσμα τη φορολογική τους δήλωση 1.Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος
(άρθρο 5)
2.Περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμοι
(άρθρα 5(1), 13(1), 38(1)(β), 39(1))
Επιβολή τόκου επι του οφειλόμενου φόρου Acrobat Reader File
2009 01 2009/01/21 Παροχή κινήτρων σε ιδιοκτήτες διατηρητέων οικοδομών (Ο περί Διατηρητέων Οικοδομών Νόμος Ν240(Ι)/2002) 1.Περί Διατηρητέων Οικοδομών Νόμος Ν.240(I)/2002
2.Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος
(άρθρα 19(1) και (2), 20, 8, 22, 11(1)(η1) - νέο άρθρο 9(1)(ζ)(i))
Εκπιπτόμενες Δαπάνες.

Συνέχεια των Εγκ. 1993/11,1995/21, 2003/32, 2006/09.

Διάταγμα με ισχύ για τα φορολογικά έτη από το 2008 και μετά.
Acrobat Reader File
2009 10 2009/11/12 Φορολογική μεταχείριση Συνεργατικών Εταιρειών Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος
(άρθρα 2, 8(14))
Ειδικός τρόπος φορολόγησης.

Η Εγκ. εφαρμόζεται από το φορολογικό έτος 2003 και μετά.
Acrobat Reader File
2009 07 2009/05/29 Διάταγμα με τίτλο "Το περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τέλη για την έκδοση Πιστοποιητικού Κατοίκου της Δημοκρατίας) Διάταγμα του 2009" Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος
(άρθρο 44Α)
Βεβαιώσεις.

Τροποποιήθηκαν οι παράγραφοι 3 και 6 με την Εγκ.2009/09.
Acrobat Reader File
2008 14 2008/12/18 Αφαίρεση ζημιών και κατανομή/επιμερισμός εξόδων και εκπτώσεων για σκοπούς προσδιορισμού του φορολογητέου εισοδήματος Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος
(άρθρα 9(1)(ζ), 13, 19, 36(3))
Εκπτώσεις Acrobat Reader File
2008 04 2008/05/05 Φορολογική μεταχείριση συναλλαγματικών διαφορών που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από αγοραπωλησίες μετοχών Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος
(άρθρα 2, 46)
Δαπάνες που δεν εκπίπτονται.

Η Εγκ. εφαρμόζεται από το φορολογικό έτος 2003 και μετά.
Στην περίπτωση εταιρειών που επέλεξαν να φορολογούνται σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις, άρθρο 46, η Εγκ. εφαρμόζεται από το φορολογικό έτος 2006 και μετά.
Acrobat Reader File
2008 10 2008/11/19 Σύμβαση για την Αποφυγή Διπλής Φορολογίας μεταξύ Κύπρου και Μολδαβίας Συμβάσεις για την αποφυγή διπλής φορολογίας Acrobat Reader File
2008 12 2008/12/18 Βεβαιώσεις για σκοπούς Αναδιοργάνωσης Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος
(άρθρα 26-30)
Βεβαιώσεις Acrobat Reader File
2008 08 2008/07/24 Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος
(άρθρο 11(1)(στ) - νέο άρθρο 9(1)(στ))
Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Acrobat Reader File
2008 05 2008/05/05 Πιστοποίηση από το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων εντύπων Ξένων Φορολογικών Αρχών Συμβάσεις για την αποφυγή διπλής φορολογίας Acrobat Reader File
2008 03 2008/05/05 Τόκοι που αναλογούν στο κόστος κτήσης άυλων στοιχείων παγίου ενεργητικού (φήμη και πελατεία, εμπορική επωνυμία κλπ) Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος
(άρθρα 9(1)(ε), 33)
Δαπάνες που δεν εκπίπτονται.

Η Εγκ. εφαρμόζεται από το φορολογικό έτος 2003 και μετά.
Acrobat Reader File
2008 13 2008/12/17 Κατάλογος επενδυτικών προϊόντων που συνιστούν "τίτλους" Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος
(άρθρα 2, 8(22))
Απαλλαγές.

Η Εγκ. εφαρμόζεται για τα φορολογικά έτη 2003 και μετά.

Τροποποιείται με την Εγκ. 2009/06.
Acrobat Reader File
2008 09 2008/07/28 Αμυντική Εισφορά πάνω σε λογιζόμενη διανομή μερίσματος που αναλογεί σε αναπροσαρμογές του λογιστικού κέρδους που προκύπτει από την εξέταση των λογαριασμών, βιβλίων και στοιχείων εταιρείας Περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμος
(άρθρα 3(3), 3(5))
Λογιζόμενη διανομή κερδών Acrobat Reader File
2008 02 2008/03/14 Πληρωμές φόρων με εμβάσματα στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου μέσω των αντιπροσώπων της στο εξωτερικό Εμβάσματα.

