Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:00      

Τμήμα Φορολογίας

Άλλο Ενημερωτικό Υλικό


Στον παρακάτω πίνακα, παρατίθενται τα επιτόκια απόδοσης Δεκαετούς Κυβερνητικού Ομολόγου κάθε κράτους.
Το επιτόκιο απόδοσης από την 31/12/2019 και μετά, αυξημένο κατά 5%, αντιπροσωπεύει το «επιτόκιο αναφοράς» για σκοπούς παραχώρησης έκπτωσης επί νέων κεφαλαίων, βάσει του άρθρου 9Β του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου Ν.118(Ι)/2002.
Το επιτόκιο απόδοσης μέχρι και 31/12/2018, αυξημένο κατά 3%, αντιπροσωπεύει το «επιτόκιο αναφοράς» για σκοπούς παραχώρησης έκπτωσης επί νέων κεφαλαίων, βάσει του άρθρου 9Β του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου Ν.118(Ι)/2002.
Back To Top