Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:30      

Τμήμα Φορολογίας

Πληροφορίες για τις Επιχειρήσεις

Εγγραφή στο Μητρώο Φ.Π.Α.


Διαδικασία Εγγραφής στο Μητρώο ΦΠΑ
Για τη διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο ΦΠΑ, τα έντυπα και στοιχεία που απαιτούνται για την εγγραφή πατήστε εδώ

Πότε προκύπτει υποχρέωση για εγγραφή στο Μητρώο ΦΠΑ
Σύμφωνα με την περί ΦΠΑ Νομοθεσία, κάθε πρόσωπο που πραγματοποιεί φορολογητέες συναλλαγές (κανονικού, μειωμένου και μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ) οφείλει να εγγραφεί στο Μητρώο ΦΠΑ:
(i) Στο τέλος οποιουδήποτε μήνα, αν η αξία των φορολογητέων συναλλαγών του κατά την περίοδο ενός έτους που τελειώνει σε αυτό το χρονικό σημείο έχει υπερβεί τις €15.600.
(ii) Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο αν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύεται ότι η αξία των φορολογητέων συναλλαγών του κατά την περίοδο τριάντα ημερών που αρχίζει από αυτό το χρονικό σημείο υπερβεί τις €15.600.
Αν προκύπτει υποχρέωση για εγγραφή με βάση την παράγραφο (i) πιο πάνω, τότε υποχρεούται να γνωστοποιήσει την υποχρέωσή του για εγγραφή εντός τριάντα ημερών από το τέλος του σχετικού μήνα και η εγγραφή του ισχύει από το τέλος του μήνα που ακολουθεί το σχετικό μήνα ή από μια προηγούμενη ημερομηνία που θα συμφωνηθεί μεταξύ του επιχειρηματία και του εξουσιοδοτημένου λειτουργού.
Αν προκύπτει υποχρέωση για εγγραφή με βάση την παράγραφο (ii) πιο πάνω,τότε υποχρεούται να γνωστοποιήσει την υποχρέωσή του για εγγραφή, πριν το τέλος της περιόδου των τριάντα ημερών εντός της οποίας δημιουργείται η υποχρέωση και η εγγραφή του ισχύει από την αρχή της περιόδου αυτής.

Διευκρινίζεται ότι η υποχρέωση ενός προσώπου για εγγραφή υφίσταται ανεξάρτητα από το αν έχει υποβάλει ή όχι αίτηση. Ο Έφορος Φορολογίας μπορεί, με βάση το Νόμο, να εγγράψει το εν λόγω πρόσωπο αναδρομικά, δηλαδή από την ημερομηνία που σύμφωνα με το Νόμο ήταν υπόχρεο να εγγραφεί. Στην περίπτωση που ένα πρόσωπο δεν ενεγράφει στο Μητρώο ΦΠΑ ενώ ήταν υπόχρεο να το πράξει, υποχρεούται να αποδώσει στο Δημόσιο το φόρο που αναλογεί στις παραδόσεις αγαθών ή / και παροχές υπηρεσιών που πραγματοποίησε από την ημέρα που ήταν υπόχρεο να εγγραφεί.
Καθυστέρηση γνωστοποίησης της υποχρέωσης για εγγραφή, συνεπάγεται χρηματική επιβάρυνση €85 για κάθε μήνα που διαρκεί η παράλειψη.

Δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο ΦΠΑ
Κάθε πρόσωπο που δεν οφείλει να εγγραφεί στο Μητρώο ΦΠΑ, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, έχει δικαίωμα να εγγραφεί στις εξής περιπτώσεις:
(i) Εθελοντική εγγραφή
Αν ένας επιχειρηματίας πραγματοποιεί φορολογητέες παραδόσεις αγαθών ή / και παροχές υπηρεσιών, η αξία των οποίων δεν υπερβαίνει τα όρια εγγραφής, δικαιούται να υποβάλει αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Φ.Π.Α.
(ii) Προτιθέμενοι εμπορευόμενοι
Αν κάποιο πρόσωπο ασκεί επιχείρηση και προτίθεται να πραγματοποιήσει φορολογητέες πράξεις, δικαιούται να υποβάλει αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Φ.Π.Α. ως προτιθέμενος εμπορευόμενος.
Η εγγραφή αρχίζει να ισχύει είτε από την ημερομηνία της αίτησης είτε από προηγούμενη ημερομηνία που θα συμφωνηθεί μεταξύ του επιχειρηματία και του εξουσιοδοτημένου λειτουργού.
Επιπρόσθετα, σε εθελοντική βάση μπορεί να εγγραφεί στο κανονικό καθεστώς και οποιοσδήποτε αγρότης, ανεξάρτητα από το μέγεθος του ετήσιου κύκλου εργασιών του που αφορά παραδόσεις αγροτικών προϊόντων δικής του παραγωγής ή / και παροχή αγροτικών υπηρεσιών.
Σχετικό είναι και το Ενημερωτικό Έντυπο 3 «Εγγραφή στο Μητρώο ΦΠΑ».

Αποκτήσεις και εγγραφή στο Μητρώο ΦΠΑ
Οφείλεi να εγγραφεί στο Μητρώο ΦΠΑ κάθε πρόσωπο το οποίο:
(α) στο τέλος οποιουδήποτε μήνα , η συνολική αξία των αποκτήσεων του από όλα τα υπόλοιπα κράτη μέλη κατά την περίοδο ενός έτους που αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου του έτους εντός του οποίου εμπίπτει εκείνος ο μήνας έχουν υπερβεί το όριο των €10.251,61
(β) υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύεται ότι κατά τη διάρκεια τριάντα ημερών από οποιοδήποτε χρονικό σημείο η αξία των αποκτήσεων του προσώπου αυτού θα υπερβεί τις €10.251,61.

Σε περίπτωση που η αξία των αποκτήσεων οποιουδήποτε προσώπου δεν υπερβαίνει τα πιο πάνω όρια, έχει το δικαίωμα για εθελοντική εγγραφή.
Περισσότερες πληροφορίες για το θέμα της υποχρέωσης για εγγραφή για Αποκτήσεις μπορείτε να βρείτε στο Ενημερωτικό Έντυπο 3A «Αποκτήσεις και Πωλήσεις από Απόσταση»

Πωλήσεις από απόσταση και εγγραφή στο Μητρώο ΦΠΑ
Αν οποιοδήποτε πρόσωπο πραγματοποιεί πωλήσεις από απόσταση στην Κύπρο, (πωλήσεις από πρόσωπο σε άλλο Κράτος μέλος σε ιδιώτες στην Κύπρο), έχει υποχρέωση να εγγραφεί στο Κυπριακό Μητρώο ΦΠΑ και να αποδίδει ΦΠΑ στην Κύπρο, αν κατά την περίοδο που αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου του έτους η αξία των πωλήσεων του από Απόσταση υπερβεί τις €35.000. Παράλειψη γνωστοποίησης της υποχρέωσης για εγγραφή για Πωλήσεις από Απόσταση επιφέρει χρηματική επιβάρυνση €85 για κάθε μήνα που διαρκεί η άρνηση ή η παράλειψη ή η καθυστέρηση.

Υπάρχει και δικαίωμα για εθελοντική εγγραφή όταν δεν εφαρμόζεται το όριο των €35.000.
Περισσότερες πληροφορίες για Πωλήσεις από Απόσταση μπορείτε να βρείτε στο Ενημερωτικό Έντυπο 3A «Αποκτήσεις και Πωλήσεις από Απόσταση»

Παροχές υπηρεσιών σε υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα σε άλλο Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Kάθε πρόσωπο, το οποίο παρέχει υπηρεσίες σε υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα σέ άλλο Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλει να εγγραφεί στο Μητρώο Φ.Π.Α., νοουμένου ότι για τις υπηρεσίες αυτές, ο Φ.Π.Α. θα πρέπει να καταβλήθεί σ΄εκεινο το Κράτος Μέλος, από το λήπτη.Back To Top