Αντικαθιστά την Εγκ. 2007/07.
Acrobat Reader File
2007 22 2007/11/27 Φορολογία εισοδήματος από την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης πλοίων "Βεβαίωση Καθεστώτος Πλοιοδιαχειριστή" Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος
(άρθρο 19)
Άλλοι Νόμοι που σχετίζονται με το περιβάλλον φορολόγησης Acrobat Reader File
2008 01 2008/04/14 Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος
(άρθρο 11(1)(στ) - νέο άρθρο 9(1)(στ))
Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Acrobat Reader File
2007 16 2007/07/02 Έκδοση Τιμολογίων και Αποδείξεων Είσπραξης και Τήρηση Αρχείων (Άρθρο 30(1) του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου, όπως έχει τροποποιηθεί και σχετικές Κανονιστικές Διατάξεις) 1.Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος
(άρθρο 10)
2.Περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμοι
(άρθρο 30(1))
3.Κ.Δ.Π. 29/97
Εκδοση τιμολογίων και αποδείξεων είσπραξης και τήρηση αρχείων.

Mε την ΚΔΠ 224/2010 αναθεωρούνται οι προδιαγραφές των Ταμειακών Μηχανών.

Αντικαταστάθηκε με την Εγκ. 2015/21 ημερ. 26/11/2015.
Acrobat Reader File
2007 23 2007/12/13 Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος
(άρθρο 11(1)(στ) - νέο άρθρο 9(1)(στ))
Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Acrobat Reader File
2007 20 2007/10/19 Σύμβαση για την Αποφυγή Διπλής Φορολογίας μεταξύ Κύπρου και Αγίου Μαρίνου Συμβάσεις για την αποφυγή διπλής φορολογίας Acrobat Reader File
2007 19 2007/09/17 Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας που προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με τα θεσπιζόμενα στην Οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις Συμβάσεις για την αποφυγή διπλής φορολογίας Acrobat Reader File
2007 21 2007/11/15 Φορολογική έκπτωση εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας, τελωνειακών υπαλλήλων. Εκπιπτόμενες Δαπάνες.

Συνέχεια της Εγκ. 2005/09 η οποία διορθώθηκε με την Εγκ. 2005/11.,br> Αρχική Εγκ.2004/3.
Ισχύει από το φορολογικό έτος 2008 και μετά.
Acrobat Reader File
2007 11 2007/04/02 Δηλώσεις Εισοδήματος Συνεταίρων και Συνεταιρισμού για το φορολογικό έτος 2006 Συνεταιρισμοί.

Τροποποιείται η παράγραφος 5 της Εγκ. 2006/16 ημερ. 20/11/2006.
Acrobat Reader File
2007 08 2007/03/27 Συμφωνία για την Αποφυγή Διπλής Φορολογίας μεταξύ Κύπρου και Σεϋχελλών Συμβάσεις για την αποφυγή διπλής φορολογίας Acrobat Reader File
2007 06 2007/02/26 Φορολογική μεταχείριση δαπανών για πιστοποίηση τύπου ISO Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος
(άρθρο 10)
Εκπιπτόμενες Δαπάνες Acrobat Reader File
2007 07 2007/03/02 Πληρωμές φόρων με εμβάσματα στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου μέσω των αντιπροσώπων της στο εξωτερικό Εμβάσματα.

Αντικαταστάθηκε με την Εγκ. 2008/02 ημερ.14/03/2008.
Acrobat Reader File
2007 09 2007/04/12 Τροποποίηση του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου, Τροποποιητικός Νόμος 135(Ι)/2005) 1.Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος
(άρθρα 2, 5)
2.Περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμοι
(άρθρα 5(1), 13,20, 23, 24, 30, 43, 50(4))
3.Κ.Δ.Π. 29/97
Επεξηγήσεις τροποποιητικών νόμων.

Mε την ΚΔΠ 224/2010 αναθεωρούνται οι προδιαγραφές των Ταμειακών Μηχανών.

Ο Νόμος έχει εφαρμογή από την 01.01.2006 και αφορά τα φορολογικά έτη 2006 και μετά.
Acrobat Reader File
2007 15 2007/07/12 Η Υιοθέτηση του Ευρώ στην Κύπρο Άλλοι Νόμοι που σχετίζονται με το περιβάλλον φορολόγησης Acrobat Reader File
2007 14 2007/06/22 Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος
(άρθρο 11(1)(στ) - νέο άρθρο 9(1)(στ))
Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Acrobat Reader File
2007 05 2007/02/15 Προσχώρηση της Κύπρου και άλλων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Σύμβαση για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διορθώσεων των κερδών συνδεδεμένων επιχειρήσεων (90/436/ΕΟΚ), (Ν11(ΙΙΙ)/2006, ο οποίος δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 14/4/2006, Ε.Ε.Παρ.Ι(ΙΙΙ), Αρ.4070) Συμβάσεις για την αποφυγή διπλής φορολογίας.

