Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:30      

Τμήμα Φορολογίας

Άλλο Ενημερωτικό Υλικό


Στον πιο κάτω πίνακα παρατίθενται τo επιτόκιo απόδοσης Δεκαετούς Κυβερνητικού Ομολόγου κάθε κράτους, το οποίο, αυξημένο κατά 5%, συνιστά το «επιτόκιο αναφοράς» για σκοπούς παραχώρησης έκπτωσης επί νέων κεφαλαίων, βάσει του άρθρου 9Β του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου Ν.118(Ι)/2002.


Back To Top