Συνέχεια με την Εγκ. 2010/14.
Acrobat Reader File
2007 18 2007/07/30 Λειτουργία Κέντρου Μονοθυριδικής Πρόσβασης για Σύσταση Επιχειρήσεων "One Stop Shop" Συνεργασίες ΤΕΠ με άλλα τμήματα και πρόσωπα Acrobat Reader File
2016 15 2016/11/24 Εφαρμογή του άρθρου 33 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου Εκπιπτόμενες Δαπάνες Acrobat Reader File
2016 12 2016/09/16 Απαλλαγή από την Έκτακτη Εισφορά για την Άμυνα τραπεζικών τόκων ναυτιλιακών εταιρειών, οι οποίες φορολογούνται με βάση το Σύστημα Φόρου Χωρητικότητας Παρακράτηση άμυνας και φόρου εισοδήματος Acrobat Reader File
2016 16 2016/11/25 Απόδοση Φόρου σύμφωνα με το Άρθρο 23 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου Acrobat Reader File
2017 01 2017/01/04 Εγκεκριμένα Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος
(άρθρο 11(1)(στ) - νέο άρθρο 9(1)(στ))
Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Acrobat Reader File
2017/02 2017/01/09 Φορολογικές Ελαφρύνσεις για αναδιαρθρώσεις Τραπεζικών Δανείων που περιλαμβάνουν μεταβίβαση ή διάθεση ακινήτου - Τέλος χαρτοσήμου Συνέχεια της Εγκ. 2016/02 Acrobat Reader File
2017 03 2017/01/17 Εξαίρεση από έκτακτη εισφορά για την άμυνα της Δημοκρατίας για άτομα που δεν έχουν την κατοικία(domicile) στην Κύπρο Acrobat Reader File
2016 14 2016/09/29 Εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες στοιχημάτος σύμφωνα με άδεια που κατέχεται δυνάμει του περί Στοιχοιμάτων Νόμου του 2012. Εισοδήματα που υπάγονται σε φόρο εισοδήματος Acrobat Reader File
2011 14 2011/12/07 Παραχώρηση πίστωσης Φόρου αναφορικά με αλλοδαπό φόρο που καταβλήθηκε πάνω σε εισόδημα που προκύπτει εκτός της Δημοκρατίας και το οποίο φορολογείται στη Δημοκρατία. Άρθρα 35 και 36 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου. 1.Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος
(άρθρα 35, 36, 46)
2.Περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμος
(άρθρο 3(9))
Επιβολή φορολογίας Acrobat Reader File
2016 13 2016/08/16 Έκδοση Φορολογικών Γνωματεύσεων (συμπληρωματική της εγκυκλίου 2015/13). Φορολογικές γνωματεύσεις Acrobat Reader File
2016 08 2016/06/28 Μη υποχρέωση καταβολής έκτακτης εισφοράς για την άμυνα της δημοκρατίας από άτομα που δεν έχουν κατοικία (domicile) στην Κύπρο. Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος, αρ.119(Ι)/2015. Επεξηγήσεις τροποποιητικών νόμων και γνωματεύσεις Acrobat Reader File
2016 09 2016/07/19 Φορολογικές ελαφρύνσεις για αναδιαρθρώσεις τραπεζικών δανείων Acrobat Reader File
2016 10 2016/07/18 Ερμηνεία και φορολογική πρακτική για το νέο άρθρο 9Β του περι Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου 116(Ι)/2015 για λογιζόμενη έκπτωση τόκου (ΛΕΤ) (Notional Interest Deduction - NID) επι νέων κεφαλαίων που εισάγονται στην επιχείρηση. Acrobat Reader File
2016 11 2016/12/12 Εγκεκριμένα Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος
(άρθρο 11(1)(στ) - νέο άρθρο 9(1)(στ))
Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Acrobat Reader File
2016 07 2016/05/24 Συμφωνία για την Αποφυγή Διπλής Φορολογίας μεταξύ Κύπρου και Μπαχρέιν Συμβάσεις για την αποφυγή διπλής φορολογίας Acrobat Reader File
2016 02 2016/01/25 Φορολογικές ελαφρύνσεις για αναδιαρθρώσεις τραπεζικών δανείων Άλλοι Νόμοι που σχετίζονται με το περιβάλλον φορολόγησης.

Συνέχεια με την Εγκ. 2017/02.
Acrobat Reader File
2016 04 2016/06/13 Συμφωνία για την Αποφυγή Διπλής Φορολογίας μεταξύ Κύπρου και Γεωργίας Συμβάσεις για την αποφυγή διπλής φορολογίας Acrobat Reader File
2016 06 2016/04/20 Τροποποίηση της Εγκυκλίου με αρ.2013/19 και με ημερομηνία 20 Δεκεμβρίου 2013 αναφορικά με τη Σύμβαση για την Αποφυγή Διπλής Φορολογίας μεταξύ Κύπρου και Κουβέιτ Συμβάσεις για την αποφυγή διπλής φορολογίας Acrobat Reader File
2016 05 2016/06/08 Εγκεκριμένα Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος
(άρθρο 11(1)(στ) - νέο άρθρο 9(1)(στ))
Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Acrobat Reader File
2016 03 2016/02/04 Επιστροφή έκτακτης εισφοράς για την άμυνα (607) Επιστροφές Acrobat Reader File
2015 15 2015/12/14 Πρωτόκολλο που τροποποιεί τη Συμφωνία Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Κύπρου και Νοτίου Αφρικής Συμβάσεις για την αποφυγή διπλής φορολογίας Acrobat Reader File
2015 14 2015/10/15 Διαγραφή/Έγκριση Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος (άρθρο 11(1)(στ) - νέο άρθρο 9(1)(στ)) Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Acrobat Reader File
2016 01 2016/01/19 Εγκεκριμένα Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος
(άρθρο 11(1)(στ) - νέο άρθρο 9(1)(στ))
Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Acrobat Reader File
2015 22 2015/12/14 Παρακράτηση Έκτακτης Αμυντικής Εισφοράς από Τόκους, Μερίσματα και Ενοίκια, Νέα Έντυπα Τ.Φ.624/ΦΠ, Τ.Φ.624/ΝΠ, T.D.624/NP και T.D.624/LP Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος
(άρθρο 3(2)(β))
Παρακράτηση άμυνας και φόρου εισοδήματος.

Οι διαδικασίες όπως περιγράφονται στις Εγκ. 2004/10, 2005/02, 2011/07 και 2013/09, που αφορούν τα παλιά έντυπα για τόκους/μερίσματα/ενοίκια, τροποποιούνται με την νέα Εγκ. 2015/22.
Acrobat Reader File
2015 20 2015/12/14 Σύμβαση και Πρωτόκολλο για την Αποφυγή Διπλής Φορολογίας μεταξύ Κύπρου και Ελβετίας Συμβάσεις για την αποφυγή διπλής φορολογίας Acrobat Reader File
2015 21 2015/11/26 Έκδοση νόμιμων Αποδείξεων Είσπραξης και Τιμολογίων 1.Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος
(άρθρο 10)
2.Περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμοι
(άρθρα 30(1)-(7), 50Α)
3. Κ.Δ.Π. 29/97, 179/97,108/05, 224/10
Εκδοση τιμολογίων και αποδείξεων είσπραξης και τήρηση αρχείων.

Αντικαθιστά την Εγκ. 2007/16 ημερ. 02/07/2007.
Acrobat Reader File
2015 19 2015/10/30 Νέο (Έντυπο Τ.Φ.98) 2015 για αίτηση έκδοσης Πιστοποιητικού Φορολογικής Κατοικίας Νομικών Προσώπων Βεβαιώσεις Acrobat Reader File
2015 16 2015/10/30 Συμφωνία για την Αποφυγή Διπλής Φορολογίας μεταξύ Κύπρου και των Κρατών του Γκέρνσεï Συμβάσεις για την αποφυγή διπλής φορολογίας Acrobat Reader File
2015 07 2015/06/16 Εγκεκριμένα Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος
(άρθρο 11(1)(στ) - νέο άρθρο 9(1)(στ))
Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Acrobat Reader File
2015 10 2015/06/29 Τροποποίηση της Εγκυκλίου με αρ. 2014/2 και με ημερ. 30/1/2014 αναφορικά με την υποβολή Δήλωσης Εισοδήματος από Αδρανείς Εταιρείες Acrobat Reader File
2015 09 2015/07/17 Ημερομηνίες επιβολής προστίμων/επιβαρύνσεων Περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμοι
(άρθρα 5(1), 12Β(2), 38(1)(α), 50(4), 50Α(ε))
Βεβαιώσεις Acrobat Reader File
2015 01 2015/01/26 Σύμβαση για την Αποφυγή Διπλής Φορολογίας μεταξύ Κύπρου και Ισλανδίας Συμβάσεις για την αποφυγή διπλής φορολογίας Acrobat Reader File
2015 12 2015/07/29 Φορολόγηση της σύνταξης χηρείας σύμφωνα με τις τροποποιήσεις της νομοθεσίας που ισχύουν από το φορολογικό έτος 2014 Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος
(άρθρο 20Α)
Ειδικός τρόπος φορολόγησης Acrobat Reader File
2015 04 2015/05/25 Εγκεκριμένα Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος
(άρθρο 11(1)(στ) - νέο άρθρο 9(1)(στ))
Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Acrobat Reader File
2015 03 2015/05/19 Προσθήκη στην Εγκ. αρ. 2012/03 με ημερομηνία 09/02/2012 που επεξηγεί τον περί Έκτακτης Εισφοράς Εργοδοτουμένων, Συνταξιούχων και Αυτοτελώς Εργαζόμενων του Ιδιωτικού Τομέα Νόμο αρ. 202(Ι)/2011, όπως τροποποιήθηκε Επεξηγήσεις τροποποιητικών νόμων Acrobat Reader File
2015 13 2015/09/22 Έκδοση Φορολογικών Γνωματεύσεων Φορολογικές γνωματεύσεις.

Έναρξη ισχύος της εγκυκλίου από τις 19/10/2015 - σύμφωνα με επιστολή Εφόρου ημερ. 05/10/2015
Acrobat Reader File
2015 02 2015/03/19 Επιταγές που εκδίδονται από τους φορολογούμενους για την αποπληρωμή οφειλόμενων φόρων Εμβάσματα - Πληρωμές Acrobat Reader File
2014 07 2014/09/18 Σύμβαση για την Αποφυγή Διπλής Φορολογίας μεταξύ Κύπρου και Λιθουανίας Συμβάσεις για την αποφυγή διπλής φορολογίας Acrobat Reader File
2014 02 2014/01/30 Αδρανής Εταιρεία Λογαριασμοί.

Συνέχεια των Εγκ. 2011/01 και 2011/05.
Τροποποίηση με την Εγκ. 2015/10
Acrobat Reader File
2014 03¹ 2014/06/27 Εταιρεία η οποία έχει συσταθεί ση Δημοκρατία, αλλά δεν είναι φορολογικός κάτοικος της Δημοκρατίας Περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμοι
(άρθρα 5Α, 5(2))
Λογαριασμοί.

Αφορά Δηλώσεις Εισοδήματος που υποβάλλονται ηλεκτρονικά από το φορολογικό έτος 2011 και μετά.
Acrobat Reader File
2014 08 2014/09/22 Σύμβαση για την Αποφυγή Διπλής Φορολογίας μεταξύ Κύπρου και Νορβηγίας Συμβάσεις για την αποφυγή διπλής φορολογίας Acrobat Reader File
2014 01 2014/01/30 Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος (άρθρο 11(1)(στ) - νέο άρθρο 9(1)(στ)) Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Acrobat Reader File
2014 06 2014/08/08 Ο περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Τροποποιητικός) Νόμος 108(Ι)/2014 και πρακτική εφαρμογή της πρόνοιας για τους ιδιοκτήτες που έχουν αναπτύξει και έχουν διαθέσει τα ακίνητα τους Περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας Νόμος
(άρθρο 4(β))
Με τη συμπλήρωση σχετικού εντύπου απο ιδιοκτήτες, μεταξύ 11/07/2014 και 25/08/2014 μεταφέρεται η υποχρέωση καταβολής Φ.Α.Ι. στον αγοραστή Acrobat Reader File
2014 05 2014/04/28 Σύμβαση για την Αποφυγή Διπλής Φορολογίας μεταξύ Κύπρου και Ισπανίας Συμβάσεις για την αποφυγή διπλής φορολογίας Acrobat Reader File
2014 04 2014/04/14 Συμφωνία για την Αποφυγή Διπλής Φορολογίας μεταξύ Κύπρου και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Συμβάσεις για την αποφυγή διπλής φορολογίας Acrobat Reader File
2013 21 2013/12/20 Σύμβαση για την Αποφυγή Διπλής Φορολογίας μεταξύ Κύπρου και Εσθονίας Συμβάσεις για την αποφυγή διπλής φορολογίας Acrobat Reader File
2013 15 2013/09/23 Συμφωνία για την Αποφυγή Διπλής Φορολογίας μεταξύ Κύπρου και Πορτογαλίας Συμβάσεις για την αποφυγή διπλής φορολογίας Acrobat Reader File
2013 16 2013/09/23 Σύμβαση για την Αποφυγή Διπλής Φορολογίας μεταξύ Κύπρου και Ουκρανίας Συμβάσεις για την αποφυγή διπλής φορολογίας Acrobat Reader File
2013 19 2013/12/20 Σύμβαση για την Αποφυγή Διπλής Φορολογίας μεταξύ Κύπρου και Κουβέιτ Συμβάσεις για την αποφυγή διπλής φορολογίας Acrobat Reader File
2013 20 2013/12/20 Σύμβαση για την Αποφυγή Διπλής Φορολογίας μεταξύ Κύπρου και Φινλανδίας Συμβάσεις για την αποφυγή διπλής φορολογίας Acrobat Reader File
2013 12 2013/04/10 Έξοδα παραστάσεως των Δημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων Εκπιπτόμενες Δαπάνες.

Κατάργηση της Εγκ. 2003/22 ημερ. 15/07/2003.
Acrobat Reader File
2013 18 2013/12/20 Χαρτοσήμανση εγγράφων αορίστου χρόνου Περί Χαρτοσήμων Νόμος
(άρθρο 27)
Τροποποιεί εν μέρει την Εγκ. 2012/02.

Οι μισθώσεις αορίστου χρόνου χαρτοσημαίνονται για 100 χρόνια.
Acrobat Reader File
2013 11 2013/04/09 Τροποποίηση της εγκυκλίου 2012/02 για τη χαρτοσήμανση εγγράφων αορίστου χρόνου Περί Χαρτοσήμων Νόμος
(άρθρο 27)
Χαρτόσημα.

Συνέχεια με την Εγκ. 2013/18.
Acrobat Reader File
2013 14 2013/05/30 Φορολογικός χειρισμός διαγραφής δανείου από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα προς όφελος του δανειολήπτη 1.Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος
(άρθρα 5, 9(1))
2.Περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμοι
(άρθρο 23)
Εισοδήματα που υπάγονται σε φόρο εισοδήματος Acrobat Reader File
2015 17 2015/11/02 Βεβαίωση για Σκοπούς Υποβολής Προσφοράς στο Δημόσιο (Έντυπο Τ.Φ 2004)2015 Βεβαιώσεις Acrobat Reader File
2013 10 2013/03/11 Φιλανθρωπικά Ιδρύματα - διαγραφή Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος
(άρθρο 11(1)(στ) - νέο άρθρο 9(1)(στ))
Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Acrobat Reader File
2012 18 2012/11/26 Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος
(άρθρο 11(1)(στ) - νέο άρθρο 9(1)(στ))
Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Acrobat Reader File
2013 09 2013/03/06 Δήλωση εξαίρεσης από την Αποκοπή Άμυνας από Τόκους Περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμου
(άρθρο 3(2)(β))
Παρακράτηση άμυνας και φόρου εισοδήματος.

Οι διαδικασίες έχουν τροποποιηθεί με την Εγκ. 2015/22 - Νέα Έντυπα/Δηλώσεις για την εξαίρεση φυσικών/νομικών προσώπων από την αποκοπή ΕΕΑ.
Acrobat Reader File
2012 14 Δεν εκδόθηκε Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
2015 08 Δεν εκδόθηκε Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
2013 04 2013/01/16 Πρωτόκολλο που τροποποιεί την Συμφωνία Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Κύπρου και Πολωνίας Συμβάσεις για την αποφυγή διπλής φορολογίας Acrobat Reader File
2013 03 2013/01/16 Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος
(άρθρο 11(1)(στ) - νέο άρθρο 9(1)(στ))
Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Acrobat Reader File
2012 15 2012/07/06 Μίσθωση Εγγεγραμμένη στο Κτηματολόγιο 1.Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος
(άρθρα 5(1)(ε), 5(1)(δ))
2.Περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμος
(άρθρο 10)
Παρακράτηση άμυνας και φόρου εισοδήματος. Σχετική είναι και η Εγκ. 2007/03 ημερ. 19/01/2007.
Η εγκύκλιος 2012/15, καταργήθηκε με την έκδοση της Εφαρμοστικής Οδηγίας 18/2021, ημερ. 17/6/2021 με Θέμα «Μισθώσεις που εγγράφονται στο Κτηματολόγιο».
Acrobat Reader File
2013 08 2013/05/30 Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος αρ.188(Ι)/2012 Πενταετής περιορισμός μεταφοράς και συμψηφισμού ζημιών. 1.Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος
(άρθρα 13, 13(9), 36(3))
2.Περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμοι
(άρθρα 13, 26)
Εκπτώσεις.

Η νέα διάταξη του Νόμου που τέθηκε σε ισχύ από 21.12.2012 αφορά το φορολογικό έτος 2012 και μετά.
Acrobat Reader File
2013 05 Δεν εκδόθηκε Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
2012 06 2012/02/22 Άρθρο 11(15) του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος
(άρθρο 11(15))
Αποσύρθηκε με την Εγκ. 2012/09 ημερ. 09/05/2012 Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
2012 13 2012/05/28 Εισόδημα από ενοικίαση που υπόκειται σε έκτακτη αμυντική εισφορά 1.Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος
(άρθρα 5(1)(ε), 5(2)(δ))
2.Περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμος
(άρθρα 3(2)(δ), 4(1))
Παρακράτηση άμυνας και φόρου εισοδήματος Acrobat Reader File
2012 07 2012/03/20 Συμφωνία για την Αποφυγή Διπλής Φορολογίας μεταξύ Κύπρου και Γερμανίας Συμβάσεις για την αποφυγή διπλής φορολογίας Acrobat Reader File
2012 09 2012/05/09 Άρθρο 11(15) του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος
(άρθρο 11(15))
Εκπιπτόμενες Δαπάνες.

Αποσύρει την Εγκ. 2012/06 ημερ. 22/02/2012.
Acrobat Reader File
2012 02 2012/01/30 Χαρτοσήμανση εγγράφων αορίστου χρόνου Περί Χαρτοσήμων Νόμος
(άρθρο 27)
Χαρτόσημα.

Τροποποιήθηκε με την Εγκ. 2013/11 και την Εγκ. 2013/18 εν μέρει.
Acrobat Reader File
2012 03 2012/02/09 Επεξήγηση του Νόμου Ν.202(Ι)/2011 που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας Ε.Ε.4314 στις 30/12/2011.

Ο περί Έκτακτης Εισφοράς Εργοδοτουμένων, Συνταξιούχων και Αυτοτελώς Εργαζόμενων του Ιδιωτικού Τομέα Νόμος του 2011 Ν. 202(Ι)/2011
1.Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος
(άρθρα 5(1)(ζ),5(2)(ζ)) χχχχχχχχχχχχχχχχχχχ 2.Περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμοι
(άρθρα 44(2), 44(3))
Επεξηγήσεις τροποποιητικών νόμων.

Προσθήκη με την Εγκ.2015/03.
Acrobat Reader File
2012 04 2012/02/21 Προμήθειες των Αντιπροσώπων Ιπποδρομιακών Στοιχημάτων, Προ-Πο, Λόττο, Πρότο, Τζόκερ, άλλων Ποδοσφαιρικών Στοιχημάτων, Κρατικών κ.ά. Λαχείων Περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμοι
(άρθρο 30(1))
Ειδικός τρόπος φορολόγησης.

Απόσυρση της Εγκ.1998/03 ημερ. 15/04/1998.
Acrobat Reader File
2012 11 2012/05/21 Πρωτόκολλο που τροποποιεί την Συμφωνία Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Κύπρου και Ρωσίας Συμβάσεις για την αποφυγή διπλής φορολογίας Acrobat Reader File
2017 04 2017/03/22 Ενσωματωμένο Εισόδημα Επιλέξιμου Άuλου Περιουσιακού Στοιχείου (Embedded Income) Εκπτώσεις Acrobat Reader File
2010 04 2010/23/03 Ημερομηνία διάλυσης εταιρείας και εφαρμογής της λογιζόμενης διανομής μερίσματος . Ο περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμο Ν117(Ι)/2002, όπως τροποποιήθηκε. 1.Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος (Ν. 118(Ι)/2002) (άρθρο 2) 2.Περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμος (άρθρο 3(3)) Λογιζόμενη διανομή κερδών Η Εγκ. εφαρμόζεται από το φορολογικό έτος 2003 και μετά. Εκδόθηκε μετά από εξασφάλιση σχετικής γνωμάτευσης από το Γενικό Εισαγγελέα Acrobat Reader File
ΕΕ 10 2017/10/03 Αυτόματη Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά χώρα που περιλαμβάνει την παροχή και τον συντονισμό των υποχρεώσεων των Ομίλων Πολυεθνικών Εταιρειών για την υποβολή των πληροφοριών Φορολογία Εισοδήματος (Ν.118(I)/2002) Αυτόματη ανταλλαγή εκθέσεων ανά χώρα Acrobat Reader File
ΕΕ 09 2017/09/21 Συμφωνία για την Αποφυγή Διπλής Φορολογίας μεταξύ Κύπρου και Ιραν Φορολογία Εισοδήματος (Ν.118(I)/2002) Συμβάσεις για την αποφυγή διπλής φορολογίας Acrobat Reader File
ΕΕ 08 2017/09/22 Έκδοση πιστοποιητικού φορολογικής κατοικίας σύμφωνα με τη νομοθετική διάταξη των 60 ημερών παραμονής στη Δημοκρατία Φορολογία Εισοδήματος (Ν.118(I)/2002) Φορολογική κατοικία Acrobat Reader File
ΕΕ 04 2017/07/24 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος για έναρξη εργοδότησης στη Δημοκρατία σύμφωνα με τα άρθρα 8 (21) και 8 (23) του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου απ. 118(I)/2002, όπως τροποποιήθηκε Φορολογία Εισοδήματος (Ν.118(I)/2002) Σχετικές οι Εγκύκλιοι ΕΕ17/2018 και ΕΕ31/2019 Acrobat Reader File
ΕΕ 05 2017/08/01 Έκδοση πιστοποιητικού φορολογικής κατοικίας κατά τη διάρκεια του ίδιου φορολογικού έτους. Διευκρίνιση αναφορικά με την Εγκύκλιο 2017/8 με ημ. 17/3/17. Φορολογία Εισοδήματος (Ν.118(I)/2002) Βεβαιώσεις Acrobat Reader File
ΕΕ 02 2017/07/05 Χαρτοσήμανση Συμφωνίας Ενεχυρίασης ή Επιβάρυνσης σε τραπεζικό λογαριασμό στην Κύπρο σε σχέση με τη χορήγηση δανείου για χρηματοδότηση περιουσιακού στοιχείου Ο περί Χαρτοσήμων Νόμος (Ν.19/1963) Χαρτόσημα Acrobat Reader File
ΕΕ 03 2017/06/30 Φορολογική Μεταχείριση Ενδοομιλικών Συναλλαγών Χρηματοδότησης τύπου "back- to- back" Φορολογία Εισοδήματος (Ν.118(I)/2002) Ενδοομιλικές συναλλαγές χρηματοδότησης
βλπ και ΔΕ 5_Φόρου Εισοδήματος με θέμα "Φάκελος Τεκμηρίωσης των Τιμών των Ενδοομιλικών Συναλλαγών"
Acrobat Reader File
Acrobat Reader File
ΕΕ 06 2017/08/09 Έκδοση Φορολογικών Γνωματεύσεων - Συμπληρωματική της Εγκυκλίου 2016/13 με ημ. 16/8/16 Φορολογία Εισοδήματος (Ν.118(I)/2002) Φορολογικές γνωματεύσεις Acrobat Reader File
ΕΕ 07 2017/09/26 Επεξήγηση του περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, Νόμου όπως τροποποιήθηκε Έκτακτη Εισφορά Δημόσιου Τομέα (Ν11(I)2011) Επεξηγήσεις τροποποιητικών νόμων και γνωματεύσεις Acrobat Reader File
2017 05 2017/02/15 Συμφωνία για αποφυγή Διπλής Φορολογίας μεταξύ Κύπρου και Λετονίας Συμβάσεις για την αποφυγή διπλής φορολογίας Acrobat Reader File
ΕΕ 01 2017/07/03 Εγκεκριμένα Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Φορολογία Εισοδήματος (Ν.118(I)/2002)
(άρθρο 11(1)(στ) - νέο άρθρο 9(1)(στ))
Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Acrobat Reader File
2017 07 2017/03/02 Έκτακτη Εισφορά για την Άμυνα σε Λογιζόμενη Διανομή Μερίσματος και Δήλωση Λογιζόμενης Διανομής Μερίσματος (Έντυπο ΕΠρ 623_2005) Λογιζόμενη διανομή κερδών Acrobat Reader File
ΕΕ 15 2017/12/22 Εγκεκριμένα Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Φορολογία Εισοδήματος (Ν.118(I)/2002)
(άρθρο 11(1)(στ) - νέο άρθρο 9(1)(στ))
Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Acrobat Reader File
ΕΕ 14 2017/11/14 Ερμηνεία του άρθρου 5(2)(ζ) του Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμου (Ν118(I)/2002), όπως τροποποιήθηκε Φορολογία Εισοδήματος (Ν.118(I)/2002) Δάνεια και άλλα οφελήματα σε διευθυντές και υπαλλήλους Acrobat Reader File
2017 06 2017/02/28 Συμφωνία για Αποφυγή Διπλής Φορολογίας μεταξύ Κύπρου και Ινδίας Συμβάσεις για την αποφυγή διπλής φορολογίας Acrobat Reader File
2017 08 2017/03/10 Έκδοση Πιστοποιητικού Φορολογικής Κατοικίας κατά τη Διάρκεια του Ιδίου Φορολογικού Έτους Βεβαιώσεις Acrobat Reader File
ΕΕ 11 2017/11/03 Συμβαση για την Αποφυγή Διπλής Φορολογίας μεταξύ Κύπρου και Τζέρσεϊ Φορολογία Εισοδήματος (Ν.118(I)/2002) Συμβάσεις για την αποφυγή διπλής φορολογίας Acrobat Reader File
ΕΕ 13 2017/11/01 Φορολογικός Χειρισμός Πρόσθετου Φόρου 10% και 5% για σκοπούς υπολογισμού της Λογιζόμενης Διανομής Μερισμάτων Έκτακτη Αμυντική Εισφορά (Ν.117(I)/2002) Λογιζόμενη διανομή κερδών Acrobat Reader File
Back To Top